Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

Nye tider i 2013

Gazebo 2013 av Øystein Wyller Odden. Fra utstillingen De ureelle enemerker på Røgden bruk, Finnskogen. Odden mottok arbeidsstipend som billedkunstner i 2013.

Årsmeldingen for 2013 er nå klar. Vi har funnet frem de viktigste tallene og statistikkene fra nok et begivenhetsrikt år i Kulturrådets historie.

Oppsummeringen i årsmeldingen vitner om et år med store endringer. Kulturrådet har fått en ny lov, nytt elektronisk søknadssystem, nye lokaler og ny regjering. Den nye statsråden besluttet en gjennomgang av virksomheten, og det ble nedsatt en gruppe som skal se på alle deler av Kulturrådets mangslungne virksomhet. Tidligere samme år la Enger-utvalget frem Kulturutredningen, og ytringskultur ble lansert som en nytt og mye brukt begrep i kulturlivet.  Diversestipend for nyutdannede kunstnere ble tildelt for første gang.

Rekordmange søknader

Viktigst av alt er likevel alle de nye kunst- og kulturprosjektene som ble utviklet, produsert og formidlet av aktører over hele landet – også internasjonalt. Tallene viser at det aldri har vært søkt om mer midler, bare i Kulturfondet er det søkt om 1,62 milliarder kroner. Selv om det er en liten nedgang i antall søknader til Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend, er avstanden mellom antall søknader og antall tildelinger fremdeles stor, i samlet gjennomsnitt på ca. en fjerdedel. Dette betyr at alle de nærmere 270 medlemmene i de ulike utvalgene, komiteene, styrer og råd må gjøre harde prioriteringer når søknadene behandles. Beslutningene baseres på kunstneriske kvalitetsvurderinger.

Geografisk variasjon

Geografi er et aldri hvilende tema når Kulturrådets tildelinger diskuteres. Også i år kan vi vise til variasjon mellom de ulike fylkene når vi sammenligner søknader i forhold til tildelinger. I 2013 var det Nordland, Troms, Sogn og Fjordane og Oppland som samlet skåret høyest på antall tildelinger i forhold til antall søknader.

 

 

I årsmeldingen finner du oversikt over fordeling av penger fra de ulike fondene og avsetningene Kulturrådet forvalter. Vi har laget oversikter over den fylkesvise fordelingen av søknader og midler, oversikt over hvem som deler ut midlene og hvilke arrangementer vi har holdt i det foregående år. Lister med oversikt over samtlige tildelinger for 2014 finner du på våre nettsider. 

Last ned årsmeldingen

Tildelingslister 2013


blog comments powered by Disqus