Hopp til innhold

Rapportering - Statens kunstnerstipend

Alle stipendmottakere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjema, informasjon om rapportfrister og hva rapport skal inneholde. I forbindelse med overgangen til rapportering via Altinn har det gått ut varsler om rapportering til enkelte stipendmottakere som allerede har levert rapport eller som har bedt om utsatt frist.

For mer informasjon, se: Overgang til rapportering i Altinn i mars 2018

Har du problemer med å få levert rapport via Altinn ta kontakt med brukerstøtte.

Forskriften for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere pålegger personer som er tildelt garantiinntekt eller kunstnerstipend å sende rapport om bruken av stipendet/garantiinntekten. Rapportering skal skje på fastsatt skjema og til fastsatt tidspunkt. Dersom rapporteringsplikten ikke overholdes, stanses utbetaling av stipend/garantiinntekt inntil rapport er innsendt. Garantiinntektsinnehavere og stipendiater som unnlater å sende inn rapport, kan miste retten til å opprettholde stipend og garantiinntekt, og hele eller deler av stipendet/garantiinntekten kan kreves tilbakebetalt. Slike forhold vil også kunne få betydning for eventuell tildeling av nye stipend.

Rapportering til Kulturrådet skal skje fra plattformen Altinn. Når rapporteringsfristen nærmer seg vil du få et varsel via Altinn om at du må logge inn der for å levere rapport.