Søk støtte

 

Norsk-islandsk kultur­samarbeid

Støtteordning for:

Norsk-islandsk kultur­samarbeid

Søknadsfrist

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Formål for ordningen

Norske og islandske kulturaktører kan søke støtte til samarbeidsprosjekter som bidrar til et mangfoldig kultursamarbeid og gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner i de to landene. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd. Den årlige avsetningen er på ca. 1,6 mill. norske kroner.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island.Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og skal være organisert som et samarbeid der aktører i begge land bidrar til det kulturfaglige innholdet og/eller i gjennomføringen.

Hvem kan søke

Både norske og islandske kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og organisasjoner kan søke.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til tiltak/prosjekter som ledd i en kulturinstitusjons faglige kjernevirksomhet. Det blir normalt ikke bevilget reisestøtte til turnéer, deltagelse på festivaler, konserter eller andre arrangementer, bortsett fra når slik deltagelse er ledd i et samarbeid. Det er ikke rom for å fullfinansiere prosjekter.

Utskriftsvennlig versjon av retningslinjene for ordningen

Retningslinjer for norsk-islandsk kultursamarbeid (pdf)

Utlysningsteksten på islandsk: Framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs

Les mer

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Kulturrådet og Det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur vurderer søknaden. Tiltak som tar sikte på å gi resultat i form av kontakter mellom personer, organisasjoner og institusjoner også etter at det konkrete prosjektet er gjennomført, vil bli prioritert. Manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Kulturrådet kan stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for norsk-islandsk kultursamarbeid skjer i en rate.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturråd og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle som aksepterer kontrakt etter 10. september 2017 skal rapportere via Altinn. Cirka 14 dager etter at prosjektperioden er avsluttet vil søker få et krav om rapportering i Altinn.

Søkere som har akseptert kontrakt før 10. september 2017 skal sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.