Søk støtte

 

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Støtteordning for:

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 16. - 17.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Det ble i denne runden bevilget støtte til åtte kompetansehevende tiltak, hvorav to publikasjoner . De øvrige tiltakene er ulike former for seminarer, konferanser og kurs.

Blant de større tildelingene i runden er en bevilgning på kr 130 000 til publikasjonen Antologisk utgravning. Antologien markerer kulminasjonen av det omfattende scenekunstprosjektet Av historisk grunn, som har mottatt støtte fra Kulturrådet gjennom flere år, og blant annet har bestått av tre ulike forestillinger. Antologien skal på den ene siden ta for seg den kunstneriske prosessen, på den andre siden ulike problemstillinger kunstnerne har møtt på underveis. Ambisjonen er å granske samsvaret mellom visjon og virkelighet blant landets kulturhus, samt utforske kritisk den immaterielle kunstformen dans i kunstpolitisk kontekst.

Videre kan nevnes at Grenland friteater fikk bevilget støtte til konferansen ”Hvor skal vi gjøre av den frie scenekunsten?”, som skal finne sted under Vinterlysfestivalen i februar 2018. Blant hovedproblemstillingene som skal diskuteres er visjoner for fremtidige støtteordninger for etablerte scenekunstgrupper, og muligheter for å etablere et bedre turnenettverk landet rundt. Til tross for at Grenland friteater mottar støtte over post 78 ønsket utvalget å støtte dette tiltaket, fordi de betraktet det som et tiltak som klart lå utenfor søkerens kjernevirksomhet. Utvalget vurderte det som positivt at søker tar initiativet til å invitere ulike deler av fagfeltet til debatt om viktige og aktuelle temaer i scenekunstpolitikken.

Barn og unge

Blant de 12 søknadene som lå til behandling, var tre helt eller delvis rettet mot unge. Av disse fikk tiltaket Dans/5 en bevilgning på kr 240 000. Dans/5 er en arena som gir unge dansekunstnere muligheten til å presentere egne prosjekter. Arrangørene i Dans/5 legger til rette for en toukers produksjonsperiode for hvert enkelt prosjekt, og sørger for profesjonelle rammer rundt presentasjonen. Prosjektet har vært avholdt hvert år siden 2012, men søker i år Kulturrådet for første gang. Utvalget vurderte dette som et viktig tiltak, da det er få innganger til feltet for unge dansekunstnere.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 12

Søknadssum: kr 3 171 000

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: kr 883 000

Søknader som kommer inn til støtteordning for Kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden