Søk støtte

 

andre musikk­tiltak - prosjekt­støtte

Støtteordning for:

andre musikk­tiltak - prosjekt­støtte

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Formål

Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger på musikk, samt til forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.

Hva kan få støtte

Kulturrådet har en rekke andre ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, som bestillingsverk og musikkproduksjon og arrangørordningen. Støtteordningen for Andre musikkttiltak omfatter andre typer tiltak som bl.a. trykking av faglitteratur, prosjekter for og med barn og ungdom, seminarvirksomhet, workshoper, bransjetreff og noterestaurering.

Relevante områder er særlig 

 • Kulturelt mangfold
 • Barne- og ungdomskultur

Det gis ikke tilskudd til:

 • Manusutvikling og produsjon av undervisningsmateriell
 • Innkjøp av utstyr
 • Klasseturer og studiereiser i inn- og utland
 • Student- og utdanningstiltak
 • Drift av fast kursvirksomhet og kurs/workshoper der opplæring alene er målet
 • Det gis normalt ikke tilskudd til filmproduksjoner og utvikling av interaktive medier
 • Prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Faglitteratur og edisjon av noter/partiturer

Det gis tilskudd til kostnader ved utgivelse av faglitteratur av allmenn interesse. Manus må være trykkeklart og legges ved søknaden.

Det gis ikke tilskudd til:

 • manusutvikling
 • utgifter til trykking av bøker som allerede er utgitt
 • prosjekter som allerede er påbegynt eller gjennomført

Det kan derimot gis tilskudd til innsamlingsarbeid i forkant av utvikling av bokmanus, noterestaurering og edisjon av partiturer som kan gjøres tilgjengelig for orkestre og utøvere.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjekter det søkes tilskudd til skal involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere.

Søknad om støtte til ett og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår (nytt budsjettår starter 1. desember).

Andre kriterier

Alle som søker om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi billetter til minimum 2 representanter fra Norsk kulturråd.

Les mer

Krav til søknaden

Les veiledningstekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Relevante vedlegg

I de tilfeller hvor det søkes flere ordninger i Kulturrådet, er det ønskelig at det legges ved et detaljert budsjett.

Legg ved lyd- og bildefiler der det er relevant for søknaden.

 • Lydfiler skal være i mp3-format
 • Lenker til nettsider med lyd- og bildefiler godkjennes ikke.
 • Merk filene med navn på prosjektet og evt. medvirkende.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes særskilt. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold av uttrykk.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for musikk, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang, og som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.