Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak - prosjektstøtte

Søk støtte

Om søknadsrunden

Under avsetningen for Andre musikktiltak gir Norsk kulturråd tilskudd til spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet som ikke dekkes av de øvrige tilskuddsordningene på musikk. I behandlingen av søknader er kulturelt mangfold og barne- og ungdomskultur særlig relevante. Det legges vekt på å bidra til nyskapende prosjekter og forsøksvirksomhet på musikkfeltet, samt til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge gjennom å støtte dokumentasjons- og formidlingsprosjekter. I fordelingen av tilskudd har utvalget vektlagt prosjektets kunstneriske kvalitet, innhold og planer for formidling.

Det har kommet inn søknader til seminarer, foredrag, workshops, kurs, innsamlings- og dokumentasjonsarbeid, faglitteratur, noterestaurering, mentorordninger, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidlingsprosjekter m.m.

Øremerkede midler til musikkprosjekter for barn og ungdom

Utvalget har sett behovet for å øke tilfanget av gode søknader rettet mot barn og unge, og til desemberfristen 2017 ble det lyst ut en øremerket avsetning på 1,4 mill. kroner til prosjekter for eller med barn og unge innenfor ordningene Bestillingsverk og produksjonsstøtte og Andre musikktiltak – prosjektstøtte. Kulturrådet ønsket med dette å invitere musikere, komponister, ensembler og andre produsenter til å skape nye musikkproduksjoner som utfordrer tradisjonelle forståelser av hva musikk kan være og bety for barn og unge. Det var et mål at prosjektene skulle bidra til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet, og det ble etterlyst ambisiøse prosjekter som tenker nytt om metode, formidling og involvering av barn i lydbaserte uttrykk.

Til sammen kom det inn 73 søknader og det er tildelt støtte til 27 prosjekter. Samlet tildelingssum til prosjekter for barn og unge er langt høyere enn den øremerkede avsetningen. Det er gitt støtte til en rekke gode og solide prosjekter som er videreføringer av utprøvde og veletablerte konsepter. Samtidig er det gledelig å se at det også er gode initiativ blant utøvere og komponister i søknadsbunken, slik intensjonen var med utlysningen.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 117
  • Søknadssum: 21,6 mill. kroner
  • Antall tildelinger: 38
  • Bevilget sum: 4,3 mill. kroner

Søknader som kommer inn til støtteordning for andre musikktiltak - prosjektstøtte blir behandlet i faglig utvalg for musikk.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden