Søk støtte

 

Kunst- og kulturkritikk

Prosjektstøtte:

Kunst- og kulturkritikk

Formål

Utlysningen Kunst- og kulturkritikken har til hensikt å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikk i norsk offentlighet. Særlig feltets infrastruktur skal prioriteres. Med infrastruktur menes plattformer og modeller for produksjon og tilgjengeliggjøring av kritikk og samarbeid mellom aktører.

Hva kan få støtte

Det kan søkes prosjektmidler for strategisk styrking av infrastruktur, kunnskapsdeling og samarbeid i feltet kunst- og kulturkritikk. Innenfor formålet etterlyses det særlig:
  • Ulike former for kunst- og kulturkritikk som skaper engasjement for kulturtilbudet og deltagelse i den offentlige samtalen rundt hva dette tilbudet betyr og innebærer
  • Kritikk som gir innsikter og tematiserer vår fortid og samtid i utstillinger ved kulturhistoriske museer
  • Prosjekter som synliggjør og tematiserer skole og utdanningssektoren, som bidragsyter til en styrket kunst- og kulturkritikk
  • Prosjekter som viser at både sjangerformater og valgte medieformer kan nå nye kulturbrukere, og at terskelen for erfaringsutveksling og ytring kan variere med mediet og dialogformen som brukes

Hvem kan søke

Private aktører, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Enhver som i sine kvalifikasjoner og i prosjektforslagets beskaffenhet mener å kunne bidra innenfor utlysningens formål, kan søke.

Hva kan du ikke søke støtte til

Det kan ikke søkes om tilskudd til regulære driftsformål. Det er heller ikke anledning til å søke om kostnadskrevende teknologiutvikling.
 
Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.
 
Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Retningslinjer for ordningen i utskriftsvennlig versjon

Retningslinjer for Kunst- og kulturkritikken (pdf) 

Les mer

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres på Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist. 
 
CV for nøkkelpersoner i prosjektet er obligatorisk vedlegg til søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknader til utlysningen Kunst- og kulturkritikken, vil vurderes i et ad hoc oppnevnt tverrfaglig fagutvalg som innstiller til rådet (det kollegiale organet).

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til utlysningens formål og Kulturrådets overordnede strategi vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, type ytring og sjangre.

Prosjekter som bidrar til å styrke eksisterende plattformer vil prioriteres. Fagområdene kulturarv, dans, barn og unge og tverrfaglig samarbeid er av særlig interesse.

Prosjekter som kan bidra til geografisk spredning av kunst- og kulturuttrykk som blir gjenstand for kritikk, for eksempel reisestøtte til kritikere, vil vektes positivt.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

MER INFORMASJON

Kulturrådets strategi

Lov og forskrift for Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak.

Kulturrådet kan, i vedtaket for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor engangsutlysningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert betingelsene som fremkommer av akseptskjema som ledsager vedtaksbrevet. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i vedtaksbrevet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.
 
Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.
 
Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

 

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. 

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. 

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.