Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Forskrifter Statens kunstnerstipend

Statens stipend- og garantiinntektsordning blir styrt av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnare som blei fastsett av Kulturdepartementet i 1998 etter eit stortingsvedtak i 1997.

Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
 

 

Vedtekter for A.C. Houens og C. Mohrs legat

Vedtekter for Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legat for kunstnere

heri opptatt Houens fond, Sindings, Langaards, Heidenreichs, Glosimodts, Benneches, Strømsbergs, Schäffers, Evensens, Konows, Gudes og Henrichsens legater.

Fastsatt av Kulturdepartementet 15. september 1997, med endringer godkjent av departementet 13.04.99 og 21.12.01. Vedtektene med endringer er også godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

§ 1 FORMÅL


Legatet skal brukes til reise- og studiestipend til billedkunstnere, arkitekter, utøvere innen arkitekturtilknyttet kunst (dekor og utsmykning), forfattere, journalister, skuespillere, musikere og komponister.
Legatet omfatter også midler til forberedelse og gjennomføring av Houens arkitekturdiplom. Arkitekturdiplomet utdeles i samsvar med reglementet for Anton Christian Houens fond.

§ 2 STYRE FOR LEGATET

Styret for legatet består av medlemmene i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Retningslinjer for oppnevning av styremedlemmer og vedtaksdyktighet er de samme som for Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Endringer i vedtektene skal godkjennes av Kultur- og kirkedepartementet.

§ 3 ADMINISTRASJON AV LEGATET

De stipendkomiteene som er oppnevnt av organisasjonene for å innstille til statens stipend og garantiinntekter, innstiller også til legatstipend.
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter tildeler stipend etter innstilling fra stipendkomiteene, jf. § 1.
Utvalget foretar fordelingen av kvoter til de ulike komiteer i tråd med dette regelverk.
Styret for Norske Arkitekter Landsforbund er jury for Houens arkitekturdiplom. Juryen arbeider i overensstemmelse med reglementet for Anton Christian Houens fond.

§ 4 FORDELING AV LEGATETS AVKASTNING

Legatets grunnkapital er kr. 4 200 000.
Legatets grunnkapital skal ikke angripes.
10% av avkastningen legges til kapitalen årlig.
Resten av avkastningen, etter fradrag av administrative kostnader, fordeles på de nevnte kunstnergrupper etter denne fordelingsnøkkelen:

År 1
· 46% til billedkunstnere
· 24% til Houens arkitekturdiplom
· 20% til arkitekter
· 10% til arkitekturtilknyttet kunst

År 2
· 27% til musikkformål
· 34% til skuespillere
· 25% til forfattere
· 14% til journalister

Kvoten til Houens arkitekturdiplom beregnes annethvert år, men kommer først til utbetaling når Norske Arkitekters Landsforbund som jury for dette formål, krever det. Påløpne renter av innestående beløp skal komme dette formål til gode.
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere fastsetter årlige kvoter etter den angitte fordeling og årlig avkastning.

§ 5 PRAKTISK GJENNOMFØRING

Utlysning, søknadsskjema og kunstfaglig vurdering for tildeling fra legatet skal være sammenfallende med utlysning, søknadsskjema og kunstfaglig vurdering for tildeling fra statlige kunstnerstipender.
Stipendet utbetales ved tildelingen.
Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene, men er ikke trekkpliktig ved utbetalingen.
For Houens arkitekturdiplom gjelder eget regelverk om vilkår for diplomutdelingen og den praktiske gjennomføringen.


§ 6 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STIPEND

Stipendet skal tildeles på bakgrunn av en kunstfaglig vurdering.
Søkere må hovedsakelig bo og virke i Norge.
Søkere uten organisasjonstilhørighet skal behandles på lik linje med søkere som har organisasjonstilhørighet.
Det er normalt ikke adgang til å fornye stipendet. Unntak kan gjøres etter særskilt begrunnelse.

§7 PLIKTER FOR MOTTAKER AV STIPENDET OG KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ DISSE
 

Plikter
Midlene må brukes i samsvar med det formålet som er angitt i søknaden.
Mottaker av stipend har rapporteringsplikt til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ved sekretariatet. Rapporteringsfrist skal være sammenfallende med rapporteringsfrist for Statens reise- eller studiestipend for kunstnere. Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet er brukt til, og en bekreftelse på at midlene er brukt i samsvar med formålet.

Konsekvenser ved brudd på pliktene
Brudd på disse pliktene kan få konsekvenser for behandlingen av eventuelle senere søknader om legatmidler.
Der midlene ikke brukes i samsvar med det formålet som er angitt i søknaden, kan sekretariatet kreve hele eller deler av det utbetalte stipend tilbakeført.