Søk støtte

Norsk kulturfond

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden til kulturfondet

 

  1. Søkeren sender søknad innen søknadsfristen.

  2. Søknaden registreres først i Kulturrådets arkiv og sendes derfra til en saksbehandler for den ordningen som er søkt. Saksbehandleren går gjennom alle søknader og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav. Videre lager saksbehandleren en faglig tilrådning og forbereder sakspapirer til fagutvalgene. Saksbehandleren følger saken gjennom hele prosessen, og er den som kan svare på søkerens spørsmål underveis.

  3. Fagutvalgene (ca. 30 utvalg) er oppnevnt av Rådet. De består av 3-6 medlemmer med høy fagkompetanse innenfor sitt felt og utnevnes for to år av gangen. Rådet sikrer at utvalgene samlet sett dekker en bredde innenfor sjangere og kunstsyn, og med hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn og geografi. Fagutvalgene gjør de faglige vurderingene av hver søknad og den samlede søknadsmengden. Fagutvalgene har myndighet til å vedta avslag og bevilgninger inntil kr 300 000. Flere utvalg har dessuten delegert myndighet, dvs at de gjør vedtak uansett tilrådingssum. I større saker, saker som behandles i flere fagutvalg og saker som har prinsipielle sider lager fagutvalgene en tilråding, og så går saken videre til behandling i Rådet.

  4. Rådet er oppnevnt av Kulturdepartementet og består av 10 medlemmer med samlet fagkompetanse innenfor de områdene Rådet forvalter. Medlemmene er oppnevnt for fire år av gangen, og halvparten av Rådet skiftes ut hvert annet år. Rådet behandler overordnede strategiske og prinsipielle saker og fatter vedtak i tilrådingssaker fra fagutvalgene.

  5. Tildelingslister legges ut på nettsidene i etterkant av rådsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Saker som vedtas i fagutvalgene har en behandlingstid på ca. 2-3 mnd, mens for saker som går videre til rådsbehandling må man regne med 3-4 mnd behandlingstid. Kalenderen viser når fagutvalgene og Rådet har sine møter.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Kulturrådet. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg nedsatt etter § 3 i forskrift av 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd, samt for eksperter, konsulenter og andre som måtte utføre arbeid eller tjeneste for rådet.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)