Søk støtte

 

Ny norsk skjønnlitteratur

Innkjøpsordning for:

Ny norsk skjønnlitteratur

Søknadsfrist

5/9 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrive, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk skjønnlitteratur. Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit minstesal på 773 eksemplar av bøker for vaksne (703 p-bøker og 70 e-bøker) og 1550 eksemplar av bøker for barn og unge (1480 p-bøker og 70 e-bøker). Med ein slik garanti for salet kan fyrsteopplaga bli større, og forlaga kan gi ut litteratur som det elles ikkje hadde vore så lett å publisere med tanke på salet på den kommersielle marknaden åleine. Kulturrådet stiller krav til kvaliteten på utgivinga, og innkjøpet skal samla sett bidra til at norsk litteratur blir publisert i stor breidde.

Under ordninga  kjøper Kulturrådet inn nye bøker innanfor sjangrane roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og biletbok for å gje dei vidare til norske folkebibliotek og til nokre undervisningsstader og bibliotek i utlandet. Desse bøkene kjem i tillegg til dei titlane biblioteka sjølve kjøper inn over eigne budsjett.

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld ny norsk skjønnlitteratur, og er regulert av retningsliner som søkjarane må setje seg inn i.

Sjå retningsliner for innkjøpsordninga for skjønnlitteratur med vedlegg. (pdf)    

I kortform gjeld følgjande vilkår for at ei bok skal kunne bli kjøpt inn:

Ny litteratur:
 • Bøker utgitte av nolevande forfattarar. Ein forfattar kan i utgangspunktet berre melde på ei bok for vaksne og ei bok for barn og unge per kalenderår. Forlaget kan søkje dispensasjon frå denne regelen i forkant av den første utgivinga. Posthum-regelen seier at bøker av forfattarar som har døydd i løpet av dei fem siste åra, òg kan meldast på
 • Omarbeidingar av tidlegare utgitte bøker når dei står fram som i hovudsak nye verk. For dikt- og novellesamlingar kan under halvparten av innhaldet vere trykka tidlegare, men utgivinga skal vere eit heilskapleg litterært verk.
 • Dersom eit originalverk kjem ut som p-bok og e-bok innanfor same kalenderår, skal søknaden gjelde innkjøp av begge formata.
 • Gjendiktingar av lyrikk til norsk vert rekna som originalverk.
Norsk litteratur:
 • Bøker utgitte på bokmål, nynorsk og dialekt.
 • Bøkene kan vere omsette til norsk så lenge originalutgåva kjem ut i Noreg.
 • Tospråklege utgivingar på norsk og eit anna språk.
Skjønnlitteratur:
 • Ei utgiving skal vere eit heilskapleg skjønnlitterært verk. Dette gjeld også biletbøker og andre bøker med rikeleg visuelle innslag.
 • Romanar, noveller, kortprosa, lyrikk, biletbok, dramatikk, filmmanus og tv-manus.
 • Lettlest litteratur blir handsama som andre bøker under ordninga. Tilrettelagt litteratur for lesesvake (med enkelt innhald) vil ikkje bli handsama under ordninga. Søknader om støtte til slike verk blir handsama av Fagleg utval for litteratur. Forlaget skal nytte fristar og skjema for støtteordningen for litteraturprosjekt. Dersom ei bok får tilskot, vil forlaget og forfattaren få tilskot etter betalingsmodellane, og forlaget skal sende bøker til Biblioteksentralen som distribuerer vidare til norske folkebibliotek.
 • Ein forfattar kan i utgangspunktet berre ha påmeldt ei bok for vaksne og ei bok for born og unge til innkjøpsordninga kvart kalenderår. Forlaget må sende ein grunngjeve søknad om dispensasjon frå denne regelen i forkant av den første utgivinga. Tilrettelagt litteratur med enkel tekst kan vere ein grunn til å søkje dispensasjon frå einbokregelen.
Les mer

Søknadsskjema

Ein søknad består av elektronisk søknadsskjema og bok. Norske forlag kan søkje om innkjøp same år som ei bok blir gjeven ut. Søknadsskjemaet må sendast inn før boka kjem ut og innanfor desse fristane for at ho skal kunne bli vurdert for innkjøp:

