Søk støtte

 

Forprosjekt scenekunst

Støtteordning for:

Forprosjekt scenekunst

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 28. - 30.8.2017
Vedtak i Faglig utvalg for scenekunst
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Faglig utvalg for scenekunst behandlet denne søknadsrunden til sammen 150 søknader om forprosjekt. Av disse fikk i alt 44 forprosjekt innvilget støtte. Dette tilsvarer en tildelingsprosent på 29 % mot 21 % i forrige tildelingsrunde. I denne ordningen er det mange relativt unge og nyutdannede kunstnere som søker, noe som viser at scenekunsten er i stadig utvikling.  De fleste prosjektene er rettet mot en fremtidig produksjon, og mange søkere bruker forprosjektordningen som et springbrett til senere å søke støtteordningene for fri scenekunst.

Forprosjektordningen fanger opp prosjekter med ulik estetisk orientering og treffer et mangfold av sjangeruttrykk. En gjennomgående tendens for tiden er tverrfaglighet og ikke-hierarkiske strukturer. En ofte uttalt målsetting er å skape nye rom for fortolkning av virkeligheten der musikk, fysiske uttrykk, bilder og ord er likestilte fortellende elementer. Tematisk var det i denne runden en rekke søknader som tok opp kjønn- og kjønnsidentitet, og som utfordrer konvensjonelle forståelser av femininitet og maskulinitet. Ved siden av et stabilt antall søknader til scenetekstutvikling og koreografiutvikling, har det de siste rundene kommet inn stadig flere søknader om utforskning av kunstneriske idéer knyttet til scenografiske konsepter. Ofte er det scenografer, lysdesignere og komponister som sammen ønsker å teste ut nytt materiale og nye teknikker. I denne runden ble det bevilget støtte til tre slike scenografiske prosjekter.

Barn og unge

32 av i alt 150 behandlede søknader er rettet mot målgruppen barn og unge, men en samlet søknadssum på 3 142 999 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til 7 forprosjekt til utvikling av nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 16 % av antall bevilgninger denne runden og 22 % av antall innkomne søknader for barn og unge. Samlet bevilgningssum er på 595 000 kr. Det er få søknader rettet mot barn i aldersgruppen 0-6 år, kun fem av de innkomne søknadene var rettet mot denne aldersgruppen og det ble bevilget støtte til ett prosjekt for denne aldersgruppen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 150

Søknadssum: 13 187 327

Antall tildelinger: 44

Tildelingssum: 4 262 000 kr

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Forprosjekt scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden