Tverrfaglig

Rom for kunst

strategiplan

Beskrivelse av feltet

Den kunstneriske praksisen innenfor visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur spenner i dag fra utstillinger, konserter og forestillinger i mer tradisjonell forstand, til tverrkunstneriske, stedsspesifikke, relasjonelle og digitale prosjekter. Dette utfordrer skillet mellom produksjon og formidling og mellom kunst og arena. For at kunstproduksjon og -formidling skal kunne finne sted og holde høy kvalitet, må bygg, arenaer og infrastruktur være tilpasset feltenes mangfold og utvikling.

Kunstnere og kulturaktører benytter ofte tradisjonelle bygg og arenaer som er spesialtilpasset kunstvirksomhet. Samtidig finner mange det interessant å ta i bruk andre rom og lokaliteter, for eksempel bygg opprinnelig reist for annen virksomhet, uterom eller arenaer samlokalisert med kulturnæringer eller frivillig kulturliv. Noen arenaer skal drives på lang sikt og er knyttet til faste, fysiske bygg og lokaler, mens andre har en mer mobil og/eller midlertidig karakter.

Kulturfeltets arenaer bidrar ofte til steds- og næringsutvikling, og forskjeller i geografi og bosettingsmønster samt stadige endringer i befolkningens sammensetning skaper ulike behov og muligheter for utvikling av arenaer.

Kulturrådets ansvar og rolle på området

Kulturrådet skal arbeide for at det profesjonelle, prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet får tilrettelagt hensiktsmessig infrastruktur for utvikling, produksjon og formidling. Kulturrådet skal bidra til at det finnes faglig gode, framtidsrettede og levende arenaer over hele landet, og til utvikling av arenaer der barn og unge møter kunst og kunst møter et ungt publikum. Kulturrådet kan også stimulere til utvikling på arenafeltet gjennom å igangsette kunnskapsprosjekter eller forsøksordninger.

Kulturrådet forholder seg til den offentlige arbeidsdelingen som finnes på kulturbyggområdet og tilgrensende felt. Dette omfatter andre ordninger som Nasjonale kulturbygg (Kulturdepartementet), Desentralisert ordning for kulturbygg (fylkeskommunene), Musikkutstyrsordningen, Kunst i offentlige rom/KORO og Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler til bibliotek.

Hovedsatsinger

  • Arenaer for nye og ikke-institusjonaliserte uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid
  • Oppfølging av infrastrukturbehov knyttet til de enkelte kunstområdene
  • Utvikling av eksisterende visningsarenaer slik at disse tilpasses endringer i kunst- og kulturfeltet
  • Særlig bidra til utvikling av nye og eksisterende arenaer for profesjonell, relevant kunstformidling for barn og ungdom
  • Gjennom forsøksordninger, evalueringer og liknende fremme kunnskapsutvikling og refleksjon

Virkemidler og støtteordninger

Rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg skal bidra til styrking og utvikling av infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen de respektive kunstområdene. Gjennom ordningen kan det søkes om støtte til nybygg, ombygging og utvikling av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om støtte til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter.

I perioden 2014-2018 har Kulturrådet etablert en forsøksordning for støtte til gjesteopphold, der kunst- og kulturarenaer i Norge kan søke støtte til å invitere kuratorer, programskapere, kunstnere og fagpersoner til opphold og samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Fagutvalg og søknadsvurdering

Støtteordninger under rom for kunst forvaltes av Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak. Fagutvalget består av seks medlemmer med kunst- og kulturfaglig kompetanse på tvers av de kunstområder Kulturrådet dekker, bred kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen, samt arkitektkompetanse. Medlemmene oppnevnes av rådet.

MER INFORMASJON

Strategi for Norsk kulturfond (pdf)