Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 55 søknader denne runden, hvorav 26 fikk støtte. Flertallet av søknadene gjaldt støtte til konsertarrangører eller utøvere. Blant disse igjen utgjør korkonserter med innleide profesjonelle solister og orkestermusikere en vesentlig andel.

Kulturrådet ønsker en god geografisk fordelingen av fondets midler, men i likhet med tidligere søknadsrunder på kirkemusikkordningen er søknadene fordelt ujevnt geografisk. Dette skyldes hovedsakelig at flesteparten av søknadene er sendt inn fra Oslo, Hordaland, Rogaland og Nordland, mens det eksempelvis ikke er kommet inn søknader fra Agderfylkene.

Kirkemusikkordningen er som de fleste av Kulturrådets ordninger, sjangeruavhengig. I likhet med tidligere runder er et stort flertall av søknadene prosjekter med klassisk musikk. Det er dermed mindre sjangerspredning på kirkemusikkordningen enn øvrige ordninger.

Barn og unge

Av de innkomne søknadene er det kun to prosjekter som primært er rettet mot barn og unge, hvorav ett er opplæringstiltak. Kirkemusikkordningen er en av få ordninger i Kulturrådet som ønsker å fange opp slike prosjekter, dette er for å bidra til oppnåelsen av ordningens mål om å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 57, hvorav én trukket og én avvist.
  • Søknadssum: 7 887 600
  • Antall tildelinger: 26
  • Tildelingssum: 2 110 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden