Søk støtte

 

Allmenne kultur­tidsskrift

Innkjøpsordning for:

Allmenne kultur­tidsskrift

Kulturrådet tilrår at tidsskrift som oppfyller kriteria for innkjøpsstøtte, søkjer om produksjonsstøtte samtidig som det vert søkt om innkjøpsstøtte. Det er berre 15 tilgjengelege plassar under innkjøpsordninga og det er ikkje lenger teknisk mogleg å overføre søknader frå denne ordninga til vurdering under produksjonsstøtteordninga. Det er oppretta ein ny frist for å søkje om produksjonsstøtte, i tillegg til fristen i september. Den nye fristen for å søkje produksjonsstøtteordninga er no samtidig med fristen for innkjøpsordninga. Dersom ein søkjer støtte frå begge ordningane i juni, er det berre nødvendig å sende inn eitt sett med fysiske vedlegg. Vedlegga vil då gjelde for begge ordningane.

Innkjøpssøknaden vil bli behandla i byrjinga av september, og dersom det vert innvilga støtte vil produksjonsstøttesøknaden for same tidsskrift verte avvist administrativt (det er berre mogleg å få tidsskriftstøtte under ei av ordningane per år). Dei andre produksjonsstøttesøknadene vil behandlast i november, og det gjeld også søknader som kjem inn til fristen i juni.

Føremål

Ordninga skal stimulere til produksjon, spreiing og lesing av kulturtidsskrift

Under innkjøpsordninga for kulturtidsskrift kjøper Kulturrådet inn heile årgangar av inntil 15 tidsskrift for å gje dei vidare til norske folkebibliotek. For dette mottek utgjevar kr 220 000 for alle årets utgjevingar. Beløpet skal også dekkje porto for utsending til biblioteka. Innkjøpsordninga blir regulert av retningsliner vedteke av Norsk kulturråd.

Kva kan få innkjøpsstøtte og kven kan søkje

Norske utgjevarar kan søkje støtte til allmennkulturelle tidsskrift som ønskjer å nå eit allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som gir plass for presentasjon og analyse av kunst og kulturvern, og som har hovudvekt på artiklar, tekstar av essayistisk karakter og kunstneriske innslag. Søknaden skal innehalde søknadsskjema, budsjett det søkjes støtte for, rekneskap for føregåande år, samt skildring av tidsskriftet og redaksjonell verksemd føregåande år og oversikt over redaksjonelle planar for komande år. Utover dette skal følgjande kriterium vere oppfylte:

  • Tidsskriftet må kome med minimum fire nummer i året og kvart nummer må vere på minst 32 sider. Eit dobbeltnummer må reelt sett vere på dobbelt så mange sider som ei ordinær utgåve.
  • Tidsskriftet skal redigerast og utgjevast i Noreg.
  • Tidsskriftet skal innehalde meir enn 75 % stoff på norsk.
  • Redaksjonelt stoff skal utgjere meir enn 75 % av tidsskriftets innhald.
  • Tidsskriftet skal ta betaling for abonnement, laussal og annonser
  • Tidsskrift som blir utgjeve av organisasjonar skal ha minst 25 % av opplaget distribuert som betalt abonnement utanom dei interne kanalane.

Publikasjonar som i særlig grad dekkjer Kulturrådets fagområder (litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturvern) kan i tillegg søkje om særskilt støtte til temanummer, satsingsområde eller liknande som er spesifikt knytt til desse felta. Søknaden skal då sendast til den respektive fagseksjon – ta kontakt med desse ved spørsmål.

Sjå også: Nye retningsliner for Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Les hjelpetekstane i skjemaet. Dei er merka med «?».

Søknaden skal leverast via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innan søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille dei til ei kvar tid gjeldande krav og retningsliner som er fastsette av Kulturrådet. Søknader som ikkje har kome inn til søknadsfristen, eller som vert vurderte til å falle utanfor ordninga, vil bli avviste.

Søknaden skal innehalde søknadsskjema, rekneskap for føregåande år, arbeidsbudsjett for inneverande år, budsjett for søknadsåret, skildring av tidsskriftet og minst tre tidlegare utgåver av tidsskriftet. Dersom det vert søkt om produksjonsstøtte parallellt, er det tilstrekkeleg å sende inn tre sett med tidlegare utgjevingar for begge ordningane.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsida nøye før du byrjar å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». Det er viktig at du les «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? Sjå tips til søkjarar.

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene blir først vurdert av Utvalet for periodiske publikasjonar (som og vurderer søknader om produksjonsstøtte til kulturtidsskrift ). Utvalet føretek ei brei fagleg vurdering av tidsskriftets redaksjonelle verksemd og prioriterte stoffområde, i samsvar med støtteordningas føremål.

Utvalet gjev tilrådingar til Fagleg utval for litteratur. Utvalet er oppnemnd av rådet og er delegert vedtaksmynde for innkjøpsordninga for kulturtidsskrift (så lenge saka ikkje har høgare tilråding enn kr 300 000, ikkje er handsama i fleire fagutval eller det er prinsipielle sider ved ho).

Kulturrådet mottek langt fleire søknader enn det er midlar til. Det betyr at råd og utval må foreta strenge og ofte krevjande prioriteringar. Det medfører at også prosjekt som blir vurdert som gode vil kunne få avslag.

Rutiner etter innkjøp

Innkjøpsstøtte inneber at tidsskriftet forpliktar seg til å sende ut ei viss mengd eksemplar av kvar utgåve gratis til norske folkebibliotek samtidig som utsendinga til betalande abonnentar blir gjennomført. Norsk Bibliotekforening Tidsskriftformidlingen (NBFT) har fått i oppdrag av Kulturrådet å administrere distribusjonen av innkjøpstidsskrifta, og sender i byrjinga av november ut ei liste over kva bibliotek som skal ha tilsendt gratis tidsskrift. I tillegg til folkebiblioteka skal også medlemmene i vurderingsutvalet, administrasjonen i Kulturrådet samt Nasjonalbiblioteket og Stortingsbiblioteket ha tilsendt tidsskriftet så nær utgjevingsdato som mogleg. Adresselister følgjer med tildelingsbrevet.

Første del av tilskotet vert utbetalt etter at tilskotsmottakar har akseptert den elektroniske kontrakten og med det stadfestaat Kulturrådets vilkår er akseptert. Kontrakten  bør vere akseptert  seinast 1. februar i tilskotssåret. Første delutbetaling vil tidlegast kunne gjerast ultimo februar. Andre del vil verte utbetalt når revidert rekneskap for føregåande år vert godkjent av Kulturrådet. Rekneskapen skal sendast inn seinast 1. juli i tilskotsåret.

Det skal gjerast kjent at tidsskriftet er støtta av Norsk kulturråd. Logo kan lastast ned frå Kulturrådets nettsider: www.kulturradet.no/logoer