Søk støtte

Innkjøpsordningene

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden om innkjøp

De selektive ordningene

Gjelder Ny norsk sakprosa for voksne, Ny norsk sakprosa for barn og unge, Oversatt litteratur og Nye norske tegneserier.

 1. Forlagene melder bøkene  på til ordningene til de frister som til enhver tid fremgår på nettsidene for ordningene, innenfor det året de blir utgitt. For oversatt litteratur søkes det på prosjektnivå, dvs når forlagene har kjøpt rettigheter og inngått kontrakt med oversetter. Alle påmeldingene registreres i Kulturrådets arkiv og sendes videre til en saksbehandler for den aktuelle ordningen som er søkt. Saksbehandleren går gjennom alle påmeldingene og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav i henhold til retningslinjene for ordningene. 
 2. Vurderingsutvalgene er oppnevnt av Rådet, etter forslag fra organisasjoner på litteraturområdet. Utvalgene for sakprosa for barn og unge og tegneserier består av tre medlemmer, utvalget for oversatt litteratur består av fire medlemmer, mens utvalget for sakprosa for voksne består på grunn av den store mengden søknader av fem medlemmer. Alle utvalgene oppnevnes for to år av gangen med maksimum én gjenoppnevning. Vurderingsutvalgene leser de påmeldte bøkene eller prosjektbeskrivelsene og vurderer om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet, sjanger og målgruppe.
 3. Vurderingsutvalgene har myndighet til å vedta avslag og innkjøp. 
 4. Lister over innkjøpte bøker legges ut på nettsidene i etterkant av møtene i vurderingsutvalgene. Alle søkere får mottar vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Dersom en bok er vedtatt innkjøpt, fremgår praktiske opplysninger som levering og fakturering av de respektive ordningenes nettsider.

Se flere detaljer på hver enkelt innkjøpsordning.

 

Den automatiske ordningen

Gjelder Ny norsk skjønnlitteratur.

 1. Forlagene melder bøkene på til ordningene til fristene det året de blir utgitt. Søkerne skal velge én av to kategorier. Kategorien som oppgis ved første påmelding i et kalenderår skal brukes på samtlige søknader fra forlaget resten av kalenderåret:

  Kategori 1: Forlag under kategori 1 skal levere bøker på utgivelsesdato til Kulturrådets distributør, som sørger for videre utsending til folkebibliotekene. Samtidig som bøkene leveres til distributøren, skal leseeksemplarer sendes direkte til vurderingsutvalget og faktura sendes Kulturrådet.  

  Kategori 2: Forlag under kategori 2 skal sende leseeksemplarer direkte til det vurderingsutvalget som skal behandle boken samt ett eksemplar til Kulturrådets administrasjon. For å få boken behandlet, skal det betales et administrasjonsgebyr til Kulturrådet på kr 10 000. Faktura blir sendt fra Kulturrådet når påmeldingen er registrert. 

  Alle påmeldingene registreres i Kulturrådets arkiv og sendes videre til en saksbehandler for den aktuelle ordningen som er søkt. Saksbehandleren går gjennom alle påmeldingene og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav.  Lister over påmeldte bøker legges ut på nettsidene i etterkant av påmeldingsfristene.
   
 2. Vurderingsutvalgene (fire utvalg etter sjanger og målgruppe) er oppnevnt av Rådet, etter forslag fra organisasjonene på litteraturområdet. De består av fire medlemmer og oppnevnes for to år av gangen med maksimum én gjenoppnevning. Vurderingsutvalgene leser de påmeldte bøkene og vurderer om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet og sjanger.

Se flere detaljer på hver enkelt innkjøpsordning.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturrådet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for Rådet.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)