 • 1. februar for bøker som kjem ut i perioden 1. januar til 30. april
 • 1. mai for bøker som kjem ut i perioden 1. mai til 31. august
 • 1. september for bøker som kjem ut i perioden 1. september til 31. desember

I søknadsskjemaet må du skrive inn namn på forfattar og redaksjonssjef eller tilsvarande. Dersom dette er same person, må eit vedlegg som dokumenterer at utgjevinga har gjennomgått ein uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll følgje søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av ei kort fråsegn frå konsulenten som skal ha gått gjennom manuskriptet før utgjevinga.

Du skal velje ein av desse to kategoriane:

Kategori 1 

følgjer det automatiske prinsippet fullt ut, og forlaga kan førehandsfakturere bøker mot å sende dei direkte ut til folkebiblioteka på datoen for utgjeving. Sjå punktet om «Levering av og betaling for bøker» lenger nede på denne sida. Samtidig skal dei sende bøkene til rett vurderingsutval. Dersom bøkene og fakturaen ikkje er levert seinast 14 dagar etter datoen for utgjeving, blir påmeldinga annullert.

Kategori 2 

omfattar forlag som mot eit gebyr på kr 10 000 per bok ikkje treng å sende bøkene til folkebiblioteka før vurderingsutvalet har fatta vedtak. På datoen for utgiving må dei sende bøkene direkte til utvalet, pluss eit eksemplar til Kulturrådets administrasjon. Dersom boka blir innkjøpt, skal forlaga sende bøkene til Kulturrådets distributør innan 14 dagar. Kulturrådet sender faktura for innbetaling av vurderingsgebyret.

Innanfor eitt kalenderår må eit forlag operere med same kategori for alle påmeldingar.

Dersom forlaget i søknadsskjemaet markerer at boka er eit tvilstilfelle med tanke på sjanger eller primærmålgruppe, kan boka bli handsama på same måte som bøker utgjevne av kategori 2-forlag (forlaget treng ikkje betale gebyr i slike tilfelle). Forlaget skal sende boka til det utvalet det meiner er mest relevant. Utvalet kan så på eige initiativ sende boka til vurdering i eit anna utval.

Når det gjeld gjendiktingar av lyrikk til norsk, skal forlaget sende eitt eksemplar av originalutgåva saman med eitt eksemplar av den norske versjonen til Kulturrådet, i tillegg til å sende eksemplara av den norske versjonen til medlemene av vurderingsutvalet.

Les utlysningsteksten og retningsliner for innkjøpsordninga for skjønnlitteratur med vedlegg nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Vurdering av søknaden

Det er oppnemnd fire vurderingsutval som les dei påmelde bøkene innanfor kvar sjanger:

Vurderingsutvala har minst fire medlemer som er oppnemnde av Norsk kulturråd for to år av gongen med mogleg gjenoppnemning. Utvala skal representere ei breidde i litteratursyn og kunnskap om ulike sjangrar. I tillegg skal kvart utval ha ein suppleant som kan tre inn dersom det ordinære utvalet meiner det er tvil om kvaliteten på tittelen. Utvala kan òg innhente faglege konsulentfråsegner. Når det gjeld gjendiktingar av lyrikk til norsk, hentar Kulturrådet inn ei konsulentfråsegn på den språklege attgjevinga til norsk.

Det aktuelle vurderingsutvalet les bøkene etter kvart som dei mottar dei, og har møter med jamne mellomrom.

Vurderingsutvala skal mellom anna leggje vekt på om utgjevinga:

 • er eit heilskapleg litterært verk
 • inneheld dei naudsynte kunstnariske, språklege og handverksmessige kvalitetane
 • har vore gjennom eit naudsynt redaksjonelt arbeid

Levering og betaling for bøker

Levering

For levering av e-bøker bed vi om at forlaget tar kontakt med Biblioteksentralen. Biblioteksentralen ved underleverandøren Bibliotekenes IT-senter er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å gjere dei tilgjengelege for biblioteka sine leverandørar av e-utlånssystem.

