Scenekunst

Scenekunst

Aktuelt

Scenekunst i store formater

"A song to..." av Mia Habib (2015). Foto: M. Korbel

Utvalget for fri scenekunst mottok i høst flere søknader til større, prosessbaserte prosjekter med mange involverte.

Til søknadsfristen 05.09.2017, kom det inn 159 søknader til fri scenekunst - teater, og 88 til fri scenekunst - dans. 

Et av de viktigste trekkene ved runden var bevilgninger til store prosjekter med mange involverte. Dette gjaldt begge ordningene.

Helle Siljeholms «Nodes: Det siste måltidet og Framtidsverket Rosendal», ble bevilget 1,6 mill. kr. fra Faglig utvalg for teater. Prosjektet knytter seg opp til flyttingen av Teaterhuset Avant Garden, til Rosendal i Trondheim.

Et annet eksempel er Mia Habibs "How to die - Inopine" som ble bevilget 2,4 mill. kr. fra Faglig utvalg for dans. Begge prosjektene er prosessorienterte, har en sosial innretning.

Utfordrer hierarkier

Enkelte søkere utfordrer tradisjonelle hierarkier. Begge utvalgene har støttet prosjekter som eksperimenterer med kunstens organisering, og som vektlegger uvanlige dramaturgiske strukturer.

I "How to die - Inopine" inkluderer Mia Habib lokalsamfunnet i Umeå og Oslo, og prosjektet søker å bringe mennesker sammen. Parallelt med utviklingen av det sosiale og det sceniske, vil Habib arrangere en serie møter som skal reflektere rundt prosjektets tilblivelse og virkninger.

Flerårig støtte

Over disse ordningene kan det gis prosjektstøtte til enkeltproduksjoner eller til flere produksjoner innenfor en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire år.

Fagutvalget for teater har valgt å gi NIE TEATER tilskudd til tre produksjoner med forskjellige tilnærminger og målgrupper. «I will be everything» ( 2017-18), er en forestilling for barn i alderen 1-6 år, «Respect/I am talking now» (2018) er tiltenkt ungdom, «Now we are here» (2019) er planlagt for både barn og voksne.

NIE er et internasjonalt sammensatt kompani, som har base i Asker og Bærum. De har en skapt en rekke forestillinger med en imponerende mengde visninger med fokus på barn og unge.

Utlysningen barn 0-6 år

Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans, ble enige om en særskilt utlysning for prosjekter for barn mellom 0-6 år. Kunst til denne målgruppen kan noen ganger være mindre metodisk fundert.

Resultatet av denne utlysningen er prosjekter av svært forskjellig karakter og kvalitet. Spennet mellom 0 og 6 år er stort, og man ser at noen begrenser sine uttrykk til enten før-barnehage, eller i barnehagestadiet.

Selv om fagutvalgene har fulgt opp denne utlysningen gjennom bevilgninger, har flere av utvalgsmedlemmene stilt spørsmål ved effekten av en slik særutlysning.  De prosjektsøknadene som fremstår kunstnerisk interessante, og samtidig viser nyansert forståelse av publikumsgruppen, hadde Kulturrådet trolig mottatt uavhengig av den særskilte utlysningen. 

Mindre sammensatt geografisk bilde 

I vedtakstabellen står det bostedsfylke til søker. Det er viktig å merke seg at bostedsfylket ikke alltid gir utrykk for hvor prosjektet skal produseres eller vises. I tillegg finnes det flere eksempler på prosjekter med formidlingsplaner som inkluderer visningssteder i ulike byer.

I søknadene til ordningen for dans var det i denne runden mange søknader fra kunstnere som selv er basert i Oslo, men hvor arenaer andre steder i landet er sentrale samarbeidspartnere for at produksjonen blir til. Eksempler på dette inkluderer prosjektene til Kari Hoaas, Cathrine Michelet og Terje Tjøme Mossige.

Innenfor ordningen for teater er tendensen at stedtilhørighet blir en avgjørende del av det kunstneriske uttrykket. Eksempler her kan være kunstnere som Tormod Carlsen, og Helle Siljeholm, som begge arbeider stedspesifikt.

Dessuten fortsetter flere dansekunstnere å utvikle prosjekter som ikke passer innenfor en streng todeling i dans og teater. Disse dansekunstnerne søker like gjerne ordningen for teater som ordningen for dans. Et eksempel i denne runden er prosjektet til Helle Siljeholm, som fikk tilskudd til et lignende konsept over ordningen for dans for noen år siden.  

Se tildelingene

Fri scenekunst dans: Runde 2 2017 

Fri scenekunst teater: Runde 2 2017

Kontaktperson

Yrjan Svarva, seksjonsleder, seksjon for scenekunst, tlf: 926 47 654


blog comments powered by Disqus