Søk støtte

Fond for lyd og bilde

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Prosess

  1. Søkeren sender søknad innen søknadsfristen.
  2. Søknaden registreres i Fond for lyd og bildes arkiv. Saksbehandleren går gjennom alle søknader og forbereder sakene for fagutvalgene. Saksbehandlere svarer på søkerens spørsmål underveis.
  3. Fagutvalgene (seks utvalg) er oppnevnt av Styret, etter forslag fra organisasjoner som representerer fondets målgrupper. Utvalgene består av 3-4 medlemmer med høy fagkompetanse innenfor sitt felt og utnevnes for ett år av gangen. Fagutvalgene utarbeider en samlet innstilling om tilskudd for alle søknader som er kommet inn til den aktuelle fristen og presenterer innstillingen for Styret. I tillegg til fagutvalgene oppnevnes Styrets underutvalg, som utarbeider innstilling for søknader til Styrets pott.
  4. Styret for Fond for lyd og bilde består av sju medlemmer og er oppnevnt av Kulturdepartementet. Seks av medlemmene er oppnevnt etter innstilling fra produsentorganisasjoner (2), opphavsorganisasjoner (2) og utøverorganisasjoner (2). Styret oppnevnes for to år av gangen. Styret fatter vedtak i alle søknadene, etter innstilling fra fagutvalgene.
  5. Tildelingslister legges ut på nettsidene i etterkant av styremøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Behandlingstid er ca. tre måneder. Kalenderen viser når Styret har møte.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturrådet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for rådet.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)