Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Melding til stipendmottakere

Rapportering - når, hva, hvordan?

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde.

Årsrapport arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

 • Kort omtale av hvordan stipendet har bidratt til videreutvikling og fordypning i eget kunstnerskap, i forhold til søknadsteksten som lå til grunn for bevilgningen. Dersom det er endringer skal dette kommenteres.
 • Kort oppsummering av kunstnerisk aktivitet; prosjekter, tiltak, faglige reiser og lignende som er gjennomført i rapporteringsåret. Nevn gjerne titler på prosjekt, navn på samarbeidsorganisasjoner/personer, steder som har vært besøkt, med mer.
 • Dersom formidling har vært en del av det kunstneriske virket, skal dette utdypes, og gjerne kommenteres i forhold til målgruppe, geografisk orientering (nasjonalt/internasjonalt) med mer.
 • Dersom det har vært særlige utfordringer som har påvirket gjennomføringen av planlagt aktivitet skal dette kommenteres.

Sluttrapport arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

 • En kort oppsummering av aktiviteten i siste år av stipendperioden, se punktene over.
 • En kort oppsummering av aktiviteten i hele stipendperioden.
 • En vurdering av hvorvidt, og i hvilken grad, målene for stipendperioden ble nådd, og hvorledes stipendet har bidratt til en helhetlig videreutvikling og fordypning av eget kunstnerskap.

Dersom det har vært innvilget permisjon i deler av året, skal det likevel rapporteres på den perioden hvor det har vært utbetalt stipend, med mindre dette utgjør 3 måneder eller mindre. I disse tilfellene skal det rapporteres for denne stipendperioden i neste års- eller sluttrapport.

Sluttrapport for diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere

 • Kort redgjørelse for bruk av stipendet.
 • Kort redgjørelse for kunstnerisk utbytte
 • Regnskap og bilag skal ikke vedlegges
 • Hele stipendet må være brukt før det kan rapporteres. Det er mulig å søke om utsatt rapportfrist.
 • Ved vesentlige endringer i bruk av stipendet skal det søkes om godkjenning i forkant. Endringer skal kommenteres i rapporten.

Årsrapport for stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere

Rapportskjema for disse stipendordningene blir tilsendt. Frist for årsrapport er 1. november hvert år.

Frister for innlevering av rapporter

1. november: Årsrapport for arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Skal leveres hvert år i stipendperioden.

31. mars: Sluttrapport for arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Gjelder året etter avsluttet stipendperiode.
I de tilfeller det er innvilget permisjoner, er fristen for sluttrapportering 3 måneder etter siste utbetaling.

31. mars: Rapport for diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere. Gjelder året etter avsluttet stipendperiode dersom det ikke er innvilget utsatt rapportfrist.

Dersom rapporteringsfristen faller på en søndag eller helligdag, er det første arbeidsdag etter fristen som gjelder.

Rapportskjemaer

Rapportskjemaer ligger på den enkelte stipendordning, under kapittelet for rapportering. 

Du finner alle stipendordningene her.

Hent skjemaet for rapportering på den ordningen du mottar stipend fra.

Alle rapporter sendes på e-post til post@kulturradet.no

Konsekvenser ved manglende rapportering

Nytt stipend blir ikke utbetalt før det er rapportert for tidligere innvilgede stipend. Ved mislighold av rapportplikten i mer enn to år, kan kunstnere bli utestengt fra å motta kunstnerstipend i framtiden, med mindre stipendet blir tilbakebetalt, jf forskriftens punkt 11.


blog comments powered by Disqus