Om Kulturrådet

Om Kulturrådet

Aktuelt

– Svikter den frie kunsten

Festivalene er svært viktige for frivilligheten og det lokale næringslivet, sier rådsleder Tone Hansen. Bilde: Haugen Produksjoners EXHALE / PUST settes opp i samarbeid med Insomnia-festivalen 2017. Insomnia mottar festivalstøtte og forestillingen er støttet av ordningen for formidling/gjestespill.

Festivalene er svært viktige for frivilligheten og det lokale næringslivet, sier rådsleder Tone Hansen. Bilde: Haugen Produksjoners EXHALE / PUST settes opp i samarbeid med Insomnia-festivalen 2017. Insomnia mottar festivalstøtte og forestillingen er støttet av ordningen for formidling/gjestespill.

Lederne for Kulturrådets kollegiale organer reagerer på regjeringens kulturbudsjett. Rådsleder Tone Hansen mener statsbudsjettet er et svik mot hele kunstfeltet og styreleder for Fond for lyd og bilde Stein Bjelland er skuffet over årets budsjettforslag. Utvalgsleder for Statens kunstnerstipend Alfhild Skaardal understreker at regjeringens satsing på kreativ næring ikke må gå på bekostning av kunstnerstipendene.

Norsk kulturfond vil i 2018 være på 919,5 millioner kroner, en økning fra 2017 på 25,5 millioner kroner.  Av dette er 4,1 millioner kroner øremerket kunstnerassistentordningen og to millioner kroner er øremerket Barnas verdensdager som et tillegg til bevilgningen til festivalen Oslo World. Reell økning for Kulturfondet er dermed 19,4 millioner kroner.

I budsjettsøknaden for 2018 ba rådet om en økning i Kulturfondet på 50 millioner kroner.

Tone Hansen er leder for Kulturrådet. foto: Ilja Hendel.

– At Kulturfondet avspises med kun å tilføres en prisjustering svekker vårt handlingsrom. Når dette skjer over flere år, svekkes også vår mulighet til å styrke for eksempel festivalområdet, spelene og den visuelle kunstens vilkår, sier Tone Hansen, rådsleder i Norsk kulturråd.

Hansen viser til at denne prioriteringen fra Regjeringen rammer enkeltkunstnerne og de små institusjonene hardt. – Kulturrådet har gjennom Kulturfondet stor makt til å sikre kunst og kultur over hele landet. Når bevilgningene svekkes over tid, reduseres veksten og skapelsen av kunst, sier hun. Det har for eksempel ringvirkninger langt utover det enkelte spel og festivalfelt som jo er viktig for både frivillighet og lokalt næringsliv og turisme.

– Rådet må nå spørre seg selv om vi har feilet i arbeidet med å løfte det frie feltets betydning inn i politikken. Rådets store oppgave er nå å gjenvinne tillitten til det frie feltet slik at politikerne gjenkjenner og anerkjenner den betydning den frie kunsten og kulturen har for hele samfunnet og for vår felles identitet, sier Hansen.

– Det som er positivt er at forslaget ikke legger føringer på hvordan rådet fordeler midlene mellom områdene i Kulturfondets budsjett. Vi står med andre ord fritt til å omdisponere midler mellom fagområdene. Men vi håper likevel på et litt bedre resultat for det frie feltet i Stortingets endelige budsjettvedtak i desember, avslutter hun.

 

Fagområder 2017 2018 Prosentvis endring
Allmenne kulturformål 81 132 82 890 2,17
Visuell kunst 107 980 114 400 5,95
Musikkformål 356 562 366 360 2,75
Scenekunstformål 139 281 142 280 2,15
Litteraturformål 178 774 182 680 2,18
Kulturvernformål 30 227 30 890 2,19
Sum 893 956 919 500 2,86

Statens kunstnerstipend

Det fremgår av budsjettproposisjonen at Kulturdepartementet vil gi Utvalget for statens kunstnerstipend i oppdrag å utvikle og modernisere forvaltningen av Statens kunstnerstipend. Utvalgsleder Alfhild Skaardal er glad for at Kulturdepartementet følger opp Utvalgets anbefalinger.

Alfhild Skaardal er leder for Utvalget for statens kunstnerstipend.

– Vi har vært tydelige på at vi mener det er rom for endringer i organiseringen av Statens kunstnerstipend for å sikre en god forvaltning av midlene. Samtidig har vi stor tillit til det arbeidet som gjøres av kunstnerorganisasjoner og stipendkomiteer i dag. Det blir derfor viktig at vi har en grundig prosess før endringer implementeres.

Skaardal viser også til rapporten fra 2016 hvor Utvalget presiserer at større strukturelle endringer har både økonomiske og praktiske implikasjoner og at de derfor må gjennomføres i dialog med kunstnerorganisasjonene. Hun understreker også at fremdriften i arbeidet må sees i lys av at det i 2018 også skal etableres et nytt sekretariat for Statens kunstnerstipend i Trondheim.

I lys av endringsforslagene er Skaardal fornøyd med økningen av bevilgningen til stipendkomiteene.

