Søk støtte

 

bestillings­verk og produksjonsstøtte

musikk:

bestillings­verk og produksjonsstøtte

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Om ordningen

Kulturrådet gir tilskudd til å komponere ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen Bestillingsverk og produksjonsstøtte henvender seg både til deg som har planer om å skape musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene og det forutsettes at den som bestiller verket har en konkret plan for fremføring og formidling til publikum.

Formål

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon skal bidra til at det skapes og tilgjengeliggjøres nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for flest mulig. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer.

Hva kan få støtte

Honorar og kunstneriske kostnader til

 • Komponering/produksjon av musikkverk
 • Utøver- og samspillsbasert komposisjon
 • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
 • Innstudering i forbindelse med produksjonen
 • Visuelle og andre sceniske elementer som er del av verket, og kuratorisk og annen kunstnerisk medprodukjon..

Søknaden må være kunstnerisk begrunnet og det skal gjøres rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

Hva kan ikke få støtte

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk Kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • Plateinnspilling
 • Bestillerens kostnader: utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), plateinnspilling og utgivelse, administrasjon, markedsføring, publikumsarbeid
 • Utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta støtte innen samme budsjettår med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden. (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.

 1. Bestillere: organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, og andre som vil presentere musikken på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer for et allment publikum kan søke om å bestille verk og musikkproduksjoner. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke.
 2. Kunstnere: komponister, utøvere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egeninitierte komposisjons- og produksjonsprosjekter som kan presenteres på konsert- og formidlingsarenaer, eller på ulike medieplattformer. Det forutsettes at søkeren har intensjonsavtale eller kontrakt med framføringsinstitusjon, utøvere, arrangører, festivaler eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles.

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, som i bestillingsverksøknader.

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjene

Retningslinjer for Tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Les veiledningstekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Obligatoriske vedlegg

 • Lydopptak av tidligere verk av komponist/utøvere er obligatorisk vedlegg i alle søknader. Det bør legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler. Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: komponist_verktittel_årstall.mp3
 • CV for komponist/utøvere er obligatorisk. 
 • I de tilfellene der utøvere/komponister søker selv, må det legges ved intensjonsavtale/kontrakt med et produksjonsmiljø.

 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Vær oppmerksom på at utviklingsmidler for komponister bare kan søkes av komponisten selv. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.

Søknadene behandles i Faglig utvalg for musikk som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig, kunstnerisk skjønn i samsvar med tilskuddsordningens formål. Utvalget oppnevnes av Norsk kulturråd (det kollegiale organet).

For kunstnerisk produksjon legges det særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet, plan og potensial for tilgjengeliggjøring gjennom konsertformidling, distribusjon, innspilling og publisering, gjenbruk.En vil også vurdere bestillerens evne til å formidle og distribuere produksjonen/verket.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.