Søk støtte

 

Kunst og teknologi (AVSLUTTET)

Støtteordning for:

Kunst og teknologi (AVSLUTTET)

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som skapes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet. Avsetningen til ordningen er i 2016 på 1,5 mill. kroner.

Ordningen skal:

• støtte eksperimenterende og utforskende prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet
• stimulere til refleksjon om forholdet mellom kunst, teknologi, vitenskap og samfunnsmessige endringer
• stimulere til samarbeid mellom kunstnere og andre typer fag- og forskningsmiljøer

Ordningen gjelder billedkunst, musikk, scenekunst og litteratur. Ordningen er en avsetning innenfor området billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturfond.

Hva kan få støtte

• utstillinger
• workshops, seminarer og konferanser
• forsøksprosjekter
• andre tiltak innenfor produksjon og formidling av samtidskunst

Prosjektene kan være uavhengige, eller de kan bli utviklet i samarbeid med en institusjon.

Støtten kan gis i form av:
• støtte til forprosjekt, pilotprosjekt eller liknende
• støtte til hele prosjektet under ett

Det gis ikke tilskudd til:
• ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
• dekking av underskudd
• reisevirksomhet
• undervisningsmateriell
• student- og utdanningstiltak
• utsmykking/permanente installasjoner i offentlige rom

Søknad om støtte til ett og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår. Budsjettåret begynner på nytt ved søknadsfristen i mars.

Hvem kan søke

Profesjonelle kunstnere, kuratorer, produsenter, formidlere, institusjoner, kunstnerstyrte visningssteder m.fl.

Se også Retningslinjer for støtte til kunst og teknologi.

Les mer

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene til denne ordningen blir det lagt vekt på det kunstneriske innholdet, og at det reflekteres over bruken av teknologi og valg av plattform dersom dette er relevant for prosjektet.

I vurderingen av alle søknadene til Kulturrådet legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene behandles av Utvalget for kunst og teknologi, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og ordningens formål.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Krav til søknaden

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må fylles ut. Nedenfor finner du i tillegg særlige krav til søknader til Kunst og ny teknologi som ikke fremkommer av søknadsskjemaet. Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde

• hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
• prosjektbeskrivelse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket
• fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
• budsjett og finansieringsplan
• søknadssum

Obligatoriske vedlegg

• CV for deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
• budsjett
• billedmateriale/lydmateriale/videoskisse/dokumentasjon av tidligere arbeider
• kopi av signert utstillingsavtale med visningssted (gjelder utstillinger og utstillingsrettede prosjekter)

Andre relevante vedlegg

Samarbeidsavtaler og/eller uttalelser fra lokale myndigheter og relevante partnere.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere på hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. Rapport og regnskap sendes til post@kulturradet.no.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.