– Stipendkomiteene gjør et svært viktig og krevende arbeid. Deres fagkompetanse er vår viktigste ressurs, og det er derfor gledelig at bevilgningen til stipendkomitévederlag øker betydelig i 2018, sier Skaardal. Hun sier videre at dette har vært en viktig sak for Utvalget i lang tid og hun er tilfreds med at det arbeidet som gjøres i komiteene får en anerkjennelse gjennom denne økningen.

For øvrig er det ingen reell økning på bevilgningen til kunstnerstipend i 2018.

– Kunstnere utgjør fortsatt en lavinntektsgruppe i Norge. Kunstnerstipendene er et av flere viktige midler for å sikre bredde og kvalitet i kunstproduksjonen i Norge. Satsingen på kreativ næring må derfor ikke gå på bekostning av en fortsatt utvikling i bevilgningene til kunstnerstipend, avslutter Skaardal.

  2017 2018 Prosentvis endring
Kunstnerstipend 178 800 182 700 2,18
Garantiinntekter og langvarige stipend  128 714 131 500 2,16
Sum 307 514 314 200 2,17

 

Fond for lyd og bilde

Styreleder Stein Bjelland er skuffet over departementets forslag om bevilgning til Fond for lyd og bilde for 2018. – Forslaget innebærer i praksis kun en begrenset justering, ingen reell økning, sier han. Bjelland viser til at det ikke har vært en reell økning i avsetningen til fondet de siste tre årene.

Stein Bjelland, styreleder Fond for lyd og bilde.

– Bevilgningen står på ingen måte i forhold til oppdraget som kulturpolitisk virkemiddel og
det kompensasjonsansvaret fondet er tillagt. Rettighetshavere er under press. En nedgang i bevilgningen svekker opphavernes økonomiske grunnlag, sier han.

Bjelland er skuffet over at departementet ikke har tatt hensyn til styrets budsjettsøknad.

– Vi har vært ambisiøse og offensive i budsjettsøknaden, men det er viktig at vi som styre er tydelige på hvordan vi vurderer behovet. I foreliggende forslag er det ikke tatt hensyn til begrunnelser i budsjettsøknaden om lav tildelingsprosent og sikring av nyskaping av kunstproduksjon. Bjelland viser bl.a. til at lav tildelingsprosent medfører at et stort antall søknader vurdert som klart støtteverdige ikke blir innvilget.

Videre savner styreleder et helhetlig blikk i satsingen på både nyskaping og formidling.

– Et fokus på støtteapparater og formidlings- og markedsføringsleddet som tilrettelegger for utadrettet virksomhet av kunstverk er vel og bra. Dette må imidlertid skje parallelt og ikke på bekostning av skapende kunstnerisk aktivitet og innholdsproduksjon, avslutter Bjelland.

  2017 2018 Prosentvis endring
Fond for lyd og bilde 38050 38880 2,18

Kulturrådets fagadministrasjon

I fjor besluttet regjeringen å flytte Kulturrådets forvaltning av museumsfaglige oppgaver til Bodø. Kontoret skal åpne i første halvår 2018. Sammen med det nye kontoret for kreativ næring og sekretariatsoppgaver for Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend i Trondheim, vil Kulturrådet neste år ha tre kontorer i ulike deler av landet.

Satsingen på kreativ næring ble styrket med 12 millioner kroner i budsjettet. – Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen i kulturbudsjettet. Dette er en anerkjennelse av fagmiljøet i Kulturrådet, sier direktør Kristin Danielsen

Det er også bevilget midler for å dekke merkostander som følge av flyttingen til Bodø og andre utgifter til nyetablering og økt tilstedeværelse andre steder i landet.

Vi er inne i en omfattende omstilling der både utflytting og rekruttering tar store ressurser. Vi setter derfor pris på at merkostnadene til disse prosessene tas hensyn til i budsjettet. Nå kan vi ivareta vårt nasjonale oppdrag og sikre gode, faglige kontorer for kunst- og kulturlivet i hele landet, sier Kristin Danielsen.

Les pressemeldingen fra Kulturrådet her.

Museum

Kulturrådets prosjekt- og utviklingstiltak på museumsfeltet kommer fra spillemidlene. Museumsprogrammene i Kulturrådet utgjorde i 2017 36,2 millioner kroner. Prognosen fra Norsk Tipping tilsier at overskuddet i 2017 til fordeling i 2018 vil kunne ligge på samme nivå eller noe høyere enn overskuddet som ble fordelt i 2017. Kulturdepartementet legger opp til at fordelingen av spillemidler til de fleste tiltakene skal videreføres på om lag samme nivå som i 2017.

Ellers er det foreslått en nominell økning i driftsstøtten til museene på 3 mill. kroner, fra 1,48 milliarder i 2017 til 1,51 milliarder i 2018.  Fem museer har fått en ekstra styrking av driftsbudsjettet. For de øvrige museene, som ikke har fått realøkning, er prisomregningen om lag 2,2 prosent. Dette er litt høyere enn i fjor da prisomregningen til museene på denne posten jevnt over var 1,7-1,8 prosent.

MER INFORMASJON

Les hele kulturbudsjettet på Kulturdepartementets sider


blog comments powered by Disqus