Søk støtte

 

arrangør­støtte

musikk:

arrangør­støtte

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist  
Vedtak i fagutvalg
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden kom det inn 114 søknader. To søknader er avvist på administrativt grunnlag og fem søknader er trukket av søker. Fire søknader får utsatt behandling, mens én søknad sendt inn til festivalordningen skal behandles. Totalt ble 104 søknader behandlet, hvor av 55 fikk støtte.

Runden preges i stor grad av søknader fra helårsarrangører, både mindre konsertarrangører og større, mer etablerte klubber, festivaler, scener og andre spillesteder. Søknadene representerer flere sjangre med hovedvekt innen populærmusikk, klassisk, jazz og blues, og alle landets fylker er representert. Kun litt over en tredjedel av søknadene er fra helårsarrangører, og søknadsbunken vitner om en stadig profesjonalisering av disse.

25 av søknadene omhandler festivaler, hvorav én er show case-festival/bransjetreff og fem er endagsfestivaler. Den reviderte festivalordningen skal nå ta ansvar for hele festivalfeltet, og de innkomne festivalsøknadene til arrangørordningen er derfor behandlet med et blikk til begge ordninger. I arrangørordningens formaliserte retningslinjer, som trer i kraft fra runde 4-2017, er avgrensningen mellom arrangør- og festivalordningen tydeliggjort, og fra 4. tildeling 2017 gis det kun unntaksvis tilskudd fra arrangørordningen til festivaler. Fire av søknadene om tilskudd til festivaler som kom inn til arrangørordningen denne runden, behandles sammen med resten av søknadene som kom inn til festivalordningen. Disse får dermed utsatt behandling, og vedtas i runde 4. Én av søknadene som kom inn til festivalordningen er en endagsfestival i 2017, og behandles derfor på arrangørordningen. Av de 17 søknadene fra festivaler som behandles denne runden, fikk fem bevilgning, til sammen på kr 430 000.

Ni av søknadene denne runden er fra kulturhus, hvor av seks har fått bevilgning. Etter omleggelsen av Rikskonsertene har arrangørordningen fått et større ansvar for slike søknader, og søknadene fra kulturhus er vurdert ut ifra en bevissthet om dette ansvaret, i tillegg til de generelle retningslinjene for ordningen. Det kom inn ti søknader om tilskudd til enkeltkonserter, hvorav alle har fått avslag. Disse gis kun unntaksvis tilskudd til slike tiltak på ordningen, da langsiktige prosjekter prioriteres.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen ønsker å stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene. Av samme grunn er søknader fra amatørmiljøer avslått. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy.

Vedtatt sum er basert på en vurdering av budsjett og omfang. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen innfridd, med mindre det er tilrådt en øremerking av tilskuddet til en bestemt del av prosjektet.

Barn og unge

Utvalget har sett særlig etter prosjekter rettet mot barn og unge. Av de innkomne søknadene er det kun seks prosjekter som i sin helhet er rettet mot barn og unge. I tillegg omhandler søknaden som er flyttet fra festivalordningen et barnetiltak. To av søknadene som er rettet mot barn og unge har fått bevilgning. To av søknadene som retter seg i helhet mot barn og unge, utsettes og behandles sammen med festivalsøknadene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader behandlet: 104

Søknadssum: 19 620 876

Antall tildelinger: 55

Tildelingssum: 5 166 000

 

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

 

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden