Søk støtte

 

Houen og Mohrs legat

Legatstipend:

Houen og Mohrs legat

Houen og Mohrs legat blir ikke utlyst for 2018.

Formål

Anton Christian Houen og Conrad Mohrs legat for kunstneres formål er reise- og studiestipend til kunstnere. Legatet omfatter også midler til forberedelse og gjennomføring av Houens arkitekturdiplom.

Hvem kan søke

Stipendet kan i 2015 søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, arkitekter og interiørarkitekter som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i 2016. Med grunnutdanningsfase menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstneriske. Unntaket er dersom studiene utgjør maksimum 50 % av tiden (15 studiepoeng pr. semester) eller dersom utdanningen avsluttes våren 2016.

Stipendets størrelse

Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning foregående år og blir derfor ikke bestemt før årsregnskapet for legatet er fremlagt. I 2015 ble det tildelt til sammen 78 000 kroner fordelt på fire kandidater. Da samlet tildelingsbeløp for tiden er lavt anbefaler vi å også søke ordinært diversestipend.

Les mer

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 24 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 24 stipendkomiteene som behandler søknadene. Her finner du oversikt over stipendkomiteene.

For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet.  Søknaden behandles av stipendkomiteen for den valgte kunstnergruppen. Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe/komité. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. I de fleste tilfellene skal det derfor ikke søkes til flere stipendkomiteer med identiske søknader. Tverrfaglige søkere skal ikke søke til flere komiteer men søke stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper, se nedenfor.

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Det varierer derfor hvilke kunstnergrupper som finnes i nedtrekksmenyen for den enkelte stipendordning. Det er imidlertid ingen garanti for at det er disponible stipend innen en kunstnergruppe selv om kunstnergruppen finnes i nedtrekksmenyen, da dette også avhenger av fordeling av stipendmidler som varierer fra år til år. Denne fordelingen er først klar i begynnelsen av hvert kalenderår. Se informasjon om kvotefordelingen under Om Statens kunstnerstipend.

Dersom tverrfaglighet ligger til grunn for ditt kunstneriske uttrykk og din profesjonelle kunstneriske virksomhet ikke har et tyngdepunkt i en av de øvrige kunstnergruppene, kan du velge Andre kunstnergrupper. Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt og behandler bl. a. tverrfaglige søknader som ikke kan vurderes av andre komiteer. Dersom de mener at en annen stipendkomité har bedre fagkompetanse til å behandle søknaden vil den bli overført dit. Det er derfor ikke nødvendig å sende inn søknad til andre komiteer dersom du sender til stipendkomiteen for andre kunstnergrupper.

Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. Hvis stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper mener den beste fagkompetanse for behandling av søknaden ligger hos en annen komité, vil søknaden bli oversendt dit. 

Vedlegg til søknaden

Fakta

Vedlegg til søknaden

Foto: Ilja Hendel

Foto: Ilja Hendel

Her finner du informasjon om hva du kan legge ved for å dokumentere ditt kunstneriske virke.

CV er obligatorisk vedlegg. I tillegg kan det legges ved vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke. Se under for spesifikk informasjon for de enkelte kunstnergruppene.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Av hensyn til stipendkomiteenes arbeidsmengde, og for å styrke prinsippet om lik behandling av alle søknader, må vedleggsvolumet begrenses.

Vedlegg til søknaden kan lastes opp eller legges til som nettlenker. Tekstfiler legges ved som pdf-filer. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer. Video legges ved som mp4- eller ogg-filer. Lyd legges ved som mp3-filer. Fysiske vedlegg kan ikke legges ved søknaden. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må brukernavn og passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen.

Det vil være av avgjørende betydning for behandling av søknaden at alle etterspurte vedlegg er vedlagt. Vedlegg kan ikke ettersendes, med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Spesifikk informasjon for den enkelte kunstnergruppe

Andre kunstnergrupper: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Samlet varighet på lyd- og videofiler skal ikke overstige 10 minutter. Tekstvedlegg skal begrenses og ikke overstige 10 sider tilsammen.

Billedkunstnere/kunsthåndverkere/fotografer: Det kan legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Hver pdf-fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige 2 sider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan skrives direkte i pdf-filen. Det er også mulig å oppsummere slik informasjon for samtlige vedlegg i en egen tekstfil (pdf). Anbefalt størrelse på tekst- og bildefiler er 2 MB per fil, og ikke mindre enn 72 dpi. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Kunsthåndverkere vil etter søknadsfristen bli kontaktet av Norske Kunsthåndverkere vedrørende levering av et orginalarbeid eller materialprøver/skisser til stipendsøkervisningen. Norske kunsthåndverkere ønsker primært at bilder legges ved som bildefiler i jpg- eller png-format, ikke i pdf-format.

Filmkunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 5 vedlegg til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedlegg skal registreres i prioritert rekkefølge, primært som nettlenkevedlegg, fortrinnsvis på Vimeo (ev. youtube). Passord til de enkelte nettlenkene må være gyldig i hele perioden søknaden er til behandling. Søkerens navn, funksjon, filmens tittel, sjanger, spilletid og innspillingsår, eventuelt synopsis/tagline føres opp i tekstfeltet for hvert enkelt vedlegg i søknadsskjemaet eller inne i Vimeolenken. Det må lenkes til hele verk, ikke utdrag av filmer. Pdf-filer skal inneholde maksimum 5 sider.

Folkekunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Interiørarkitekter/arkitekter: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Kritikere/filmkritikere/journalister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg; som korte tekstutdrag, synopsis og lignende til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedleggene legges i prioritert rekkefølge.

Skjønnlitterære forfattere/barne- og ungdomslitterære forfattere/dramatikere/skjønnlitterære oversettere/faglitterære forfattere og oversettere: Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. Oversettere kan vedlegge en samlet oversikt over titler i egen pdf-fil.

Musikere, sangere og dirigenter/komponister/populærkomponister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Lydvedleggene ønskes fortrinnsvis som mp3-filer. Komponister og tekstforfattere kan vedlegge partiturer, tekster o.l., fortrinnsvis som pdf. Samlet varighet på lydfilene skal begrenses til maksimum 20 minutter.

Dansekunstnere/skuespillere og dukkespillere/sceneinstruktører: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Nettlenkevedlegg er ønskelig.

Scenografer og kostymedesignere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Teatermedarbeidere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du byrjar å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problem med å logge deg på eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Anbefalte nettlesarar

For at skjemaet skal fungera best mogleg anbefaler vi at du nyttar følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstneriske kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Se også vedtekter for legatet.

Slik behandles søknaden

Her kan du lese mer om hvordan søknadene behandles

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober: Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November: Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember/januar: Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar: Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars: Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april: Tildelingslister publiseres på Kulturrådets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai:  Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Mottaker av stipend har rapporteringsplikt til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ved sekretariatet. Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet er brukt til, og en bekreftelse på at midlene er brukt i samsvar med formålet.

Skjema for stipendrapport:

 
Styret for legatet består av medlemmene i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.