Søk støtte

 

fonogram­innspillinger

Støtteordning for:

fonogram­innspillinger

Søknadsfrister

2/6 

2017 

kl. 13:00 

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

NB! Det er nå obligatorisk å levere lydvedlegg i denne støtteordningen. Mer informasjon finnes under «Krav til søknaden» og i søknadsskjemaet.

Formål

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Hva kan få støtte

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

For generell innspillingsstøtte, henvises det til prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Det skal foreligge plan for utgivelse og distribusjon av ferdig innspilling ved innsendelse av søknad.

Les mer

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Lydvedlegg

Det skal leveres minimum ett lydeksempel som er relevant for prosjektet. Dette kan være 

  • demoopptak knyttet til prosjektet
  • lydeksempler som dokumenterer kunstnerisk medvirkende (tidligere innspillinger e.l.) 
  • lydeksempler som belyser repertoaret (andre verk av aktuell komponist e.l.). 

Det kan leveres flere lydvedlegg. Ved behov for å kommentere og spesifisere lydvedlegg(ene) gjøres det i prosjektbeskrivelsen. 

Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: Utøver(e)_Spornavn.mp3 / Utøver(e)_Komponist_Spornavn.mp3 

Lenker til nettsider med lydeksempler godkjennes ikke.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkområdet vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere på hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. Rapport og regnskap sendes til post@kulturradet.no.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.