Søk støtte

 

ny norsk sakprosa for barn og unge

Innkjøpsordning for:

ny norsk sakprosa for barn og unge

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa for barn og unge er at det blir skapt, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet for barn og unge.

Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit minstesal på 1 550 eksemplar (1 480 p-bøker og 70 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange sakprosabøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet. 

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld litterære verk som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringar om røynda og som har barn og unge som målgruppe.

Ordninga omfattar ikkje:

  • lærebøker for grunnskulen og den vidaregåande skulen
  • bøker som først og fremst har interesse for eit lokalt eller avgrensa publikum
  • reine hobbybøker som ikkje samstundes formidlar generell kunnskap om eit fenomen eller emne

Ei utgjeving skal framstå som eit heilskapeleg litterært verk. Dette gjeld òg illustrerte bøker.

Kven kan søkje

Norske forlag og utgjevarar kan søkje om innkjøp av ferdige bøker som er utgjevne i søknadsåret eller av bøker som skal gjevast ut. Kulturrådet krev ikkje gebyr for handsaminga av søknadene.

Sjå Retningsliner for innkjøpsordninga for sakprosa for barn og unge

Les mer

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og retningsliner for innkjøpsordninga for sakprosa for barn og unge nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Vedlegg i fysisk format merkes med «Vurderingseksemplar, Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge». Vedleggene må være poststemplet senest samme dag som søknadsfristen.

Dersom vurderingsmaterialet til søknaden er utskrift av trykkeklart manus, skal det sendast i fire eksemplar per post til Kulturrådets administrasjon. Er den påmelde boka utgjeve til søknadsfristen, skal eit eksemplar av papirboka sendast direkte til kvart av medlemmene i vurderingsutvalet og til Kulturrådets administrasjon.

Adressa til Kulturrådets administrasjon:

Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo

Adressene til medlemane i vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge.

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Påmeldte titler som innfrir dei formelle krava, blir handsama av  Vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge

I diskusjonene om kvalitet skal utvalet medan anna leggje vekt på om verka:

  • framstår som heilskapelege litterære verk
  • har innhalds- og formidlingsmessige kvalitetar
  • har språklege og handverksmessige kvalitetar
  • er tilrettelagt for barn og unge som målgruppe
  • har vore underlagd eit naudsynt redaksjonelt arbeid

Rutiner etter innkjøp

LEVERING

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho sendast til Biblioteksentralen så snart som råd er.

Leveringsadresse for papirbøker som skal distribuerast til folkebiblioteka:

Biblioteksentralen

Orbit Arena, avd. Eidsvoll
Trondheimsvegen 268
2070 Råholt

Biblioteksentralen ved underleverandøren Bibliotekenes IT-senter er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å levere dei vidare via dei utlånssystema som biblioteka nyttar.

Bibliotekenes IT-senter treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Denne kontaktpersonen skal ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter: drift@bibits.no

Rapporteringseksemplar

Dersom vurderingsmaterialet til søknaden var utskrift av trykkeklart manus, skal eit eksemplar av den ferdigtrykte boka sendast direkte til kvart av medlemmene i vurderingsutvalet og til Kulturrådets administrasjon. Dette gjelder berre for dei innkjøpte bøkene.

Trykk her for adressene til medlemane i vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge.

Adressa til Kulturrådets administrasjon:
Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo

Merk sendinga med «Rapporteringseksemplar, Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge». 

BETALING

Samstundes som forlaget leverer bøkene, skal det sende faktura til Kulturrådet. Kulturrådet betaler eitt beløp direkte til forlaget for heile innkjøpet. Pengane blir utbetalte når distributøren har gjeve beskjed til Kulturrådet om at dei har fått bøkene i p-format og eventuelt e-format. Beløpet skal fordelast mellom forlag og forfattar på bakgrunn av sjangerspesifikke betalingstabellar. Beløpa i betalingsmodellen vil vere avhengig av budsjetthandsaminga i Stortinget og kan bli justert årleg.

MVA for e-bøker er ført opp i dei delane av betalingstabellen som inneheld e-bøker. MVA må komme fram på fakturaen frå forlaget.

Beløpet blir avkorta dersom forlaget ikkje leverer titlane i både p- og e-format (gjeld ikkje illustrerte bøker). For bøker på nynorsk kjem det eit tillegg i beløpet.

Betalingstabell

Standardbok: 1480 p-bøker og 70 e-bøker

Format og målform

Forfattar-royalty*

Forlag

Faktura til Kulturrådet

Kun papirbok på bokmål

100 000

135 000

 

235 000

 

Både papirbok og e-bok på bokmål

100 000

148 500, av dette er e-bokdelen kr 13 500 (2700 kr MVA)

248 500

Kun papirbok på nynorsk

105 000

145 000

250 000

Både papirbok og e-bok på nynorsk

105 000

158 500, av dette er e-bokdelen kr 13 500 (2700 kr MVA)

 263 500

 

Illustrert bok – 1480 p-bøker

Format og målform

Forfattar*

Forlag

Faktura til Kulturrådet

Papirbok bokmål

100 000

148 500

248 500

Papirbok nynorsk

105 000

158 500

263 500

*Innbakt i honoraret frå innkjøpsordninga ligg det óg honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersonar. Fordelinga av honoraret frå innkjøpsordninga mellom forfattar og annan/andre opphavsperson(ar), følgjer det som er avtalt i kontrakten mellom forlaget og dei forskjellige opphavspersonane.