Søk støtte

 

Omsett litteratur

Innkjøpsordning for:

Omsett litteratur

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Frå og med 2016 gjeld nye retningsliner for Innkjøpsordninga for omsett litteratur

Det er innført ei felles ordning for skjønnlitteratur og sakprosa, med felles retningsliner og vurderingskriterium. Det er òg innført nye og samordna krav til vurderingsmaterialet, det er opna for innkjøp av e-bøker på ordninga, og det er innført ny betalingsmodell.

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for omsett litteratur er at det blir gjeve ut, spreidd og lese litteratur av høg kvalitet omsett til norsk frå flest moglege språk. Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit sal på 542 eksemplar av dei innkjøpte omsetjingane (502 p-bøker og 40 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange omsette bøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet.

Norsk kulturråd betaler ein ekstra bonus til omsetjarane av dei bøkene som blir kjøpte inn. Honorarbonusen er på 25 % av omsetjarhonoraret som forlaget har betalt. Slik hjelper ordninga til å betre dei økonomiske kåra for omsetjarane.

Kva kan få støtte?

Norske forlag og utgjevarar kan søkje støtte til utgjevingar meint for ålmenta som originalt har komme ut på eit anna språk, men som skal omsettjast frå originalspråket og publiserast på norsk. Unntaksvis kan omsetjingar via eit tredjespråk kome inn under ordninga. Ordninga gjeld omsetjingar av både skjønnlitteratur og sakprosa, og nye bøker så vel som klassiske verk. Målgruppa kan vere både vaksne og barn og unge.

Forlaga skal søkje om innkjøp etter at dei har inngått kontrakt med originalutgjevar/-forfattar og omsetjar, men før boka ligg føre. Det kan ikkje søkjast på allereie utgjevne bøker.

Gjendiktingar av lyrikk kjem inn under Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur. Biletbøker for barn blir normalt ikkje kjøpte inn.

Retningsliner for Innkjøpsordninga for omsett litteratur

Les mer

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og retningsliner for Innkjøpsordninga for omsett litteratur nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderingsutvalet for omsett litteratur vurderer søknadene.

Med utgangspunkt i eit fagleg og kunstnerisk skjønn vil vurderingsutvalet særleg kunne leggje følgande punkt til grunn når dei vurderer søknadene:

  • Grunngjevinga til søkjaren for kvifor verket skal kome ut på norsk
  • Prøveomsetjinga
  • Dei tidlegare utgjevingane til forfattaren
  • Det tidlegare arbeidet til omsetjaren
  • Koleis originalverket eller andre omsetjingar av originalverket har blitt teke imot
  • Om verket tidlegare har vore omsett til norsk
  • Kva for språk verket blir omsett frå og kva for land det opprinneleg blei gjeven ut i
  • Om omsetjinga bidreg til auka breidde i litteratur gjeven ut på norsk

Søknadene som fell utanfor dei formelle krava i retningslinene blir avvist.

Rutiner etter innkjøp

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho så raskt som mogleg, og seinast to år frå mottak av vedtaksbrev, sendast til Biblioteksentralen, til Kulturrådets fagadministrasjon og til medlemane i vurderingsutvalet.

Leveringsadresse for papirbøker som skal distribuerast til folkebiblioteka:

Biblioteksentralen
OrbitArena, avd. Eidsvoll
Trondheimsvegen 268
2070 Råholt

Biblioteksentralen ved underleverandøren Bibliotekenes IT-senter er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å levere dei vidare via dei utlånssystema som biblioteka nyttar.

Bibliotekenes IT-senter treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Denne kontaktpersonen skal ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter: drift@bibits.no

Økonomiske rutinar 

Forlaget skal sende ein faktura til Kulturrådet for kvar innkjøpte tittel. Fakturaen skal tydeleg vise kor mykje som går til forlaget og kva som er tilleggshonoraret til omsetjaren. Forlagsbetalinga avheng av kva for format og målform utgjevinga kjem i. Tilleggshonoraret skal vere 25 % av utbetalt honorar frå forlaget til omsetjaren. Dokumentasjon på avtalt og utbetalt omsetjarhonorar skal fyllast ut på eit eige skjema (skjema i wordskjema i pdf) og leggjast ved fakturaen. Forlaget skal videreutbetale tilleggshonoraret til omestjaren umiddelbart etter at det har motteke tilskotet frå Kulturrådet. For spørsmål om skatt, arbeidsgjevaravgift o.l., viser vi til Skatteetatens lignings-ABC

MVA for e-bøker er ført opp i dei delane av betalingstabellen som inneheld e-bøker. MVA må kome fram på fakturaen frå forlaget.

Ny rutine og modell for betalinga gjeld frå og med fyrste innkjøpsrunde i 2016. For bøker som blei innkjøpte før dette, skal forlaget sende faktura etter gamal modell. For desse bøkene vil tilleggshonorar bli utbetalt frå Norsk Oversetterforening eller Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening som før.

BETALINGSTABELLAR

Vaksen – 502 p-bøker og 40 e-bøker

Format

Tilleggshonorar omsetjar

Betaling forlag

Kun p-bok på bokmål

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

100 000

P-bok og e-bok på bokmål

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

110 000 (derav e-bokandel er sett til kr 10 000 og inkluderer 2000 kr MVA)

Kun p-bok på nynorsk

 25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

102 000

P-bok og e-bok på nynorsk

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

112 000 (hvorav e-bokandel inkl 2000 kr MVA)

 

Barn og unge – 502 p-bøker og 40 e-bøker

Format

Tilleggshonorar omsetjar

Forlag

Kun p-bok på bokmål

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

77 000

P-bok og e-bok på bokmål

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

87 000 (derav e-bokandel er sett til kr 10 000 og inkluderer 2000 kr MVA)

Kun p-bok på nynorsk

 25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

79 000

P-bok og e-bok på nynorsk

25 % tillegg av utbetalt honorar frå forlag til omsetjar

89 000 (derav e-bokandel er sett til kr 10 000 og inkluderer 2000 kr MVA)