Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

Her er årsrapporten for 2016

2016 var eit år med høg aktivitet og gode resultat for Kulturrådet. Årsapporten for 2016 viser at omlag ein av fire søknader fekk støtte i 2016 og at kvar tredje søknad som vart sendt inn til Norsk kulturfond enda opp med tildeling.

Det kom inn 20 483 søknader til alle ordningane i Kulturrådet i 2016. Dette er ein auke på 116 frå 2015. Også i 2016 enda omlag 25 prosent av søknadane med tilskot. Det vil seie at 4953 prosjekt, kunstnarar, festivalar og kulturverksemder fekk prosjektstøtte eller stipend i året som gjekk. I tillegg blei det kjøpt inn meir enn 1000 bøker som blei fordelte til folkebiblioteka.

Kulturrådet forvalta til saman over 1,4 milliardar kroner i 2016. Desse vart fordelt på:

  • Norsk kulturfond, 876 mill. kr
  • Statens kunstnarstipend, 319 mill. kr
  • Fond for lyd og bilete, 37 mill. kr
  • Museumsutvikling, 26 mill. kr
  • Andre oppgåver, inkl. Statens utstillingsstipend 6 mill. kr
  • Driftsutgifter 151 mill. kr

Last ned årsrapporten her

Støtte til kvar tredje søknad frå Kulturfondet

Den største pengesekken Kulturrådet forvaltar er Norsk kulturfond. Fondet var på 876 millionar kroner i 2016. Det kom inn 8434 søknader om støtte frå Kulturrådet. Dette var ein nedgang på 640 i høve til 2015. Ei årsak til dette kan vere omlegging frå fire til to søknadsfristar i året på nokre av støtteordningane. På musikkområdet var det ein nedgang på cirka seks prosent. Også på scenekunstområdet var det ein liten nedgang i talet på søknader. 

37 prosent av søknadene til Kulturfondet enda med tildeling. Dette er ein auke på to prosent i høve til 2015 og betyr at 3 248 prosjekt og bøker vart støtta og kjøpt inn. Dersom vi deler landet opp i landsdelar ser fordelinga av midlar slik ut:

Kunstnarstipend

Statens kunstnarstipend er den nest største pengesekken i Kulturrådet og blir forvalta av Utvalet for Statens kunstnarstipend og garantiinntekter. Kunstnarstipenda skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. I 2016 kom det inn nesten 8 400 søknader om stipend. 901 av desse enda opp med å få stipend.

Stipenda blei fordelte slik mellom landsdelane:

Last ned årsrapporten her

Modernisering av søknadshandsaminga

Modernisering og omorganisering har vore to viktige stikkord for Kulturrådet dei siste fire åra.  I 2016 vart den elektroniske søknadsportalen vidareutvikla og Altinn-portalen blei nytta til nye søknadsskjema. Dette medførte at alle søkjarane måtte logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten. Dette gir betre skjema og rettleiingstekstar til søkjarane. Det gir i tillegg kortare sakshandsamingstid og raskare tilbakemelding til søkjarane om at søknaden er motteken.

Andre oppgåver i 2016

Kulturrådet utfører også ei rekkje andre oppgåver. Fond for lyd og bilete fekk inn i overkant av 3000 søknader og delte ut 38,4 millionar kroner til 583 prosjekt i 2016.

På museumsfeltet har Kulturrådet oppgåver knytte til utvikling, forvalting og rådgjeving. Ein viktig del er forvalting knytt til mål- og resultatstyring i sektoren. I tillegg fordeler Kulturrådet spelemidlar til utvikling i museumssektoren. I 2016  vart det fordelt 23,6 millionar kroner til  58 prosjekt. Det kom inn 110 søknader.

Tabell 1: Tal på tildelingar - Norsk kulturfond - 2016

Landsdel

Søknader

Tildelingar

Prosent

Sørlandet

209

84

40%

Østlandet

4528

1630

36%

Vestlandet

1300

467

36%

Trøndelag

555

197

35%

Nord-Norge

547

219

40%

Utlandet

117

28

24%

Totalt

7256

2625

36%

Tabell 2: Søknadssum og tildelt sum - Norsk kulturfond 2016

Landsdel

Søknadssum

Tildelt sum

Prosent

Sørlandet

63 052 179

15 690 400

25 %

Østlandet

1 206 105 871

407 071 877

34 %

Vestlandet

479 636 162

116 423 770

24 %

Trøndelag

203 324 486

61 848 500

30 %

Nord-Noreg

176 547 008

49 399 466

28 %

Utlandet

22 237 629

2 226 000

10%

Totalt

2 150 903 335

652 660 013

30%

Tabell 3: Tal på søknader og tildelingar - Statens kunstnarstipend

Landsdel

Tal på stipendsøknader

Tildelte stipend

Prosent

Sørlandet

215

19

9 %

Austlandet

6040

618

10 %

Vestlandet

1367

133

10 %

Trøndelag

442

58

13 %

Nord-Norge

349

38

11 %

Utlandet

260

38

11 %

Kontaktperson

Fungerande kommunikasjonsdirektør Mari Johansen, 21 04 58 37/ 400 16 191


blog comments powered by Disqus