Søk støtte

Statens kunstnerstipend

Søknadsbehandling

Slik behandles søknaden til statens kunstnerstipend

  

  1. Søker sender søknad innen søknadsfristen i oktober.
  2. Søknaden registreres først i Kulturrådets arkiv og sendes til de aktuelle stipendkomiteene. Sekretariatet bistår stipendkomiteene med økonomisk og juridisk veiledning under søknadsbehandlingen.  
  3. Søknaden vurderes av en stipendkomité med høy faglig kompetanse innenfor det aktuelle feltet. Det er i alt 24 stipendkomiteer . Komiteene oppnevnes av kunstnerorganisasjonene, med unntak av stipendkomiteen for andre kunstnergrupper som oppnevnes av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget). Komiteene består av 3-14 medlemmer og utnevnes for inntil tre år av gangen. Stipendkomiteene er faglig sakkyndige organer for Utvalget, og innstiller til stipend innenfor sine fagfelt. Stipendkomiteene vurderer og innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. De holder normalt møter i desember, januar og februar.
  4. Utvalget for Statens kunstnerstipend er oppnevnt av Kulturdepartementet og består av fem medlemmer, hvorav to av medlemmene er oppnevnt etter innstilling fra kunstnerorganisasjonene. Medlemmene er oppnevnt for fire år av gangen. Utvalget vurderer stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak innenfor gjeldende økonomiske og juridiske rammer. Utvalget fatter normalt vedtak om tildeling i slutten av mars. Kalenderen på hjemmesiden til Statens kunstnerstipend viser når Utvalget har sine møter.
  5. Tildelingslistene legges ut på Kulturrådets nettsider i etterkant av Utvalgets møte. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev etter at vedtak er fattet.

Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder både for ansatte saksbehandlere i Kulturrådet og oppnevnte medlemmer i stipendkomiteer og Utvalget.

Habilitetsbestemmelsene inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Habilitet vurderes for hver enkelt sak i hvert trinn av søknadsbehandlingen.

Les hele reglementet: Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd (pdf)