Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Debatt

Fordeling av kunstnerstipend

Utvalgsleder Alfhild Skaardal. Foto: Kulturrådet

Utvalgsleder Alfhild Skaardal. Foto: Kulturrådet

Tilsvar fra utvalgsleder Alfhild Skaardal til Stavanger Aftenblads journalist Jan Zahl.

Jan Zahl har gått gjennom fordelingen av årets tildelinger til kunstnerstipend, og konstaterer at majoriteten av tildelingene går til Oslo. Dette er helt riktig. Samtidig er det viktig å påpeke at hovedandelen av søknadene til kunstnerstipend også sendes fra Oslo. I årets runde ble det totalt sendt inn 4 202 søknader fra søkeradresse Oslo (49%), og 325 fra Rogaland (4%).  Den fylkesvise tildelingsprosenten viser 6 % innvilgning i 2014 til kunstnere med avsenderadresse Rogaland, mens den i Oslo er på 11 %. I år er det Vest-Agder som er fylket med høyest tildelingsprosent med 18% i forhold til innsendte søknader, tett fulgt av Troms, Telemark og Sør-Trøndelag.

Harde prioriteringer

Den totale tildelingsprosenten er på 10 % - det vil si svært lav sett opp mot de 8 600 søknadene som sendes fra kunstnere over hele landet. Bare 895 får tildelt stipend. Hvert år er det et stort misforhold mellom antall søknader og midler til disposisjon for ordningene. Den lave tildelingsprosenten viser at det er et stort behov for stipender, og at etterspørselen er stor.

Dette har som konsekvens at komiteene må gjøre harde prioriteringer av mange gode søknader. Det er altså ikke snakk om hvem komiteene finner «verdig» for å få stipend slik Zahl karakteriserer komiteens arbeid, men hvem som prioriteres høyest ut i fra mange gode og «verdige» søknader. Beslutningene baseres på kunstneriske kvalitetsvurderinger. Kjønn og geografi spiller også inn, men er underordnet kunstnerisk kvalitet.  Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Oversikt over samtlige medlemmer ligger tilgjengelige på Kulturrådets nettsider.

Kunstnere trekkes mot Oslo

Den totale fordelingen av stipendier gjenspeiler i stor grad den geografiske søknadsfordelingen, som viser en stor forskjell mellom enkelte fylker i forhold til antall innsendte søknader. Det er et faktum at profesjonelle kunstnere i stor grad trekkes mot Oslo-regionen. Dette er også vist i tall og tekst i levekårsundersøkelsen Kunstneres aktivitet, arbeids- og inntektsforhold (Telemarskforskning 2008). De fleste profesjonelle kunstnerne bor i Oslo, der nettverkene, miljøene og arbeidsmulighetene finnes – selv om nok svært mange av dem har røttene sine i andre landsdeler. Det er også slik at mange kunstnere har bostedsadresse i hovedstaden, men produserer og formidler i hele landet og internasjonalt.

Ser fram til utredning

Utvalget for statens kunstnerstipend ser fram til Kulturdepartementets utredning om kunstnerøkonomi som kommer 1. desember i år. Vi er helt enige i at også den geografiske dimensjonen i de ulike økonomiske kretsløpene bør gjennomgås i et helhetlig perspektiv for å utvikle en kunstnerpolitikk som kan gi et bredere økonomisk grunnlag for kunstnere i Norge.

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad 11. april.
 


blog comments powered by Disqus