Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

aktuelt

Etablering av Kreativt Norge i gang

Kreativt Norge skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til dette arbeidet.

- Vi er i gang med å utvikle Kreativt Norge som en del av Kulturrådet. Vi har god oversikt over feltet som i dag får støtte fra fondene vi forvalter. Nå kan vi også tilby støtte og utvikling til gode initiativ innen kreativ næring og ser frem til å gå i dialog med bransjene, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Regjeringen iverksetter i 2017 en større satsing på kulturell og kreativ næring. Satsingen har som mål å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Etablering av kontoret Kreativt Norge er en del av denne satsingen, med mål om å styrke enkeltkunstnernes muligheter for økte inntekter og legge til rette for mindre virksomheter som utgjør støtteapparatet rundt utøvende og skapende virksomhet regionalt. Parallelt har Innovasjon Norge oppdrag om å stimulere tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring.

- Det er viktig å se oppdragene i sammenheng. Vi skal ha dialog med Innovasjon Norge slik at vi kan utfylle hverandres oppdrag på en tydelig måte og sikre best mulig effekt av satsingen, sier Danielsen. 

Egeninntekter og markedsarbeid

De ulike tiltakene skal knyttes opp mot enkeltkunstneres egeninntekter, markedsarbeid tilknyttet kunstproduksjoner og tiltak som skal bidra til å forsterke støtteapparatet rundt kunstnere og de regionale miljøene utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel

- Kulturrådet ser at det er et behov for å stimulere ulike ledd i verdikjeden, både gjennom tilskudd og gjennom rådgiving og koordinering, mener direktøren.

Det er samlet bevilget 17,5 mill kr til satsingen. 10,1 mill. kroner skal være til søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.

Kulturrådet vil komme tilbake med mer informasjon om utlysning av tilskudd.

Sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde

I Kulturdepartementets tildelingsbrev fremheves det at for å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, skal virkemidlene ses i sammenheng. Kulturrådets kontor Kreativt Norge har i den sammenheng fått i oppdrag å  fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Kreativt Norge skal også ha et internasjonalt perspektiv på sitt arbeid.

- Sekretariatsarbeidet for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde skal organisatorisk fortsatt ligge i den seksjonen det ligger i i dag. Forskjellen vil være at medarbeiderne jobber et annet sted enn i Oslo, der Kulturrådets fagadministrasjon holder til nå, sier Danielsen.

Lokasjon for det nye kontoret er foreløpig ikke bestemt, men arbeidet med beslutningen er i følge Kulturdepartementet i sluttfasen.

- Så snart det er bestemt hvor i landet det nye kontoret skal ligge, vil vi starte utlysningene etter personer som skal fylle funksjonene i vår nye Seksjon for kreativ næring som er under etablering, avslutter Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

I tillegg til konkrete tiltak er målet at satsingen skal bidra til økt kunnskap om kultur som næring. Kulturdepartementet iverksetter parallelt forskning på satsingen på kulturell og kreativ næring med oppstart i 2018.

Arbeidsoppgavene til kontoret Kreativt Norge ligger organisatorisk i Kulturavdelingen og i Kunstavdelingen i fagadministrasjonen. Arbeidet med etableringen av Seksjon for kreativ næring ledes av avdelingsdirektør Harald Botha. Sekretariatsoppgavene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde ligger i Kunstavdelingen som ledes av avdelingsdirektør Mariann Komissar.
 
I tildelingsbrevet 2017 fra Kulturdepartementet kan du lese om Kulturrådets mandat og oppgaver.

Les mer om hvordan Kulturrådet er organisert.
 


blog comments powered by Disqus