Søk støtte

 

Musikere og musikkensembler

Støtteordning for:

Musikere og musikkensembler

Søknadsfrist

2/3 

2018 

kl. 13:00 

2017
Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist   Vedtak i fagutvalg 13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet totalt 234 søknader (97 virksomhetssøknader, 137 turnésøknader) som kom inn til søknadsfristen 05.09.2017. Av disse fikk 129 tildelt støtte. Det er kun til september-fristen at det er anledning til å søke om virksomhetsstøtte. Øvrige tre søknadsfrister for denne støtteordningen gjelder turnéstøtte.

Forhold som ble vektlagt:

I vurderingen av søknadene har det særlig blitt lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som er tatt i betraktning i den samlede prioriteringen er:

  • Musikalsk profil
  • Kunstnerisk utvikling
  • Virksomhetens omfang
  • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
  • Besetning og størrelse
  • Turnérutens geografiske profil
  • Sjangermessig mangfold
  • Utøveres ulike ressursbehov
  • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser

Tilskuddenes størrelse:

Utvalget hadde som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse ble fastsatt. Mangel på budsjettering av honorar resulterte i at søknader ble avslått. Utvalget prioriterte i større grad å støtte utviklingsarbeid, innøving og preproduksjon. Ved flere tilfeller er tilskuddet avgrenset til deler av aktiviteten eller det er forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen. Det er formulert ulike varianter av spesifiserte vedtakstekster som tydeliggjør for søkeren hva som konkret forventes gjennomført.

Økt prioritering av konserter i utlandet:

I den nye sammenslåtte ordningens retningslinjer er det åpnet for økt prioritering av konserter i utlandet. Det presiseres at konsertvirksomheten det søkes om tilskudd til kan foregå både i inn- og utland, men at konserter i Norge særlig vil bli vektlagt i den overordnede prioriteringen. Utvalget er av den oppfatning at flere aktører har et stort og viktig marked i utlandet. Det er derfor behov for at det i større grad prioriteres konsertaktivitet som forekommer i utlandet, noe som reflekteres i tildelingene.

Tildelinger:

Klassisk og samtidsmusikk

Det ble behandlet 55 søknader og bevilget til sammen 16,5 millioner kroner til 35 søkere innen klassisk og samtidsmusikk. Hele feltet ble sett i sammenheng og det ble gjort justeringer innenfor underliggende sjangeruttrykk som f.eks. tidligmusikken. Her fikk tre ensembler en oppjustering sammenlignet med fjoråret, to fikk en videreføring av tilskuddet, to nye ble tatt inn på ordningen og en søknad fikk avslag. Samtidsmusikkfeltet preges av at det gis tilskudd til noen store institusjoner som har vært på ordningen i en årrekke. Det ble gjort få justeringer.

Jazz/improvisasjonsmusikk

Det ble behandlet 87 søknader og bevilget til sammen 12,4 millioner kroner til 46 søkere innen jazz/improvisasjonsmusikk. Erfaringsmessig er det fra dette feltet det kommer klart flest søknader, noe som også var tilfelle i år. Det søkes tilskudd til alt fra mindre turnéprosjekt til omfattende produksjons- og konsertvirksomhet, og det ble gitt bevilgninger som strekker seg fra kr 10 000 til kr 2,3 millioner. Innenfor jazz er det også klare sjangeroverskridende utøvere/ensembler som fikk tilskudd.

Populærmusikk

Det ble behandlet 48 søknader og bevilget til sammen 2,8 millioner kroner til 20 søkere innen populærmusikk. Utvalget mener å se at visse sjangeruttrykk ikke er representert i søknadene, særskilt er dette gjeldende for den elektroniske musikken.

Tradisjonsmusikk

Det ble behandlet 16 søknader og bevilget til sammen 1,6 millioner til 10 søkere innen tradisjonsmusikk. Utvalget ønsker flere søknader fra dette feltet. Sjangerfeltet preges bl.a. av at det er få nye søkere til ordningen.

Verdensmusikk

Det ble behandlet 9 søknader og bevilget til sammen 1,4 millioner kroner til 7 søkere innen verdensmusikk. Innenfor søknadene til verdensmusikk er det et mangfold av uttrykk.

Kor og vokalensembler

Det ble behandlet 19 søknader og bevilget til sammen 16,1 millioner kroner til 11 kor og vokalensembler. 6 av søkerne fikk avslag på bakgrunn av at de er amatørkor på høyt nivå som kan ivaretas av Norges korforbund sine ordninger. Utvalget har videre gjort noen justeringer av tilskuddsbeløp fordi konkurransen blant de prioriterte søkerne har blitt noe hardere.

Barn og unge

Det ble behandlet 19 søknader og bevilget til sammen 5,4 millioner kroner til 10 søkere som helt eller delvis retter virksomheten sin mot barn og unge. Flere av de 19 innkomne søknadene gjelder en blanding av skolekonserter og annen konsertvirksomhet, og det er i tillegg til de 10 nevnte bevilgningene, gitt tilskudd til seks søkere som har en slik blanding av skolekonserter og andre konserter som ikke er rettet mot barn og unge i virksomheten sin. Skolekonserter blir ikke prioritert på ordningen og de aktuelle tilskuddene er øremerket de offentlige konsertene.

I flertallet av bevilgningene gjaldt virksomheten som retter seg mot barn og unge kun 10-20% av den totale virksomheten. I kun to av bevilgningene var virksomheten rettet mot barn og unge på 50% eller mer..

Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang, og der konsertene er offentlige og åpne for et allment publikum.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 234

Søknadssum: 164 792 000

Antall tildelinger: 129

Tildelingssum: 53 715 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for musikere og musikkensembler blir behandlet i musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte.

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden