Søk støtte

 

arrangør­støtte

musikk:

arrangør­støtte

Søknadsfrister

2/6 

2017 

kl. 13:00 

5/9 

2017 

kl. 13:00 

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

 • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
 • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
 • formidler musikk til barn og unge
 • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
 • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til arrangørvirksomhet.

Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med helårlig konserttilbud prioriteres. Det kan også gis støtte til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler. Enkeltkonserter kan i noen tilfeller prioriteres.

Det kan søkes om flerårig støtte. Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

Det gis ikke støtte til:

 • Investering i utstyr.
 • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke

Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Arrangører som søker om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til minimum 2 representanter fra Kulturrådet.

Les mer

Krav til søknaden

Krav til søknaden fremkommer av hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Her vil du kunne se hjelp og feilmeldinger underveis i utfyllingen. Trykk på et ?-ikon for å se hjelp om den aktuelle delen eller feltet i skjemaet. 

Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet. Ingen vedlegg erstatter informasjon som gis i søknadsskjemaet. NB! Prosjektbeskrivelse skal ikke sendes som vedlegg. 

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema, kontakt support@kulturradet.no  

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Søknadsskjemaene gjelder for arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkområdet vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

I fordelingen av midler til arrangører prioriterer Kulturrådet arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet. Ordningen gir støtte til arrangører som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde. Arrangører med et helårig konserttilbud prioriteres. Enkeltkonserter og festivaler som ikke mottar støtte fra ordningen for musikkfestivaler, kan av geografiske, eller andre særlige hensyn, også motta tilskudd fra denne ordningen.

Søknadene vurderes ut fra de kvaliteter den enkelte arrangør kan vise frem. En rekke faktorer og kriterier ligger til grunn for prioriteringene:

 • Arrangørens egenart som arena for et konsertprogram med en kunstnerisk profil
 • Formidlingsevne og publikumsoppslutning
 • Vilje til kunstnerisk nytenkning og til å gi de respektive sjangeruttrykkene utviklingsmuligheter
 • Arrangørens evne til å formidle profesjonell musikk av høy kvalitet til barn og unge.
 • Formidling av musikk til ungdom (konsertarrangement uten aldersgrense)
 • Arrangøren/konsertstedet som tradisjonsbærere
 • Arrangørorganisasjonens soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet
 • Arrangørens betydning/forankring i egen region og geografiske beliggenhet
 • Støtte til arrangøren fra fylke og kommune
 • Arrangørens mulighet for egentinntjening

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter og arrangementer som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Rapportering

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet.

Tips til søkere.

Rapportering for tilskudd fra Norsk kulturfond

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Det kan også være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.