Om Kulturrådet

Organisasjonen

organisasjonen

Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

organisering og oppgaver

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Se lov om Norsk kulturråd (Lovdata).

Kulturrådet

Kulturrådet har i dag en fagadministrasjon på ca 120 ansatte, og har som verdier å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten og bidra til samhandling. 

Kulturrådet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten. Fagadministrasjonen er sekretariat for de tre styrende organene Rådet, Utvalget for Statens kunstnerstipend og Styret for Fond for lyd og bilde. Kulturrådet har dessuten ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partner i EØS kulturutvekslingsprogram.

Du kan lese mer om våre oppgaver i tildelingsbrevet 2017. (pdf)

Norsk kulturfond

Det kollegiale organet Rådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Rådet, som ledes av Tone Hansen, er oppnevnt av Kulturdepartementet og har selv utnevnt tilhørende fagutvalg med medlemmer fra hele landet.

Norsk kulturfond

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Alfhild Skaardal er leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend. De 24 stipendkomiteene er faglig sakkyndige organer for Utvalget, og oppnevnes av kunstnerorganisasjonene.

Statens kunstnerstipend

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, billedkunst og film. Stein Bjelland er leder av Styret for Fond for lyd og bilde, som oppnevnes av Kulturdepartementet. De seks fagutvalgene blir oppnevnt av Styret.

Fond for lyd og bilde

Mer om forvaltningsoppgavene

Kulturrådet har flere forvaltingsoppgaver som først og fremst er knyttet til museum og kulturvern inkludert oppgaver innen digitale satsinger og tjenester. Dette er i hovedsak oppgaver som ble overført fra tidligere ABM-utvikling i 2011, og som nå er integrert i virksomheten.

Museumsutvikling

Digital utvikling

Kulturrådet har en egen forsknings- og utviklingsseksjon som initierer og iverksetter forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekter og arbeider med forskningsformidling.

Forskning og utvikling

Kulturrådet har flere internasjonale oppgaver, blant annet som nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram og som programpartner for seks land i tilknytning til EØS kulturutveksling og forvaltningsansvar for Norsk-islandsk kultursamarbeid. Som kontaktpunkt for EUs kulturprogram sørger Kulturrådet for informasjon og søknadshjelp til norske kulturaktører. Kulturrådet skal dessuten følge opp EØS-finansieringsordningene gjennom programutvikling, prosjektutvikling og informasjon om ordningene. Andre oppgaver er oppfølging av kultursamarbeid under Østersjørådet og deltakelse i Utenriksdepartementets arbeidsgruppe for videre oppfølging av kulturarv og bistand.

Internasjonalt

I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet kan du lese mer om Kulturrådets mandat og oppgaver i 2016.

Les mer om Kulturrådets ulike fond og avsetninger

Høringer

Kulturrådet er høringsinstans i kunst- og kulturfaglige saker. Her finner du de siste årenes høringssvar.

Høringssvar 2017

Høringssvar 2016

Høringssvar 2015

Høringssvar 2014

Høringssvar 2013

Høringssvar 2012

Høringssvar 2011

Høringssvar 2010

Høringssvar 2009

 

Strategi

Kulturrådets verdier er å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv,  være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten og bidra til samhandling. 

Det er utarbeidet en egen strategiplan for fagadminstrasjonen 
Fagadministrasjonens strategiplan (pdf)

Fagadministrasjonen har utarbeidet en stratgi for Kulturrådets internasjonale arbeid.
Internasjonal strategi (pdf)

Rådet har også en egen strategi for forvaltningen av Nork kulturfond, med egne områdeplaner for hvert fagfelt.
Her finner du rådets strategi. 

 

 

Årsmeldinger

1 2

Historikk

STATEN TAR ANSVAR FOR KULTUR   

Norsk kulturråd ble oppnevnt for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skulle føre en aktiv og offensiv kulturpolitikk på bakgrunn av generelle kulturpolitiske retningslinjer.

Opprettelsen av Kulturrådet i 1964 har sin bakgrunn i historien etter annen verdenskrig. I slutten av femtiåra vokste det fram en erkjennelse av at staten måtte ta på seg et større ansvar for kulturlivet på samme måte som for andre samfunnsområder. I forslaget til statsbudsjett for 1965, ble det foreslått å opprette Norsk kulturfond og Norsk kulturråd. Det ble pekt på at norske kulturtradisjoner og kulturaktiviteter var truet og det ble foreslått en innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur der alle nye norske skjønnlitterære bøker skulle kjøpes inn til landets folkebibliotek. Ordningen skulle styrke forfatternes økonomi, redusere forlagenes risiko og bedre bibliotekenes formidling av skjønnlitteratur. I tillegg ble områder som kulturbygg, vern om kulturminner, kulturarbeid i distriktene, musikk, innkjøp av kunst og produksjon av opplysningsfilm nevnt. Forslaget fikk full tilslutning. Stortinget besluttet at regjeringen skulle oppnevne sju rådsmedlemmer og Stortinget fire. Norsk kulturråd holdt sitt første møte 3. mars 1965. Ingeborg Lyche var Kulturrådets direktør de første 11 årene etter etableringen.

