Søk støtte

 

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Støtteordning for:

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Søknadsfrist

5/9 

2017 

kl. 13:00 

Veksten av ulike typer kunst- og kulturarenaer har økt betydelig de siste årene. Det innebærer et utvidet og differensiert tilbud til publikum i ulike målgrupper over hele landet. Programmering og formidling er relativt nye kulturfag som kan sikre at kulturopplevelser som skapes og formidles holder høy kvalitet og synliggjøres. Det er et sentralt mål for Kulturrådet å bidra til at arenaene får støtte i dette arbeidet.

Gjennom forsøksordningen for gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte kan kunst- og kulturarenaer søke støtte til å invitere og honorere høyt kvalifiserte kuratorer, programskapere, kunstnere eller andre fra inn- og utland til opphold og samarbeid om programutvikling og/eller kunstprosjekter på arenaen.

Ordningen gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk, samt kulturvern.

Forsøksordningen er evaluert høsten 2016 (På besøk) og er vedtatt videreført i 2017 og 2018. Neste søknadsfrist er 5. september 2017. Mer informasjon om utlysning av ordningen vil komme etter fagutvalg- og rådsmøter i mai og juni 2017.

Se artikkel om videreføring av gjestekurator- og gjestekunstnerstøtte.

Formål/mål:

Formålet med forsøksordningen er å gi kunst- og kulturarenaer mulighet til å invitere kuratorer, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon, og dermed bidra til å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og programmeringskompetanse.

Det er et mål at ordningen skal:

 • bidra til å styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
 • bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjon og formidling i kunst- og kulturarenaene
 • stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling i Norge

Hvem kan søke

Arenaer for formidling, framføring, visning og produksjon av profesjonell kunstnerisk virksomhet som kan tilby scener og visningsrom på et profesjonelt nivå, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler m.m.

Arenaen må selv søke om finansiering av gjesteopphold, ev. i samarbeid med den/de som inviteres. Kuratorer og kunstnere kan ikke søke tilskudd til opphold for seg selv gjennom ordningen.

Hva kan få støtte:

Støtte fra ordningen dekker honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for:

Kuratorer/programskapere/arrangører som inviteres for å utvikle og/eller utvide arenaens program og og kuratoriske profil, eller til samarbeid om programmering og kuratering, som konsertserier, scenekunstprogram, utstillingsrekker m.m.

Kunstnere/kunstnergrupper som inviteres til kunstnerisk produksjons- og utviklingsarbeid med betydning for arenaen de besøker.

Det gis normalt ikke støtte til gjennomføring av program, visninger, arrangementer eller til produksjon av kunstprosjekter. For søknader om støtte til denne type formål, vises det til Kulturrådets eksisterende ordninger for arrangørstøtte, festivalstøtte, gjestespill (scenekunst) eller ordningene for produksjonsstøtte.

Andre kriterier

Arenaen som søker støtte definerer selv varighet på gjesteoppholdet. Det kan søkes støtte til flere gjesteopphold samtidig, og det må da redegjøres for planlagt virksomhet i hele søknadsperioden.

Det forutsettes at arenaen har inngått intensjonsavtale med gjestende kuratorer/kunstnere før søknad sendes inn, og cv for kunstnere/kuratorer er et obligatorisk vedlegg til søknaden. Det er også obligatorisk å legge ved siste års årsrapport og årsregnskap for arenaen som søker støtte.

Arenaen bør kunne tilby kuratorer og kunstnere fasiliteter som:

 • For gjestekuratorer: en visningsarena som har eller vil søke midler til program/formidling
 • For gjestekunstnere: Visningsmulighet/framføringslokale for gjestende kunstneres kunstproduksjon
 • Atelier/produksjonslokale/arbeidslokale
 • Bo- og oppholdsfasiliteter
 • Et produksjons- og formidlingsmiljø
 • Lokalt og regionalt nettverk av kunstnere og aktører

Støtte fra forsøksordningen fullfinansierer normalt honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for inviterte kuratorer/kunstnere i prosjektperioden. Dersom det mottas støtte til disse utgiftene fra annet hold, eller kostnadene til disse formål viser seg å bli lavere enn forventet, bortfaller Kulturrådets bevilgning i samme utstrekning.

Les artikkel fra ordningens oppstart i 2014.

Les mer om arbeidet med kulturbygg og kunstarenaer i Kulturrådet

Les mer

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Se brukerstøtte og tips til søkere.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, og gjesteoppholdets betydning for faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos arenaen som søker støtte. Andre viktige perspektiver er gjennomføringsevne, formidlingsevne, lokal/regional forankring, publikums- og stedsbevissthet, utforskning og utvikling, samt geografisk fordeling. Det legges også vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge.

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til forsøksordningen og Norsk kulturfond.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag.

Krav til søknaden

I søknaden må det særlig redegjøres for:

 • Prosjektets faglige og kunstneriske målsetting
 • Begrunnelse for valg av inviterte kuratorer/kunstnere
 • Sammenhengen oppholdet skal finne sted i, og for hva gjesteoppholdet skal tilføre arenaen og resultere i (konkret kunstproduksjon, programskaping m.m.).
 • Den praktiske gjennomføringen av gjesteoppholdet og hvilke fasiliteter arenaen kan tilby, som bo- og oppholdsfasiliteter, atelier/produksjonslokale/arbeidslokale, visningsarena for programmering eller visningsmulighet for kunstproduksjon m.v.

Det er også to obligatoriske vedlegg til søknaden:

 • CV for inviterte kuratorer/kunstnere
 • siste års årsrapport og årsregnskap for arenaen som søker støtte

I lenken under er en pdf-versjon av søknadsskjemaet med nærmere veiledning til søknaden, inkludert krav til søknaden som ikke framkommer i veiledningstekster inne i selve skjemaet.

NB: Les også alle veiledningstekstene i skjemaet, merket med «?». Vi anbefaler at du har pdf-dokumentet åpent mens du arbeider med søknaden din.

Krav til søknad om gjesteoppholdsstøtte for arenaer (pdf)

Rapportering

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere på hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. Rapport og regnskap sendes til post@kulturradet.no.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på «Mitt nettsted». 

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innehold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.