Søk støtte

 

arrangør­støtte

musikk:

arrangør­støtte

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 27. - 29.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Til denne runden ble 115 søknader behandlet på arrangørordningen. Av de fire søknadene som ble utsatt fra forrige runde, har én fått arrangørtilskudd, mens de tre andre er blitt behandlet på festivalordningen. 27 av søknadene til arrangørordningen er blitt behandlet på festivalordningen. 

26 av søknadene som kom inn omhandler festivaler, som av ulike grunner ikke har søkt festivalordningen, selv om de faller innunder festivalordningens ansvarsområde. Retningslinjene for arrangørordningen åpner i mindre grad for å prioritere festivaler på arrangørordningen. Derfor har disse festivalene blitt behandlet sammen med de andre festivalene på festivalordningen og ut ifra festivalordningens kriterier og prioriteringer. I tillegg har det ene bransjetreffet som søkte arrangørordningen denne runden blitt behandlet sammen med andre bransjefestivaler på festivalordningen. Overføringen av disse søknadene er et ledd i en opprydning mellom de to ordningene i en overgangsfase med revidert festivalordning, flyttet søknadsfrist for festivalordningen og formaliserte retningslinjer for arrangørordningen. 

Festivaler som har søkt arrangørordningen, og som ikke oppfyller kriteriene på festivalordningen, ble denne runden behandlet på arrangørordningen. Dette gjelder festivaler i 2017 og endagsfestivaler, som på grunn av festivalordningens tildelingsprinsipper og krav om omfang, faller utenfor festivalordningen. Det er kun én av disse festivalene har fått bevilgning fra arrangørordningens avsetning. I tillegg er det flere søkere som har innlemmet både arrangørvirksomhet gjennom året og en mindre festival i én søknad. Flere av disse fikk tildelt én samlet bevilgning til hele sin virksomhet fra arrangøravsetningen.

For uten Sogn og Fjordane og Vest-Agder, er alle landets fylker representert i søknadsbunken. Alle søknadene fra Aust-Agder, Finnmark, Oppland, Troms og Østfold fikk innvilget tilskudd. Seks av søknadene som ble behandlet kommer fra kulturhus. Alle disse har fått bevilgning. Etter omleggelsen av Rikskonsertene har arrangørordningen fått et større ansvar for slike søknader, og søknadene fra kulturhus er vurdert ut fra en bevissthet om dette ansvaret, i tillegg til de generelle retningslinjene for ordningen.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen skal stimulere det profesjonelle musikklivet, og utvalget prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos arrangørene. Flere av tilskuddene har fått tilskuddet øremerket honorarer til profesjonelle musikere for å sikre dette. Av samme grunn er søknader som utelukkende omhandler amatørmusikere avslått. Seks av søknadene som ble behandlet, gjelder enkeltkonserter/-arrangementer. Alle disse er blitt avslått.

Tilskuddssum er basert på en vurdering av budsjett og omfang. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen forsøkt innfridd, med mindre det er tilrådt en øremerking av tilskuddet til en bestemt del av prosjektet.

Barn og unge

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge, i tråd med det nye utvidete ansvaret for dette feltet. Av søknadene som kom inn er det elleve prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. Omtrent to tredjedeler av søknadene som er rettet mot barn og unge fikk støtte. I tillegg er det 25 søknader der deler av prosjektet er rettet mot denne målgruppen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader behandlet: 115

Søknadssum for søknader kommet inn til denne runden: 36 154 547 kr

Søknadssum for søknader behandlet på arrangørordningen denne runden: 28 424 747 kr

Antall tildelinger: 74

Tildelingssum: 10 629 000 kr (inkl. søknad utsatt fra forrige runde)

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.
 

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden