Søk støtte

 

Kreativ næring - Næringsutvikling

Støtteordning for:

Kreativ næring - Næringsutvikling

Søknadsfrist

5/6 

2018 

kl. 13:00 

Formål

Ordningen skal bidra til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom f.eks. økt distribusjon, markedsføring eller formidling. Den langsiktige målsetningen er å styrke strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet.

Ordningen skal være et insentiv til større økonomisk bærekraftighet, og retter seg mot kunstnere i samarbeid med mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Ordningen gir tilskudd på inntil kr 400.000. Tilskudd gis som hovedregel kun én gang. Det er avsatt 7,4 millioner kroner til formålet.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.

Hva kan få støtte

Det kan søkes tilskudd til tiltak innen markedsutvikling, forretningsutvikling, distribusjon eller formidling som bidrar til økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. 

Det kan som hovedregel kun gis tilskudd en gang fra ordningen. 

Hvem kan søke

Målgruppen for disse midlene er profesjonelle kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Eksempler på slike aktører er agenter, managere, forleggere, gallerister, produsenter og arrangører. Søkere må vise ambisjoner om og potensial for økonomisk vekst. 

Søknader må basere seg på et formalisert samarbeid mellom enkeltkunstnere eller en gruppe kunstnere, og profesjonelle aktører i mellomleddet mellom kunstner og marked. 

I tillegg til aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, kan også mindre virksomheter innen film, arkitektur, design, mote og spill søke.

Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell eller kreativ næring.

Kun virksomheter med organisasjonsnummer kan søke.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av tjenester fra utenlandske aktører.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Les mer

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktørene og det kunstneriske produktet, tydelige mål for prosjektet, samt en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til en langsiktig økonomisk bærekraftighet.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige krav følger av søknadsskjemaets hjelpetekster.

Obligatorisk vedlegg

Spesifisert prosjektbudsjett skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på disse kriteriene:

  • Potensial for næringsutvikling: Om prosjektet vil bidra til et større publikum eller økte inntekter.
  • Økonomisk bærekraftighet: Om prosjektet vil bidra til langsiktig økonomisk bærekraft.
  • Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere egenfinansiering samt privat, lokal og/eller regional medfinansiering.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrådet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og bransjemessig bredde. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger fra Norsk kulturråd, vil også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter. 

Slik behandles søknaden

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Hele tilskuddet fra tilskuddsordning for kreativ næring utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten. 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet og eventuelle vedlegg til dette.

Rapportering for tilskudd fra kulturnæringsmidler

Vilkårene for tilskuddet og krav til rapport og regnskap vil fremkomme i vedtaksbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.