Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativ næring - næringsutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 158 søknader, 30 av disse fikk tilskudd.

Hovedinntrykket etter den første utlysningen er gjennomgående positivt, med mange solide og gjennomtenkte prosjekter som treffer godt på Kulturrådets intensjon med ordningen.

Det er søkt om prosjekter fra hele landet. Det er en god sammenheng mellom prosentvis tildeling per region og prosentvis søknader per region.

Det er bevilget støtte til prosjekter i alle de seks store byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand). I tillegg er Haugesund, Bodø, Porsgrunn, Skien og Grimstad representert i tildelingsbunken.

Søknadsbunken inneholdt søknader fra alle kunstuttrykk med unntak av arkitektur. Musikk sto for 29 % av søknadene, visuell kunst for 25 % og scenekunst (12 %) og litteratur (10 %) på de neste plassene.

Teknologi gir nye muligheter

En tydelig trend i søknadsbunken, er at alle kunstuttrykk ser nye muligheter innen teknologi. Det søkes om prosjekter innen digitalisering, nye distribusjons- og formidlingsløsninger, nye lanseringsplattformer, apper og nettbutikker. Mange kunstnere ser altså nye forretningsmuligheter i å bruke teknologi til å gjøre møte mellom kunstner og publikum/marked lettere.

Vi erfarer også at noen kunstfelt ønsker å utvikle/utfordre næringskjeden i bransjen ved å bruke teknologi for at kunstneren selv (uavhengig av forlag/selskap) kan drive næring og komme tettere på sitt publikum, f.eks. ved brukerstyrte nettbutikker med integrerte betalingsløsning og markedsløsninger.

Litteratur: Styrker og utfordrer støtteapparatet

På litteraturfeltet ser vi at agentrollen blir utfordret og at bokmessen i Frankfurt i 2019 gir spennende muligheter til nye næringer. Flere aktører ser nye forretningsmuligheter utover de etablerte forlags- og bokhandlerleddene og lanserer nye formidlings- og distribusjonsløsninger som henvender seg mer direkte til leser. Vi ser også prosjekter der forfattere lanseres parallelt på flere flater samtidig, slik at de kan få et bredere inntektsgrunnlag.

Flere søknader innenfor flere kunstfelt utfordrer de etablerte strukturene i selve støtteapparatet: Det søkes om støtte til tiltak innen nyskaping, utprøving og utvikling av næringskjeden i de ulike kunstfeltene. Det vil si at kunstneren selv lager et profesjonelt team rundt seg, i stedet for å ha flere ledd i støtteapparatet som skal ha en andel av inntektene.

Stort behov for markedsføringstiltak

Innenfor feltet visuell kunst er det en rekke sterke prosjekter som svarer på bransjens behov for flere og bedre strukturerte og mer profesjonelle kanaler for salg, distribusjon og markedsføring av kunst. Tiltak for å nå et større marked/publikum med allerede produserte forestillinger eller kunstverk har gitt utslag i mange søknader om tilskudd til markedsføring, særlig i scenekunstfeltet.

Internasjonalisering

For stort sett alle kunstuttrykk er internasjonalisering og eksport en naturlig del av det kunstneriske virke og forretningsutviklingsplanen. Kulturrådet har støttet prosjekter som ønsker å nå ut internasjonalt, men hvor tiltakene for å oppnå dette består i å styrke kompetanse og virksomheter i Norge.

God sjangerbredde

Prosjektene det er gitt støtte til i første runde rommer en imponerende sjangerbredde, den geografiske spredning i tildelingene vitner om høy aktivitet i kulturnæringene i hele landet og det er et mangfold av prosjekter innenfor næringsutvikling av kultursektoren.

Blant tildelingene finner vi prosjekter med barn og unge som målgruppe, nye publiseringsflater for norsk litteratur, unge talenter som satser på å bygge opp et sterkt virkemiddelapparat, utvikling av apper for å nå et nytt publikum og nye former for markedsføring. Det er både godt etablerte selskaper og helt nye virksomheter som søker.  Bevilgningene er gitt til et bredt spekter av sjangrer; prosjektene representerer blant annet samtidskunst, popmusikk, dokumentarfilm, fotokunst, jazz, metal, kunstbøker, kunstfilm og musikkteater.

Kulturrådet ser det som positivt at også bransjene innenfor mote, spill og design er representert med tilsagn i den første tildelingen. Dette er kreative næringer med et vekstpotensial og Kulturrådet håper flere fra disse næringene søker på tilskuddsordningene i 2018.  

Tall fra runden

Antall søknader: 158

Søknadssum: 66,1 millioner

Antall tildelinger: 30

Tildelingssum: 7,4 millioner kroner

Vurdering av søknadene

Søknader er blitt behandlet av seksjon for kreativ næring i Kulturrådet og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Vurderingene er gjort med bistand fra kunstseksjonene i Kulturrådet; scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Seksjonsleder for kreativ næring har innhentet ekspertvurderinger på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Les mer om hvordan søknadene behandles

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet : 15.11.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeRegionSøknadssumVedtakTilskuddhidden