Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

Pressemelding

Statens kunstnerstipend til 894 kunstnere

894 kunstnere vil i løpet av de nærmeste dagene motta beskjed om at de har kommet gjennom nåløyet og er tildelt Statens kunstnerstipend for 2016.

– Stipendordningene er svært viktige for kunstnerne fordi de gir anledning til fordypning og til å ha fokus på det kunstneriske grunnarbeidet, som er en forutsetning for å utvikle gode prosjekter. Årets søknadsrunde viser at vi har et rikt kunstliv i Norge. Det er stor aktivitet blant kunstnerne og kunstproduksjonen over hele landet holder et høyt nivå, sier Alfhild Skaardal, leder i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. 

Det kom inn mer enn 8400 stipendsøknader i 2016. Det betyr at bare litt over 10 prosent av søknadene innvilges.

Utvalgsleder Alfhild Skaardal er ferdig med årets fordeling av kunstnerstipender.

– Selv om nesten 900 kunstnere mottar stipend, må vi huske at det også er veldig mange gode kunstnere som ikke når opp. Det har derfor vært viktig for Utvalget å ha fokus på at alle søknader behandles på en god måte og i samsvar med regelverket, sier Skaardal. 

Stipendene tildeles etter innstilling fra stipendkomiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Når søknadene vurderes er kunstnerisk kvalitet og aktivitet de viktigste kriteriene.

- Konkurransen om stipendene er stor og det er derfor avgjørende at det er tillit til at arbeidet med å fordele stipendene gjøres på en ordentlig måte, understreker Skaardal. At kunstnerne er med på å oppnevne komiteene gjennom sine kunstnerorganisasjoner bidrar nettopp til at kunstnerne selv har tillit til ordningen, sier Skaardal. 

Utvalgslederen mener også det er grunn til å påpeke at årets tildelinger viser at Oslo-kunstnere ikke prioriteres foran kunstnere fra andre deler av landet.

– Oslobaserte kunstnere dominerer i søknadsbunken, men andel tildelinger i forhold til søknader er høyere i for eksempel Sør-Trøndelag (13,7 prosent). Mens 11,2 prosent av søknadene fra Oslo endte med tildeling, er det Sogn og Fjordane (18,2 prosent) og Troms (14,6 prosent) som i år har høyest andel tildelinger i forhold til søknader, avslutter Skaardal. 

OVERSIKT OVER FORDELINGEN AV STIPENDER TILDELT I 2016: 

Fylkesvis fordeling av stipender i 2016

Fylke Antall stipendtildelinger 2016 Antall søknader 2016 Tildelingsprosent
Akershus 68 733 9,3
Aust-Agder 3 66 4,5
Buskerud 14 217 6,5
Finnmark 7 64 10,9
Hedmark 9 120 7,5
Hordaland 86 884 9,7
Møre og Romsdal 6 97 6,2
Nordland 8 119 6,7
Nord-Trøndelag 4 33 12,1
Oppland 13 121 10,7
Oslo 461 4106 11,2
Rogaland 32 293 10,9
Sogn og Fjordane 8 44 18,2
Sør-Trøndelag 55 402 13,7
Telemark 16 174 9,2
Troms 23 158 14,6
Vest-Agder 16 142 11,3
Vestfold 14 191 7,3
Østfold 16 187 8,6
Utlandet* 35 270 13,0
Totalt 894 8421 10,6

Om Statens kunsnterstipender

Arbeidsstipendene og stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere gis for at mottageren skal kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipendene utgjør kr 229 609 pr. år i 2016. Stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere utgjør kr 233 945.

Det kan tildeles inntil kr 80 000 i diversestipend og kr 90 000 i diversestipend for nyutdannede kunstnere. Stipendene skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det gis blant annet støtte til reiser, kurs, materialer, fordypning med mer. Tildelingen av kr 65 000 i gruppen arkitekter er utsatt.

Avsetningen på 292 millioner kroner inkluderer også flerårig stipender som er tildelt tidligere år og som fortsatt løper. 

Houens og Mohrs legatstipend blir ikke tildelt i 2016 på grunn av svært lav avkastning av legatet i 2015.

Alle søkere vil motta svar på søknaden, og det vil bli sendt separate svar for hver enkelt søknad. På grunn av det høye antall søknader vil det imidlertid kunne ta noen uker før alle svar er sendt.

Her finner du Forskrift for Statens kunstnerstipend.

Her finner du oversikt over Utvalget og alle stipendkomiteene.

 


blog comments powered by Disqus