Søk støtte

 

Litteraturproduksjon

Støtteordning for:

Litteraturproduksjon

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Søknader om produksjonsstøtte til litteratur skal generelt vedlegges bokmanus med illustrasjoner eller annet relevant materiell som viser tydelig hvordan utgivelsen kommer til å bli. Hovedregelen er at Kulturrådet ikke støtter verk som allerede er gitt ut ved søknadsfristens utløp.

For søknader om produksjonsstøtte til stripeserier i løpende tegneseriepublikasjoner gjelder særskilte regler, jf. retningslinjenes § 5.

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon skal bidra til at litteratur på norsk i utvalgte sjangre blir gitt ut, har høy kvalitet og gir en større bredde i norsk litteratur og offentlighet.

Hva kan få støtte

a) Tegneserier. Med «tegneserie» menes her én-rutere, stripeserier, samt verk der tegninger eller andre grafiske elementer i sekvens formidler et budskap eller forteller en historie. Tegneseriesekvenser skal være det bærende elementet.

b) Bildebøker. Med «bildebok» forstår vi her enten ei bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok) eller ei bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

c) Sakprosa for barn og unge. Med «sakprosa» menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

For alle sjangre gjelder at originalutgaven skal utgis på norsk i Norge.

Hvem kan søke

Norske utgivere kan søke Norsk kulturråd om tilskudd fra Norsk kulturfond. Det er en forutsetning at søker og kunstnerisk medvirkende i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd eller driftstilskudd fra en annen støtteordning under Norsk kulturfond kan ikke søke om tilskudd under denne ordningen. Unntak kan vurderes bl.a. for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Søknader til prosjekter som har fått avslag, vil ikke bli behandlet på nytt innen samme budsjettår. Hovedregelen er at Kulturrådet ikke støtter verk som allerede er gitt ut ved søknadsfristens utløp.

For søknader om produksjonsstøtte til stripeserier i løpende tegneseriepublikasjoner gjelder særskilte regler, se «Krav til søknaden» under.

Det kan ikke søkes om støtte til utgivelser som tilhører sjangre eller bokgrupper som ikke er nevnt under «Hva kan få støtte» over, som for eksempel skole- og lærebøker.

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjene

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturproduksjon. (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningstekstene må leses grundig.

Obligatoriske vedlegg er enten bokmanus med illustrasjoner eller annet relevant materiell som viser tydelig hvordan utgivelsen kommer til å bli.

For søknader om produksjonsstøtte til stripeserier som utgis i løpende tegneseriepublikasjoner, skal det legges ved materiale som tydelig viser stsripeseriene det søkes støtte til, i form av ferdigtrykte publikasjoner og/eller trykkeklart materiale, samt oversikt over hvilke serier og hvor mange sider i det vedlagte materialet det søkes støtte til.

Søknadsskjema

Vedlegg i fysisk format merkes med referansenummeret fra søknadsskjema og tittel på søknad, og sendes til Kulturrådets administrasjon i fire eksemplarer. Vedleggene må være poststemplet eller leveres til Kulturrådet samme dag som søknadsfristen.

Les retningslinjene nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?».

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Se brukerstøtte og tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for litteratur, som fatter vedtak på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Tegneseriesøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalget for tegneserier og bildeboksøknader av Vurderingsutvalget for bildebøker.

Svar på søknad sendes vanligvis tre-fire måneder etter søknadsfristen.

I vurderingen av alle søknader om støtte fra Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets områdeplan for litteratur. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

  • Begrunnelse for og formål med produksjonen.
  • Hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende.
  • Hvorvidt utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger.
  • Målform.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at også prosjekter som vurderes som gode, kan få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Mer informasjon

Kulturrådets strategi

Lov og forskrift for Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter. Midler kan også øremerkes til deler av en produksjon, dersom det er aktuelt.

Kulturrådet vil i sine vedtak kunne fordele tilskuddsmidler mellom utgiver, forfatter, illustratør og eventuelt andre opphavspersoner.

Tilskudd til lengre tegneserier vil normalt fordeles med 60 % til tegneserieskaper og 40 % til forlag/utgiver. (Produksjonsstøtte til stripeserier går uavkortet til forlag/utgiver.) Tilskudd til bildebøker vil normalt fordeles med 60 % til illustratør og 40 % til utgiver.

Vilkår for utbetaling

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres innen 12 måneder etter at den er mottatt for at tilskuddet ikke skal bortfalle. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Kontrakten må aksepteres via Altinn.

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapporteringseksemplar og prosjektregnskap er sendt inn og godkjent.Vi forutsetter at dette skjer innen to år etter at bevilgningen er gitt, og ber utgiver kontakte oss dersom det oppstår forsinkelser.

Bortfall av tilskudd

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp eller det ikke er anmodet om utbetaling av tilskudd.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer som oppstår etter aksept og første delutbetaling må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom tilskuddsmottakeren ikke nytter tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Kulturrådet utbetaler de fleste tilskuddene i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap vil Kulturrådet holde tilbake det beløpet som ikke er utbetalt. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport kan få konsekvenser for søkeren i neste søknadsrunde.

Andre vilkår

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Kulturfondet. Last ned logo her.

Kulturrådet oppfordrer til at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapportering

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturråd § 10 beskriver regler om rapportering. Tilskuddsmottaker må senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn eksemplarer av ferdig bok og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Tilleggskrav:

  • Tegneserier: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av tegneserien som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for tegneserier, og ett eksemplar til Norsk kulturråds fagadministrasjon.
  • Bildebøker: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av bildeboken som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for bildebøker, og ett eksemplar til Norsk kulturråds fagadministrasjon.
  • Sakprosa for barn og unge: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av boken som har fått innvilget støtte, til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport i forbindelse med tildeling av av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200.000 pr. bokutgivelse skal revideres av statsautorisert revisor. Kravene til type revisjon differensieres etter tilskuddsmottakers organisasjonsstørrelse og art og vil være tilpasset tilskuddsforvalters behov for ekstern bekreftelse. Kravene fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.