Om Kulturrådet

Råd, komiteer og utvalg

Kulturrådet

Råd, komiteer og utvalg

Alle søknader som mottas i Kulturrådet skal sikres en forsvarlig og god saksbehandling.

Rådet og de ulike fagutvalgene for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipends utvalg og komiteer og Fond for lyd og bildes styre og utvalg består av medlemmer med høy kunst- og kulturfaglig kompetanse på ulike områder. Medlemmene er oppnevnt på bakgrunn av fagkompetanse. Alle oppnevningene skjer for avgrensede perioder, for å sikre dynamikk og at bestemte kunstsyn ikke festner seg. Foruten kompetanse, er kjønn, geografi og mangfold parametere som benyttes når aktuelle medlemmer skal oppnevnes.