Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 142 søknader, 59 av disse fikk støtte. Fra og med 2017 finnes det kun én stor støtteordning for musikere og ensembler, etter en sammenslåing av Musikerordningen - turné- og konsertvirksomhet og Støtteordning for musikkensembler. Gjennom Støtteordning for musikere og musikkensembler gis det nå tilskudd til konsertvirksomhet, enkeltstående turné eller flere turnéer innenfor en avgrenset tidsperiode på inntil 1 år. Det kan også søkes generelt virksomhetstilskudd for hele kalenderår - inntil tre år -til søknadsfristen i september.

Forhold som ble vektlagt

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Virksomhetens omfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Realistisk budsjettering som gir profesjonelle rammer for aktiviteten beskrevet i søknaden

Tilskuddenes størrelse

Utvalget hadde som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse ble fastsatt. Ved flere tilfeller er tilskuddet likevel avgrenset til deler av aktiviteten, eller det er forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen. Det er formulert ulike varianter av spesifiserte vedtakstekster som tydeliggjør for søkeren hva som konkret forventes gjennomført. Mangel på budsjettering av utøverhonorar resulterte i at søknader ble avslått.

Økt prioritering av konserter i utlandet

I den nye sammenslåtte ordningens retningslinjer er det åpnet for økt prioritering av konserter i utlandet. Det presiseres at konsertvirksomheten det søkes om tilskudd til kan foregå både i inn- og utland, men at konserter i Norge særlig vil bli vektlagt i den overordnede prioriteringen. Utvalget er av den oppfatning at flere aktører har et stort og viktig marked i utlandet. Det er derfor behov for at det i større grad prioriteres konsertaktivitet som forekommer i utlandet, noe som reflekteres i tildelingene.

Tildelinger

Klassisk og samtidsmusikk

Det ble behandlet 27 søknader og bevilget/tilrådt til sammen 1,565 millioner kroner til 13 søkere innen klassisk og samtidsmusikk. Samlet bevilgning/tilrådning utgjør 38% av samlet søknadssum på 4,084 millioner.

Jazz/improvisasjonsmusikk

Det ble behandlet 43 søknader og bevilget til sammen 1,445 millioner kroner til 18 søkere innen jazz/improvisasjonsmusikk. Samlet bevilgning utgjør 40% av samlet søknadssum på 3,655 millioner.

Populærmusikk

Det ble behandlet 49 søknader og bevilget til sammen 1,263 millioner kroner til 15 søkere innen populærmusikk. Samlet bevilgning utgjør 27% av samlet søknadssum på 4,611 millioner. Utvalget merker seg at flere søknader fra dette feltet er mindre konkrete både når det kommer til planer og budsjettering. Noen sjangeruttrykk er også underrepresentert i søknadsbunken.  

Tradisjonsmusikk

Det ble behandlet 13 søknader og bevilget til sammen kr 720 000 til søkere innen tradisjonsmusikk. Samlet bevilgning utgjør 42% av samlet søknadssum på 1,694 millioner.

Verdensmusikk

Det ble behandlet 7 søknader og bevilget til sammen kroner 439 000 til 3 søkere innen verdensmusikk. Samlet bevilgning utgjør 35% av samlet søknadssum på 1,236 millioner.

Kor og vokalensembler

Det ble behandlet 3 søknader og bevilget til sammen 2 millioner kroner til ett kor.  Samlet bevilgning utgjør 43% av samlet søknadssum på 4,6 millioner.

Barn og unge

Det ble behandlet 7 søknader og bevilget til sammen kroner 574 000 til 4 søkere som helt eller delvis retter virksomheten sin mot barn og unge (BU). Samlet bevilgning utgjør 34% av samlet søknadssum på 1,649 millioner. Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang.

Tall fra søknadsrunden

 • Antall søknader: 142
 • Søknadssum: 19 883 026
 • Antall tildelinger: 59
 • Tildelingssum: 7 432 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for musikere og musikkensembler blir behandlet i musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte.

Prosess:

 • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg : 19. - 20.3.2018

 • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddStøtte fra flere ordningerhidden