Kulturrådets vedtekter ble vedtatt av Stortinget i 1965, med formål om å "stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst, verne den norske kulturarven og arbeide for at flest mulig kan få del i kulturgodene". Denne formålsparagrafen har vært dekkende for fondets og rådets virksomhet i alle årene siden opprettelsen, selv om fondets størrelse og betydning, oppgaver og ansvar, prioriteringer og satsinger har endret seg i takt med tiden og skiftende betingelser.

Les budsjettinnstillingen om Norsk kulturfond fra 1964 (pdf)

Norsk kulturråd skulle dessuten være statens rådgivende organ i kulturspørsmål, og det skulle i praksis ha fri råderett over Kulturfondet.

KULTURFONDET - FRA 10 TIL 766 MILL KR

Kulturfondet har vokst fra en bevilgning på 10 millioner kroner i 1965 til ca. 766 millioner kroner i 2015. I den første fireårsperioden etter at fondet ble opprettet, utgjorde fondet 20 % av alt staten bevilget til kunst- og kulturvernformål. I 1972 var andelen sunket til 13 %, i 1975 til 10 % og i 1983 til 7 % . I 2000 var den 6,9 %, i 2011 var den 6,5 %. Den store veksten i statens engasjement på kulturområdet har primært skjedd andre steder enn i Kulturfondet. Fylkeskommunenes og kommunenes økte kultursatsing har også påvirket Kulturrådets plassering og betydning i det kulturpolitiske landskapet. Kulturfondet står likevel i en særstilling som den viktigste statlige finansieringskilden for kunst og kultur utenfor de faste institusjonene.     

SÆRSKILTE TILTAK OG SATSINGSOMRÅDER

Det lå fra starten av i rådets mandat å ta initiativ til særskilte tiltak der rådet mener det er behov for det. Dette betyr alt fra å sette i gang utredninger, nedsette arbeidsgrupper for særskilte formål, initiere enkeltprosjekter og forsøksprogrammer eller ta på seg større tidsbestemte satsingsområder.

FOND FOR LYD OG BILDE OG KUNSTNERSTIPEND

Over tid er forvaltningen av et betydelig antall enkelttilskudd overført til Kulturrådet sammen med enkelte tilskuddsordninger som tidligere lå i Riksteatret og Rikskonsertene. Fra 2000 ble ansvaret for administrasjonen for Fond for lyd og bilde og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere overført til Kulturrådets administrasjon.

MUSEUM

Norsk kulturråd og ABM-utvikling ble slått sammen i 2010.

I 2010 ble bibliotekdelen av ABM-utvikling overført til Nasjonalbiblioteket, og fra 2011 ble oppgaver og stillinger fra tidligere ABM-utvikling samorganisert med Kulturrådets administrasjon, noe som betød at administrasjonens selvstendige faglige stilling ble styrket.

Blant forvaltningsoppgavene som ligger i fagadministrasjonen etter overføringen, er oppgaver knyttet til tilskuddsforvaltningen for det nasjonale museumsnettverket, bl.a. av mottak og vurdering av budsjettsøknader, vurdering av måloppnåelse for det enkelte museet og samlet for nettverket, og utarbeiding av utkast til faglige føringer, målstruktur og indikatorer i departementets årlige tilskuddsbrev til museene. Oppgavene omfatter videre drift og utvikling av web-portal for budsjettsøknader og rapporter til departementet, drift av database og arbeid med museums- og arkivstatistikken. Andre forvaltningsoppgaver gjelder faglig vurdering av søknader om tilskudd til museumsbygg fra kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg. Kulturrådet har ansvar for å følge opp UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv i nært samarbeid med departementet og bidra til rapportering i henhold til konvensjonens krav. Fagadministrasjonen har dessuten ansvar for rådgiving til departementet, oppfølging av tilskudd, rapporter og statistikk, informasjonsarbeid, og bidrag til faglig utvikling og samarbeid.

Jubileum 2015

Kulturrådet feiret 50 årsjubileum i 2015. Bokutgivelse om Kulturrådets historie, en stor satsing på årskonferansen, egne jubileumsnettsider og mediedebatt om Kulturrådets rolle gjennom 50 år, var blant høydepunktene i Kulturrådets jubileumsmarkering i 2015.

Se jubileumsnettsidene her.

KULTURRÅDETS DIREKTØRER

1966    Ingeborg Lyche
1977    Åsmund Oftedal
1982    Halvdan Skard
1993    Lidvin Osland (vikariat for Skard)
1997    Ole Jacob Bull (vikariat / åremål)
2011    Anne Aasheim
2015   Vibeke Mohr (fungerende for Aasheim)
2016   Kristin Danielsen