Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Pressemelding

Kunstneroppropet og Statens kunstnerstipend

Utvalget for Statens kunstnerstipend. Foto: Kulturrådet

Utvalget for Statens kunstnerstipend. Foto: Kulturrådet

I dag aksjonerer kunstnerorganisasjonene for bedre økonomiske vilkår, og mulighet til fortsatt å oppnevne komitemedlemmene. Utvalget for Statens kunstnerstipend forklarer her hvorfor den formelle oppnevningsretten bør ligge til Utvalget.

Utvalget for Statens kunstnerstipend understreker viktigheten av at kunstnere gis reell og forutsigbar lønnsvekst, på linje med øvrige yrkesgrupper og kommer med følgende uttalelse:

Behandlingen av de statlige kunstnerstipendene er i dag basert på en fagfellevurdering. Dette er viktig å opprettholde. Utvalget ønsker også å styrke kontakten med komiteene og kunstnerorganisasjonene, og har lagt vekt på dette overfor departementet.

Stipendkomiteenes oppgave er å behandle søknader om statlige stipender og innstille til Utvalget. Utvalget mener derfor det er viktig for legitimiteten til Statens kunstnerstipend at kandidater oppnevnes på grunnlag av deres faglige kompetanse og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det er også viktig at det er et klart skille mellom tildelingene av statlige stipender og av organisasjonenes egne.

Kunstnerorganisasjonene har bred kunnskap om de aktuelle feltene som stipendkomiteen skal dekke. Det er derfor naturlig at de har en sentral rolle i oppnevningen av komiteene og at det er de som innstiller overfor Utvalget. Endringen innebærer at det er Utvalget som fastsetter sammensetning av komiteene.


blog comments powered by Disqus