Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 187 søknader på arrangørordningen denne runden, hvor av 109 er tildelt støtte. Runden preges av søknader fra helårsarrangører og en pågående ryddeprosess mellom arrangør- og festivalordningen. Hele 58% av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget.

Alle landets fylker var representert blant søknadene, og det ble vedtatt støtte til søknader til samtlige fylker. Alle søknadene fra Aust-Agder ble bevilget midler. Både Oslo, Akershus og Østfold har forholdsvis lav andel bevilgninger i forhold til søknadsantall.

Av de 187 søknadene som ble behandlet på arrangørordningen denne runden, omhandlet 39 festivaler. Disse har av ulike grunner ikke søkt festivalordningen, selv om de faller innunder festivalordningens ansvarsområde. I underkant av 1,5% av festivalavsetningen ble ikke fordelt under den ordinære festivalbehandlingen for 2018 i november 2017, for å sikre en mulig prioritering av festivaler som søker arrangørordningen til frister gjennom 2018. Tilskuddet til festivaler som er prioritert denne runden, er derfor gitt bevilgning fra denne resten av festivalavsetningen. Dette er et ledd i en opprydning mellom festival- og arrangørordningen. Flere søkere som har innlemmet både arrangørvirksomhet gjennom året og en mindre festival i én søknad, hvor av flere er innstilt på en samlet bevilgning til hele sin virksomhet fra arrangøravsetningen. Alle festivalene som har søkt arrangørordningen, er henvist til å søke festivalordningen om tilskudd for 2019 og årene fremover.

Etter omleggelsen av Rikskonsertene i 2012 har arrangørordningen fått et større ansvar for søknader fra kulturhusene, og gode søknader fra disse har vært etterspurt på ordningen. Andel av søknader fra kulturhus har etter hvert økt betydelig, og i denne runden fikk tretten av tjue søknader bevilgning.

Over 63% av søknadene kom fra arrangører med helårig drift, og for disse ble innvilgelsesprosenten på 78. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen forsøkt innfridd, med mindre tilskuddet er øremerket en bestemt del av prosjektet.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen skal stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene. Av samme grunn er søknader som utelukkende omhandler amatørmusikere avslått. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy. Fire av søknadene som ble behandlet denne runden, omhandler enkeltkonserter/-arrangementer. Alle disse ble avslått.

To av søknadene er fra søkere med driftstilskudd fra Kulturrådets driftsstøtteordning. Begge disse ble prioritert av utvalget, og det ble vurdert at driftstilskuddet ikke er tilstrekkelig for å kunne finansiere omsøkte prosjekt. Tre av de omsøkte prosjektene kom fra søkere med eget tilskudd direkte fra Statsbudsjettet, og det er tilrådt tilskudd fra arrangørordningen til to av dem. Disse ble viderebehandlet i rådsmøtet. Den siste av disse tre søknadene ble avslått med henvisning til hovedregelen om at virksomheter med fast årlig tilskudd ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond.

Av de innkomne søknadene er det 15 prosjekter som i hovedsak er rettet mot barn og unge. I overkant av to tredjedeler av søknadene som er rettet mot barn og unge ble gitt bevilgning. Totalt er 42 søknader helt eller delvis rettet mot denne målgruppen.

Arrangøravsetningen er økt med 5 411 000 kr i 2018. Fordi så mange festivaler som tidligere har fått arrangørtilskudd, nå er tilrådt tilskudd fra festivalavsetningen, er den reelle økingen av arrangøravsetningen enda større.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 193. Tre av de innkomne søknadene er blitt avvist, da de tydelig faller utenfor arrangørordningens ansvarsområde. Disse er henvist til andre ordninger der dette er relevant. Ytterligere tre søknader ble trukket av søker. 187 søknader ble behandlet i utvalgsmøtet, hvorav to ble viderebehandles i rådsmøte da søker mottar statlig støtte over statsbudsjettet og fagutvalget ønsket å bevilge tilskudd.

Søknadssum: 41 644 216 kr.

Antall tildelinger: 109

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018