Søk støtte

 

Kirkemusikk

Støtteordning for:

Kirkemusikk

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 27. - 29.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

I denne runden ble det behandlet 36 søknader, 17 av disse fikk støtte. Flertallet av søknadene i denne runden gjelder støtte til arrangører eller utøvere. Blant disse igjen utgjør korkonserter med innleide profesjonelle solister og orkestermusikere en vesentlig andel.

Ett interessant trekk ved tildelingsrunden og kirkemusikkordningen for øvrig er at de gis tilskudd til musikkfremføringer hvor konteksten ikke er en konsert men en gudstjeneste. De senere årene har antall søknader til musikkfremføringer i gudstjenester vært økende, noe som etter alt å dømme er et resultat av det man kan kalle en «ad fontes»-bevegelse i norsk kirkemusikk, hvor målet er å tilbakeføre kirkemusikalske verk til sin opprinnelige fremførelseskontekst i gudstjenesten. Eksempelvis er det i denne runden gitt et tilskudd på kr 200 000 til årsprogrammet for Ad Fontes Akademi for musikk og liturgi.

I tillegg til korkonserter har det kommet inn søknader om ulike typer konsert- og turnéprosjekter. Blant disse kan harpisten Sunniva Rødlands konsertturné med John Cages verk for 20 harper i en spesialtilpasset versjon for steinkirker, utviklet i samarbeid med Notam, trekkes frem.

I likhet med tidligere søknadsrunder på kirkemusikkordningen er søknadene fordelt ujevnt geografisk. Hovedparten av søknadene kommer fra Oslo, Akershus og Hordaland, mens det f.eks. kun har kommet inn to søknader fra fylkene i Nord-Norge.

Barn og unge

Fire av søknadene gjelder prosjekter for og med barn og unge, og hvorav én søknad ble innvilget: Musica Sacra er et sommerkurs for barn og unge med fokus på gregoriansk sangtradisjon, nyere kirkemusikk, orgelspill og korsang. Kurset har mottatt tilskudd over flere år og anses for å være en viktig rekrutteringsarena til kirkemusikkfeltet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36

Søknadssum: 5 686 000

Antall tildelinger: 17

Tildelingssum: 1 834 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden