Om Kulturrådet

Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut elektroniske nyhetsbrev til om lag 4 000 abonnenter. Nyhetsbrevet kommer ca en gang i måneden og her finner du saker om aktuelle hendelser, arrangementer, søknadsfrister, prosjekter vi har støttet og lignende.

Siste nyhetsbrev fra Kulturrådet

 

- Gode scenekunstprosjekter forankret i regionene

Det ble fordelt 29,3 millioner kroner til 65 danse- og teaterproduksjoner i rådsmøtet. God geografisk og tematisk spredning preger årets første tildelingsrunde til det frie scenekunstfeltet. Les mer


 

Tildelingar i rådets junimøte

12. og 13. juni møttest rådet for to dagar fulle med faglege samtalar, diskusjonar og vedtak. I tillegg var kulturministeren og familie- og kulturkomiteen på besøk. Les meir


 

Hvem bør få æreprisen i 2017?

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Norges viktigste kulturpris. Les mer


 

Billedkunstner, markedsfør dine prosjekter!

Styret i Fond for lyd og bilde oppfordrer billedkunstnere til å søke om støtte til markedsføring når midler til prosjektstøtte utlyses i midten av juli. Les mer


 

Satsar på transkribering av kjelder

Fagleg utval for kulturvern øyremerker to millionar kroner til transkribering og tilgjengeleggjering av kjelder til søknadsfristen 5. september 2017. Øyremerkinga gjeld berre for denne søknadsfristen. Les meir


 

Styrker de regionale kompetansesentrene for musikk

Det ble vedtatt i rådsmøtet å opprette en ny og styrket tilskuddsordning på til sammen 7,3 millioner for de regionale kompetansesentrene på musikkområdet. Les mer


 

Ønsker mer innhold for barn og unge

Til søknadsfristene i september og mars blir det satt av 1,5 millioner kroner til en satsing mot barn og unge ved norske kunst- og kulturarenaer. Les mer


 

Søker om 650 millioner til musikkfestivaler

2. juni var fristen da samtlige norske musikkfestivaler for første gang skulle søke Kulturrådet om støtte. Det kom inn 171 søknader med en samlet søknadssum på 650 millioner kroner. For 2018 er det søkt om 190 millioner. Les mer


 

Informasjonsturne om kulturell og kreativ næring

En rekke åpne dialog- og informasjonsmøter om kulturell og kreativ næring blir arrangert rundt om i Norge i sommer. Les mer


 

Støtteordningene for litteratur skal evalueres

Det har vært viktige endringer i støtteordningene for litteratur de senere årene. Nå skal de evalueres for å kartlegge om formålene oppfylles. Les mer


 

Museumsfagdager i 2017

Kulturrådet arrangerer en rekke fagdager for museer i 2017. Målet er kompetanseheving og inspirasjon gjennom erfaringsdeling, diskusjon og nettverksbygging. Les mer


 
Essay

Kvaliteter

Jakten på særegne materialer og eksepsjonelle objekter på loppemarkeder danner utgangspunktet for Elise Storsveens refleksjoner over kvalitet i dette essayet. Les mer


 

Mener de estetiske verdiene i skolen er under press

I høringssvaret til ny overordnet del av læreplanverket for grunnskolen etterlyses det en tydeligere bevissthet om kunsten og kulturens rolle i opplæringen. Les mer


Juni
19
 

Digital dugnad om Norge 1914-18

K-lab og Wikimedia Norge inviterer wikipedianere og ansatte i ABM-sektoren til en dugnad som del av Europeana Challenge 1914-1918.


Juni
21
  21.-22. juni

Arctic Arts Summit

Over to dager skal representanter for departement, kulturråd og kulturvirksomheter fra landene i Arktis samles for å dele erfaringer og etablere samarbeid.


Juni
21
 

Kulturell og kreativ næring: møt Kulturrådet i Oslo

Åpent dialog- og informasjonsmøte i Oslo om mulighetene for støtte til kulturell og kreativ næring.


Juni
23
 

Kulturell og kreativ næring: møt Kulturrådet i Bergen

Åpent dialog- og informasjonsmøte i Bergen om mulighetene for støtte til kulturell og kreativ næring.


August
15
  15.-19. august

Møt Kulturrådet på Arendalsuka

Kulturrådet er i Arendal under hele Arendalsuka med stand på Kanalplassen, kulturpolitisk debatt og flere arrangementer i løpet av uken.


August
17
 

Kulturell og kreativ næring: møt Kulturrådet i Arendal

Åpent dialog- og informasjonsmøte i Oslo om mulighetene for støtte til kulturell og kreativ næring.


August
22
 

Styremøte i Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.


August
29
 

Fagdag museum: Forskning + museum = sant?

Det forskes i museene, men hva forskes det på? Skal museumsforskningen skille seg fra annen forskning? Hvordan kan forskningen i museene styrkes?


Sept
1
 

Nominasjonsfrist til Kulturrådets ærespris

Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som du synes fortjener Norges viktigste kulturpris.


Sept
21
  21.-22. september

Fagdag museum: Kjenn ditt publikum

To dager med faglig utveksling og diskusjon om å nå – og forstå – publikum.


Nov
9
 

Kulturrådets årskonferanse

Årskonferansen 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget. Mot slutten av det samiske jubileumsåret retter vi blikket framover og diskuterer plassen det samiske har i den nasjonale fortellingen, i en nordisk samisk kontekst og i global sammenheng.


 

Søknadsfristar

25. jul: Kreativt Europa: Midler til oversettelse og promotering av europeisk litteratur

5. sept: Søknadsfrist - Kreativ næring

5. sept: Søknadsfrist Fond for lyd og bilde

5: sept: søknadsfrist Norsk kulturfond

17: oktober: Søknadsfrist Statens kunstnerstipend

Nye publikasjonar

Kulturrådets årsrapport 2016

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no