Søk støtte

 

arrangør­støtte

musikk:

arrangør­støtte

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.3.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 29. - 30.5.2017
Vedtak i fagutvalg
12. - 13.6.2017
Vedtak i rådsmøte

 

Arrangørstøtteordningen i Kulturrådet har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. 

Til fristen 2. mars 2017 kom det inn 110 søknader om tilskudd fra arrangørordningen. To av disse ble trukket av søker, og 108 saker ble behandlet. 

HVEM HAR SØKT DENNE RUNDEN?

Helårsarrangører, både mindre konsertarrangører og større, mer etablerte klubber, festivaler, scener og andre spillesteder har søkt denne runden. Søknadene representerer flere sjangre med hovedvekt innen populærmusikk, klassisk, jazz og blues, og alle landets fylker er representert i søknadsbunken. Foruten Akershus, Oppland og Telemark ble alle landets fylker tildelt tilskudd fra arrangørordningen denne runden.

Kun litt over en tredjedel av søknadene er fra helårsarrangører, og søknadsbunken vitner om en stadig profesjonalisering av disse. 43 av søknadene omhandler festivaler, hvorav én er show case-festival/bransjetreff. Ni av søknadene om støtte til festivaler ble tildelt tilskudd denne runden. Det kom inn 17 søknader om tilskudd til enkeltkonserter, hvorav alle er gitt avslag. Disse gis kun unntaksvis tilskudd til slike tiltak på ordningen, da langsiktige prosjekter prioriteres. Ingen av søknadene om støtte til enkeltkonserter ble innvilget denne runden.

PRIORITERINGER

Utvalget er nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, da den totale søknadssummen er mange ganger de midlene som er til rådighet. Søknadene er vurdert ut i fra et kunstfaglig skjønn, og i vurderingen av alle søknader er det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Det er også tatt hensyn til

 • Høy arrangørfaglig kvalitet
 • Langsiktighet og omfang
 • Vilje til nytenkning innen programmering
 • Konsertprogrammets egenart
 • Formidlingsevne
 • Regional betydning og forankring
 • Geografisk fordeling
 • Gjennomføringsevne 
 • Økonomistyring
 • Publikumsarbeid
 • Vilje til å reflektere mangfold i kunstnerisk uttrykk, kjønn og etnisitet 

ØREMERKING AV TILSKUDD

Mange bevilgningene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen ønsker å stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene.

Utvalget ønsker i størst mulig grad å imøtekomme søknadssum når tilskuddets størrelse fastsettes. Allikevel er mange av tilskuddene redusert i forhold til søknadssum av forskjellige grunner. I noen tilfeller er tilskuddene øremerket deler av aktiviteten, mens tilskuddet i andre tilfeller kan være redusert på grunn av begrensninger i ordningens økonomiske ramme eller redusert på bakgrunn av en vurdering av søknadsbudsjettet. I enkelte tilfeller er det forutsatt at prosjektet gjennomføres med den gitte bevilgningen. Det kommer tydelig fram fra vedtaksteksten hva som forventes. 

BARN OG UNGE

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge, i tråd med det nye utvidete ansvaret for dette feltet. Av de innkomne søknadene er det ti prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. Mange av disse er dessverre enten dårlig beskrevet, lite planlagt eller rene opplæringstiltak, som faller utenfor ordningens ansvarsområde. Kun en tredjedel av søknadene som er rettet mot barn og unge ble tildelt tilskudd denne runden.

Som tidligere er det en del søknader fra skolekorps, amatørkor og lignende. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy og det som oftest er rene opplæringstiltak, noe som faller utenfor ordningens ansvarsområde.

TALL FRA SØKNADSRUNDEN:

Antall søknader: 110. To søknader er trukket. 108 ble behandlet. 
Søknadssum: 16 586 889 kr
Antall tildelinger: 37
Tildelingssum: 3 140 000 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden