Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

debatt

Kunstnerne oppnevner stipendkomiteene

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 16. mars 2016.

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 16. mars 2016.

Alfhild Skaardal, leder for Utvalget for statens kunstnerstipend og garantiinntekter, svarer Stavanger Aftenblad 16. mars.

Komiteene vurderer innsendte søknader nøye og fordeler ikke kunstnerstipend eller garantiinntekter for kunstnere etter hvor man bor eller hvem man kjenner.

Fylkesvis fordeling av Statens kunstnerstipend for 2014. Klikk her for større bilde.

Flere aviser publiserte i går en større artikkel om at Oslo-regionen dominerer Kulturrådets komiteer. Først er det viktig å presisere at stipendkomiteene ikke må forveksles med Kulturfondets fagutvalg. Stipendkomiteene er fagkomiteer underlagt Utvalget for statens kunstnerstipend og garantiinntekt for kunstnere. Utvalget er et eget styrende organ oppnevnt av Kulturdepartementet. Stipendkomiteene er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene gjennom demokratiske prosesser i årsmøter og generalforsamlinger i de respektive organisasjonene. Medlemmene er altså oppnevnt av kunstnerne selv.

Full tillit

Debatten om den geografiske fordelingen av kunstnerstipend har pågått i mange år. Utvalget vil understreke at beslutningene om hvem som tildeles stipend, alltid er basert på vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet, slik det er nedfelt i forskriften. Kjønn og geografi spiller også inn i vurderingen, men dette er av underordnet karakter. Vi har full tillit til at komiteene vurderer på beste måte. Medlemmene skiftes jevnlig ut for at bestemte kunstsyn ikke skal feste seg. Og det at komiteene oppnevnes av kunstnerorganisasjonene, sikrer at kunstnerne selv også har tillit til systemet.

Flest søkere fra Oslo

Det stemmer at majoriteten av fordelingen av tildelinger til kunstnerstipend 2015 gikk til Oslo. Men det er også slik at nesten halvparten av søknadene sendes fra Oslo. I fjorårets runde ble totalt 4202 av 8600 søknader sendt med søkeradresse Oslo (49 prosent), med en innvilgningsprosent på 11 prosent.

Nøye vurdering

Vest-Agder var fylket med høyest tildelingsprosent med 18 prosent i forhold til innsendte søknader, tett fulgt av Troms, Telemark og Sør-Trøndelag. Den totale tildelingsprosenten er på 10 prosent, det vil si at bare 895 kunstnere får tildelt stipend.

Det er ingen rettighet å få et kunstnerstipend, og nåløyet er trangt. Men vi er opptatt av at stipendordningen skal legge forholdene til rette for at kunstnere over hele landet skal bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Komiteene vurderer innsendte søknader nøye og fordeler ikke etter hvor man bor eller hvem man kjenner.

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad og Aftenposten 16. mars 2016.

Her finner du oversikt over alle stipendkomitemedlemmer og tildelingene til kunstnerstipend for 2015 her.

 


blog comments powered by Disqus