Søk støtte

 

Musikere og musikkensembler

Støtteordning for:

Musikere og musikkensembler

Søknadsfrister

2/6 

2017 

kl. 13:00 

5/9 

2017 

kl. 13:00 

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

Formål

Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Hva kan få støtte

Utøvere, ensembler, grupper og artister kan søke tilskudd til offentlig konsertproduksjon og turneer for en tidsperiode på inntil et år. Til september-fristen kan det også søkes tilskudd til virksomhet og drift for hele kalenderår inntil tre år.

Hvem kan søke

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Hva kan du ikke søke støtte til

Det kan ikke søkes tilskudd til:

  • Produksjoner/turneer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
  • Innspillings- og utgivelseskostander. For dette vises det til egne tilskuddsordninger for fonograminnspilling og publiseringsstøtte.
  • Investering i utstyr.
  • En enkeltstående konsert.
  • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig og/eller ikke honorert.
  • Ensembler med fast statlig støtte.
  • Utøvere under utdanning.

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som faller utenfor ordningen, eller er ufullstendig vil bli avvist. Ordningen har fire søknadsfrister i året. For søknader om virksomhetstilskudd er det én frist i året.

Søknaden må ha en eller flere konkrete konsert- og/eller turnéplaner. Selv om det ikke er krav om inngåtte avtaler mellom arrangører og utøver på søknadstidspunktet, må aktuelle perioder, konsertsteder og områder være beskrevet. For virksomhetstilskudd må søknaden inneholde en fullstendig virksomhetsplan med all relevant aktivitet for ett eller flere kalenderår. Søknaden skal også inneholde kort statusbeskrivelse for inneværende år.

Obligatoriske vedlegg

Artistens lydopptak – det skal legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler. Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: artist_spornavn_årstall.mp3

Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter (honorar, billettinntekter, salg av effekter og lignende) og utgifter i forbindelse med driften av ensemblet.

Veiledende liste over poster i budsjettet:

Utgifter:
- konserthonorarer til medlemmer av ensemblet
- honorarer for innstudering/øving/preproduksjon/materialutvikling
- leie øvingslokale/studio
- reise- og turnéutgifter
- tekniske utgifter til egen konsertproduksjon (lys, lyd, utstyr, framføringsarena)
- produsent/management
- promotering/markedsføring
- administrative kostnader

Inntekter:
- honorar fra arrangør/oppdragsgiver
- billettinntekter og salg
- tilskudd fra Norsk kulturråd
- tilskudd fra andre offentlige organer (tilskuddsordninger/fond)
- sponsorinntekter

NB! Alle søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist og ikke behandlet

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene behandles i Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, som oppnevnes av Norsk kulturråd.

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. For denne ordningen legges det særlig vekt på utøvere med et personlig uttrykk og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges vekt på kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne innen de forskjellige musikksjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Norsk kulturråds områdeplan for musikk vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning av formidlingen, aktivitetsomfang og sjangermangfold.

Konsertvirksomheten kan foregå både i inn- og utland, men Norge vil særlig vektlegges i den overordnede prioriteringen.

Se også Kulturrådets strategi fra 2016 (pdf)

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter og det forutsettes at det budsjetteres med andre finansieringskilder. Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og vurdering av søknaden. Hvis et tilskudd er lavere enn søknadssum kan Kulturrådet avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten beskrevet i søknaden eller forutsette at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.

 

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for musiker og ensembleordningen skjer i rater.

For bevilgninger til konsertproduksjon og turneer vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Utbetaling av tilskudd til virksomhet og drift vil normalt skje to ganger i året. Første halvdel av tilskuddet utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring av virksomhetsplanen. Andre halvdel av tilskuddet kan utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt Kulturrådet. Det må sendes skriftlig anmodning om restutbetaling.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Dersom det er vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjett, rapport og regnskap.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Fristen for rapportering for bevilgninger til konsertproduksjon og turneer er senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført.

Fristen for rapportering for tilskudd til virksomhet og drift er 1. juni påfølgende år.

Krav til forvaltning av tilskuddet, rapportering og regnskap framgår av tilsendt kontrakt.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor. Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.