Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikkfestivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden ble 197 søknader behandlet på festivalordningen, hvorav 166 ordinært innsendte og 31 festivalsøknader sendt inn til arrangørordningen i løpet av gjeldende og foregående søknadsrunde. Det er fordelt nærmere 290 millioner i tilskudd og tilsagn for perioden 2018 – 2020.

Statlige tilskudd til musikkfestivaler samles for 2018 under samme ordning i Kulturrådet. Dette bidrar til et styrket grunnlag for behandling av festivalene ut fra et kunst- og kulturfaglig skjønn og med en styrket armlengdes avstand til politisk styring. Grunnlaget for en prioritering av festivalfeltet som helhet er med dette langt sterkere ivaretatt enn tidligere. Søknadsrunden markerer første fordeling etter denne endringen, med tilhørende reviderte retningslinjer og en sum til fordeling som er rundt tre ganger høyere enn tidligere.

Nivåutjevning og forutsigbarhet

Resultatet av endringene og utgangspunktet for prioriteringen, baserer seg på at det etter at alle er samlet på samme ordning og underlagt samme retningslinjer, formål og kriterier, fremkommer store forskjeller i tilskuddsnivå blant ellers sammenlignbare festivaler. Sammen med økt mangfold og høyere tilskuddsnivå, gjør også behovet for forutsigbarhet seg gjeldende i sterkere grad. På dette grunnlaget utgjør nivåutjevning og forutsigbarhet de mest sentrale føringene. I fordelingen av den bevilgede økonomiske avsetningen på 147,7 millioner, har målsetningen vært å oppnå best mulige forutsetninger, både for festivalfeltet som helhet og for publikum over hele landet. Fordelingen må sees som første steg i en tidkrevende prosess, hvor utviklingen vil henge tett sammen med midler til rådighet i årene fremover.

En annen vesentlig endring fra tidligere er at det i prosessen med styrking av helårsarrangørene er gjort innstramminger i praksisen med å gi tilskudd fra arrangørordningen til festivaler av god kvalitet som ikke har nådd opp i prioriteringen på festivalordningen. Dette bidrar til å gi innpass for flere, men medfører samtidig en sterkere konkurranse og dertil strengere prioritering på denne ordningen.

Fordeling

Summen av nevnte endringer medfører at de høyeste tilskuddene på overordnet nivå er trukket noe ned, samtidig som at flere festivaler som utmerker seg i mellom- og lavere sjikt har fått økninger. I tillegg er det gitt et større rom for mindre festivaler av god kvalitet på grunn av nevnte innstramminger.

133 festivaler har fått tilskudd for 2018, hvorav hele 53 har fått flerårige tilsagn for opptil tre år. Det er ikke gitt femårige tilsagn, blant annet grunnet usikkerhet rundt rammen for musikkfestivalordningen i årene fremover. Antall tildelinger ventes å stige noe, da det er satt av rundt to millioner til overføring av festivaler som tidligere har fått arrangørtilskudd.

Festivaler er omfattende prosjekter, som regel med et langt tidsperspektiv. Det vil si at både profesjonalitet og stabilitet over tid gjerne skal til for å etablere festivaler av god kvalitet.

Dette gjenspeiles i at en stor andel av søknadene kommer fra festivaler som både har søkt og fått tilskudd fra ordningen tidligere, og ligger dermed også til grunn for en relativt høy innvilgelsesprosent, men som likevel ikke er helt uten unntak.

På fylkesnivå skiller Akershus seg ut med kun to søknader og ingen tildelinger. Deretter kommer Finnmark som har fått innvilget to av syv søknader, med en innvilgelsesprosent på 29, etterfulgt av Aust-Agder og Oslo, som begge har fått 50 prosent uttelling. Resten av fylkene kan vise til en innvilgelsesprosent fra 57 og oppover, hvor Nordland kan vise til høyeste uttelling, med en tildelingsprosent på 87. Gjennomsnittlig innvilgelsesprosent av behandlede søknader er 67,5.

Sjanger er et flyktig begrep, men i grove trekk er sjangerfordelingen sammenlignbar med tidligere år, med en overvekt av søknader fra populærmusikkfestivaler, tilsvarende rundt 40 prosent av det totale antallet, fulgt av klassisk med 27 prosent, festivaler i flere sjangere og jazz/improvisasjonsmusikk, begge med 19 prosent, og folkemusikk/verdensmusikk med 13 prosent. Innvilgelsesprosenten ligger på henholdsvis 67, 70, 53, 77 og 76.

Barn og unge

De fleste festivaler presenterer noe program og konserter for barn og unge, men hva et slikt program inneholder, praktiseres ulikt. Ofte dreier det seg om at utøverne på scenen er barn og unge, eller unge, lokale innslag, heller enn et program av god kvalitet for barn og unge. Med en slik avveining til grunn, synker andelen av programinnhold for barn og unge drastisk, men opprettholdes samtidig av en del dedikerte programkonsepter eller festivaler som i sin helhet er tilegnet publikumsgruppen. Det vil si at andelen av særlig prioritering til tiltak for barn og unge er relativt lav.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader behandlet: 197

Søknadssum totalt for søknader behandlet i denne runden: 653 417 035

Søknadssum 2018 for søknader behandlet i denne runden: 192 190 767

Antall tildelinger for 2018 inkludert tidligere tilsagn: 133

Antall tilsagn for 2019: 53

Antall tilsagn for 2020: 42

Tildelte midler totalt, inkludert tidligere og fremtidige tilsagn: 285 920 000

Tildelte midler 2018, inkludert tidligere tilsagn og øremerket tilleggsbevilgning på 2 000 000 over statsbudsjettet til videreføring av Barnas verdensdager i regi av Oslo World: 147 440 000

Tilsagn gitt for 2019: 76 135 000

Tilsagn gitt for 2020: 62 345 000

Holdes av til disponering i løpet av 2018: 2 243 180

Totalt til fordeling for 2018: 149 683 180

Liste over hvem som har fått støtte inkl. tildelinger fra 2017 - Sortert etter søker (PDF)

Liste over hvem som har fått støtte inkl. tildelinger fra 2017 - Sortert etter fylke (PDF)

For mer informasjon, se nyhetssaken om - En mer rettferdig fordeling til musikkfestivaler

Søknader som kommer inn til støtteordning for musikkfestivaler blir behandlet av musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 27. - 29.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte : 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFestivalSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden