Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 28 søknader om støtte til gjesteopphold i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 9,1 millioner kroner. Hovedvekten av søknadene kommer fra det visuelle kunstfeltet samt fra arenaer og prosjekter med en tverr- eller flerkunstnerisk profil, totalt 23 stykker. De øvrige søknadene fordeler seg med to fra musikkfeltet og tre innenfor scenekunstområdet. Søknadene kommer fra ni fylker i landet, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Det søkes om støtte til gjesteopphold for både kuratorer, programutviklere, kunstnere og kunstnergrupper. Det er tildelt støtte til 11 gjesteoppholdsprosjekter.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt vekt på ordningens formål om at gjesteopphold skal bidra til å styrke og utvikle innhold og kunstfaglig formidlingskompetanse ved arenaen som søker støtte. Prosjekter der det planlagte gjesteoppholdet skal resultere i utvikling av ny eller utvidet kompetanse, nye strategier, ny praksis eller nytt innhold og program ved arenaen på lengre sikt er derfor prioritert. Dette kan for eksempel omfatte programutvikling, samarbeid om programmering/kuratering eller utvikling av nye formidlings- eller produksjonsmetoder ved arenaene. I de fleste av disse søknadene foreligger det også konkrete planer for hvordan prosjektene vil munne ut i formidlingsopplegg og publikumsmøter. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært gjestekuratorer/gjestekunstneres involvering i arenaens lokale kontekst, for eksempel gjennom samarbeid med lokale kunstnere og/eller ulike publikumsgrupper. Det er også lagt vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge.

Rene produksjonsopphold for kunstnere er i all hovedsak ikke prioritert. Dette gjelder for eksempel prosjekter der søker ikke har formulert hvilke effekter arenaen ønsker å oppnå gjennom gjesteoppholdet, og prosjekter der gjesteopphold overhodet ikke er knyttet til en form for publikumsmøter. Det er heller ikke gitt støtte til prosjekter som omhandler etablerte, og gjerne søkbare, residensordninger der søker/arena ikke kan legge fram navn og cv på gjestende kunster(e) på søknadstidspunktet.

Barn og unge

Til søknadsfristene i september 2017 og mars 2018 er minimum 1,5 millioner kroner innenfor forsøksordningens totale budsjettramme satt av til prosjekter som tilfører kompetanse og innhold til arenaer i deres arbeid rettet mot et ungt publikum. Mer enn halvparten av søknadene i denne runden, 17 av totalt 26, omhandler prosjekter for og/eller med barn og unge, med en samlet søknadssum på over 4,6 millioner kroner. Det er tildelt støtte til sju av prosjektene, til sammen kr 1 410 000. Både antallet søknader og tildelinger representerer en markant økning sammenlignet med tidligere runder, som i all hovedsak forklares med øremerkede midler og en uttalt satsning på formålet. Det ligger imidlertid ingen begrensning på at 1,5 millioner kroner er den øvre rammen for bevilgninger til disse prosjektene, og satsningen vil også omfatte neste runde med søknader til forsøksordningen, til fristen i mars 2018.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28

Søknadssum: 9 181 451

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 2 608 000

Søknader som kommer inn til forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 22.11.2017 - 23.11.2016

  • Vedtak i rådsmøte : 13.12.2017 - 14.12.2016

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden