Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 15 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 4,8 millioner kroner. Søknadene kommer fra arenaer og aktører i åtte fylker, fra Finnmark, Troms, Nordland i nord til Trøndelag og Hedmark i midt-Norge, Hordaland i vest og Telemark og Oslo i sør. Åtte er fra arenaer i det visuelle kunstfeltet, mens de øvrige søknadene fordeler seg med tre fra scenekunstområdet og en søknad hver fra arenaer innen musikk, kulturvern, litteratur og med en tverrfaglig profil. Det søkes om støtte til gjesteopphold for både kuratorer, kunstnere og kunstnergrupper. De aller fleste av disse er bosatt i Norge, og kun et fåtall av de omsøkte prosjektene i denne runden omfatter internasjonal utveksling og internasjonalt samarbeid.

Søknadstallet på 15 er å regne som lavt i forhold til tidligere runder. Kvaliteten på søknadene er imidlertid gjennomgående svært god, og det er tildelt støtte til hele ni prosjekter. De prioriterte prosjektene er i all hovedsak motivert ut ifra arenaenes (søkers) behov for styrking av kunstfaglig kompetanse i forbindelse med for eksempel programarbeid, utvikling av nye strategier eller utvidelse av virksomhet. De inviterte kunstnerne og kuratorene skal bl.a. bidra til utvikling av program, kompetanseheving og profesjonalisering, økt kvalitet på programinnhold eller utvikling av nye strategier for formidling og/eller produksjon. Flere av prosjektene strekker seg over flere år og omhandler langsiktig utvikling. Alle tilskudd er øremerket kostnader til honorar, reise og opphold for inviterte kunstnere/kuratorer.

Blant de prioriterte arenaene som mottar støtte er Sentralbadet litteraturhus i Odda, som har engasjert litteraturviter Elise Winterthun som gjestekurator for 2018 og 2019. I perioden skal Winterthun blant annet utvikle formidlingsstrategier og legge til rette for og programmere egenprodusert helårsaktivitet med litteratur- og debattarrangement og utstillinger ved litteraturhuset. Også kunstfestivalen Greenlightdistrict i Grenland er tildelt støtte til å hente inn to gjestekuratorer, Odd Fredrik Heiberg og Sissel Lillebostad, for festivalen i 2019. Prosjektet er begrunnet i et behov for å videreutvikle festivalen med en mer spisset kunstfaglig forankring og profil, og Heiberg og Lillebostad skal bidra i både programutvikling og til å sikre kunstfaglig kvalitet i programmeringen. Ved Kongsvinger kunstforening er det gitt støtte til gjestekurator Helga-Marie Nordby i 2018 og 2019. I forbindelse med planlagt utvidelse og profesjonalisering av virksomhet ved kunstforeningen skal Nordby bidra til både utvikling av kunstfaglig strategi og rammeverk, samt kuratere konkrete utstillingsprosjekter. Det er også gitt støtte til et nytt konsept ved Bergen senter for elektronisk kunst i 2018, der en serie gjestekunstneropphold som kobler en lokal og en internasjonal musiker/komponist skal legge til rette for utvikling av nye produksjonsmetoder og formidlingskonsepter ved senteret. Se tildelingsliste for oversikt over alle støttede prosjekter.

Prosjekter som omhandler rene produksjonsopphold for kunstnere eller gjennomføring av et allerede utviklet program er ikke prioritert, da dette vurderes å falle utenfor ordningens formål.

Barn og unge

Det er i denne runden satt av øremerkede midler til prosjekter som tilfører kompetanse og innhold til arenaer i deres arbeid rettet mot et ungt publikum, og seks av de totalt 15 søknadene omhandler nettopp prosjekter for og/eller med barn og unge. Det er tildelt støtte til tre av disse prosjektene, med et samlet tilskudd på nesten en million kroner.

Blant de støttede prosjektene er et toårig gjesteopphold for kurator Maria Veie Sandvik ved Oslo Opens barnefestival BOO!. Veie Sandvik skal bidra til videreutvikling av barnefestivalen gjennom blant annet å satse på nytenkende prosjekter og eksperimentell formidling av høy kvalitet for målgruppen, og å utvide programtilbudet slik at det kan komme flere barn og unge til gode. Det er også gitt støtte til gjesteopphold for dansekunstnerne i gruppen Landing ved Dans i Trøndelag/AKSET kultur- og skolesamfunn i 2019. Sammen med elever fra fjerde/femte trinn fra Sakshaug skole på Inderøy skal dansekunstnerne utforske og utvikle nye arbeidsmetoder og formidlingsformater i møtet mellom dansekunstneriske praksiser og skolepraksis, med temaet «medborgerskap» som utgangspunkt.

Den særskilte satsingen på prosjekter for og/eller med barn og unge gjaldt også ved forrige søknadsrunde (2017), da det ble tildelt støtte til sju prosjekter med et samlet tilskudd på ca. 1,4 millioner kroner. Totalt i 2017 og 2018 er derfor om lag 2,4 millioner kroner gått til ti gjesteoppholdsprosjekter som bidrar til å skape programinnhold og utvikle profesjonelle kunstprosjekter for barn og unge i Norge.  

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 15
  • Søknadssum: kr 4 776 064
  • Antall tildelinger: 9
  • Tildelingssum: kr 2 045 498

Søknader som kommer inn til forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 23.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden