Søk støtte

 

musikkutgivelser

Markedsføring:

musikkutgivelser

Løpende søknadsfrist

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Formål
Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser. 

Hva kan få støtte

Markedsføringsprosjekter som gjelder ferdig produserte musikkutgivelser eller en serie singelutgivelser. Det kan søkes om tilskudd til produksjon av musikkvideo.

Hvem kan søke

Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsaklig har sitt virke i Norge kan søke.

Søknader behandles i hvert styremøte og må sendes inn normalt fire til seks uker i forkant av møtet. Det er ca. 7 styremøter i året. For datoer, se Kulturrådets kalender.

Les retningslinjene for markedsføringsstøtte fra Fond for lyd og bilde (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, plan for markedsføring, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan).

Hvis markedsføringen omfatter musikkvideo, skal kunstnerisk idé beskrives i søknadsskjemaet og kostnad for videoproduksjon skal inkluderes i budsjettet. 

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

  • Produktet som skal markedsføres (tilgjengelig lenke eller produktet i sin helhet som digital fil)
  • CV eller omtale medvirkende/kunstnerisk ansvarlige

Andre vedlegg (presseomtale, attester og anbefalinger) som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til, skal ikke sendes inn.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Vurdering av søknaden

Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på produktet som skal markedsføres.

Markedsføringsprosjektet vurderes i forhold til produkt og målgruppe.

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål. Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at styre og fagutvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Rapportering

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd blir normalt utbetalt i to rater. Før restbeløpet eller støtten i sin helhet kan utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For støttebeløp over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Se også Forskrift om Fond for lyd og bilde.

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på via Altinn.