Bibliotekenes IT-senter treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Vi bed denne kontaktpersonen ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter: drift@bibits.no

MERK: Ny leveringsadresse for papirbøker som skal distribueres til bibliotekene:

Biblioteksentralen 

OrbitArena, avd. Eidsvoll
Trondheimsvegen 268
2070 Råholt

Betaling

Kulturrådet betaler eitt beløp direkte til forlaget for heile innkjøpet. Pengane blir utbetalte når distributøren har gjeve beskjed til Kulturrådet om at dei har fått bøkene i både e- og p-format. Beløpet skal fordelast mellom forlag og forfattar på bakgrunn av sjangerspesifikke betalingstabellar. Beløpa i betalingsmodellen vil vere avhengig av budsjettbehandlinga i Stortinget og kan bli justert årleg.

Beløpet blir avkorta dersom forlaget ikkje leverer titlane i både p- og e-format (gjeld ikkje biletbøker). Barne- og ungdomslitteratur på nynorsk utløyser eit tillegg i beløpet.

For bøker som er påmeldt av forlag under kategori 1 (for forlagskategoriar, sjå under punktet «Slik søker du» lenger oppe på sida), betaler Kulturrådet heile beløpet til forlaget før boka er vurdert. Dersom boka ikkje blir kjøpt inn, skal forlaget betale tilbake heile beløpet til kontonummer 7694.05.17261. Forfattaren skal likevel behalde forfattarroyaltien.

Betalingstabeller

PROSA VOKSEN – 703 P-BØKER OG 70 E-BØKER  
Format og målform Forfatter* Forlag  Faktura til Kulturrådet
Papirbok begge målformer 80 000 116 000 196 000
Både papirbok og e-bok begge målformer 80 000 150 000, hvorav kr 34 000 utgjør e-bokandel (6800 kr MVA) 230 000
LYRIKK VOKSEN – 703 P-BØKER og 70 E-BØKER  
Format og målform Forfatter* Forlag  Faktura til Kulturrådet
Kun papirbok begge målformer  72 000 82 000 154 000
Både papirbok og e-bok begge målformer 72 000 107 500, hvorav kr 25 500 utgjør e-bokandel (5100 kr MVA)  179 500
DRAMATIKK VOKSEN OG BARN OG UNGE – 703 P-BØKER OG 70 E-BØKER  
Format og målform Forfatter* Forlag Faktura til Kulturrådet
Kun papirbok begge målformer 57 000 73 500 130 500
Både papirbok og e-bok begge målformer 57 000 96 500, hvorav kr 23 000 utgjør e-bokandel (4600 kr MVA)  153 500
PROSA/LYRIKK BARN OG UNGE- 1480 P-BØKER OG 70 E-BØKER  
Format og målform Forfatter* Forlag  Faktura til Kulturrådet
Papirbok på bokmål  100 000 135 000 235 000
Papirbok og e-bok på bokmål 100 000 148 500, hvorav kr 13 500 utgjør e-bokandel (2700 kr MVA)  248 500
Papirbok på nynorsk  105 000 145 000 250 000
Papirbok og e-bok på nynorsk  105 000 158 500, hvorav kr 13 500 utgjør e-bokandel (2700 kr MVA)  263 500
BILDEBØKER VOKSEN (FIREFARGET OG SVARTHVITT) – 703 P-BØKER
Format og målform Forfatter* Forlag Faktura til Kulturrådet
Papirbok begge målformer 80 000 105 000 185 000
BILDEBØKER BARN OG UNGE FIREFARGET OG SVARTHVITT) – 1480 P-BØKER
Format Forfatter* Forlag Faktura til Kulturrådet
Papirbok på bokmål  100 000 130 000 230 000
Papirbok på nynorsk  105 000 140 000 245 000

MVA for e-bøker er oppgitt i hver enkelt betalingstabell som inneholder e-bøker. MVA må fremgå på innsendt faktura

*Innbakt i forfatterhonaret ligger eventuelle honorarer også til illustratør, gjendikter, o.l. Samme fordelingsnøkkel skal benyttes som i kontrakt inngått mellom forlag og opphavsmenn.