Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 128 søknader, 51 av disse fikk støtte. Det ble søkt om tilskudd til gjennomføring av til sammen 1 313 konserter, 567 av disse konsertene ble støttet.

Støtteordningens formål

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Forhold som ble vektlagt i søknadsbehandlingen

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Virksomhetens omfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Realistisk budsjettering som gir profesjonelle rammer for aktiviteten beskrevet i søknaden

Tildelingene

Det ble bevilget tilskudd til 41% av søkerne. 4,3 millioner kroner ble bevilget, noe som utgjør 39% av samlet søknadssum.

Utvalget har hatt som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse har blitt fastsatt. Men de har også i noen tilfeller avgrenset tilskuddet til deler av aktiviteten eller forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen.

Jf retningslinjene til ordningen, ble konserter i Norge særlig vektlagt i den overordnede prioriteringen. Men flere aktører har et stort og viktig marked i utlandet, og ca 35% av konsertene det er bevilget tilskudd til foregår i utlandet.

Det ble totalt tildelt 18 tilskudd til jazz/impro-feltet, noe som gir en innvilgningsprosent på 33% til dette feltet. Til klassisk/samtid-feltet ble det tildelt ni tilskudd (41%), til populærmusikkfeltet 20 tilskudd (56%), til tradisjonsmusikkfeltet tre tilskudd (38%), og til verdensmusikkfeltet ett tilskudd  (13%).

Barn og unge

Det ble behandlet 14 søknader som helt eller delvis har som formål å henvende seg til barn og unge, enten som publikum, som deltagere/utøvere eller som målgruppe for kunnskapsutvikling. Det ble bevilget tilskudd til seks av disse, og summen av tildelinger var på totalt kr 545 000. Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang og en tydeligere beskrivelse av prosjektet og målsettingen.

Søknadene

Basert på bostedsadressene oppgitt i søknadene, har utøvere og/eller deres management/administrasjon i stor grad tilhold i de større byene. Konsertene som planlegges har derimot god geografisk spredning. 41% av søkerne i denne tildelingsrunden er bosatt i Oslo. Etter Oslo, kom det flest søknader fra Rogaland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det kom ingen søknader fra søkere bosatt i Finnmark, Vest-Agder eller Sogn og Fjordane.

63% av de omsøkte konsertene er planlagt gjennomført i Norge og 37% i utlandet. Det er særlig jazz- og populærmusikkfeltet som planlegger konserter i utlandet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 128

Søknadssum: 11 057 791

Antall tildelinger: 51

Tildelingssum: 4 327 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for musikere og musikkensembler blir behandlet i Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte.

Prosess:

 • Søknadsfrist : 2.3.2018 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg : 23.5.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden