Søk støtte

 

kultur­tidsskrift

Produksjonsstøtte:

kultur­tidsskrift

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

Det er nå to frister for å søke om produksjonsstøtte, én i juni og én i september. Junifristen  er nå samtidig med fristen for innkjøpsordningen, og vil primært gjelde for tidsskrift som oppfyller kriteriene for innkjøpsstøtte, se  Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskriftDersom man søker støtte fra begge ordningene til fristen i juni, er det bare nødvendig å sende inn ett sett med fysiske vedlegg. Vedleggene vil da gjelde for begge ordningene.

Innkjøpssøknaden vil bli behandlet i begynnelsen av september, og dersom det innvilges støtte vil produksjonsstøttesøknaden for samme tidsskrift bli avvist administrativt (det er bare mulig å få tidsskriftstøtte under en av ordningene per år). De andre produksjonsstøttesøknadene vil behandles i november, og det gjelder også søknader som kommer inn til fristen i juni.

Formål

Ordningen skal bidra til at den norske offentligheten har et bredt tilbud av kulturtidsskrift som vil nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som presenterer og analyserer kunstartene og kulturvernet.

Hva kan få støtte

Produksjonsstøtte kan gis til kulturtidsskrift (og månedsaviser) som redigeres og utgis i Norge. Det kan søkes om støtte til norske utgivelser i papirversjon eller elektronisk versjon (eller en kombinasjon) som ønsker å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, eller som presenterer og analyserer kunstartene og kulturvernet. Utover dette skal følgende kriterier være oppfylt:

  • Et papirtidsskrift må komme med minst to nummer i året og det totale sideantallet må være minst 100 normalsider årlig.
  • Et nettidsskrift må oppdateres med nytt stoff minst to ganger i året, og den totale stoffmengden må utgjøre minst 100 normalsider på papir.
  • Publikasjonen skal redigeres og utgis i Norge.
  • Publikasjonen skal oppgi hvem som er ansvarlig redaktør og hvem som er dets eier.
  • Tidsskriftet skal inneholde mer enn 75 % stoff på norsk.
  • Redaksjonelt stoff skal utgjøre mer enn 75 % av tidsskriftets innhold, og hoveddelen av dette skal være originalbidrag. Åpne debattforum på nettet regnes ikke som redaksjonelt stoff.
  • Tidsskriftet skal ta betaling for abonnement, løssalg og annonser. Rene nettidsskrift og studenttidsskrift på papir er unntatt fra denne regelen.
  • Tidsskrift som utgis av organisasjoner skal ha minst 25 % av sitt opplag distribuert som betalt abonnement utenom de interne kanalene.

Hvem kan søke

Utgivere av publikasjoner som redigeres og utgis i Norge kan søke ordningen.

Andre kriterier

Det kan også søkes om oppstartsstøtte til nyetablerte tidsskrift eller månedsaviser, på papir eller nett, som samsvarer med støtteordningens formål. Det må foreligge en førsteutgave eller prøvetrykk av førsteutgave ved søknadstidspunktet.

Minoritetstidsskrift (tidsskrift som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema fra et minoritetsperspektiv) kan søke produksjonsstøtte under tilskuddsordningen for litteraturprosjekt dersom de faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger for periodiske publikasjoner.

Publikasjoner som i særlig grad dekker Kulturrådets fagområder (litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturvern) kan i tillegg søke om særskilt støtte til temanummer, satsningsområder el.l. som er spesifikt knyttet til disse feltene. Søknaden skal da sendes til den respektive fagseksjon – ta kontakt med disse ved spørsmål.

Se også: Nye retningslinjer for Produksjonsstøtte kulturtidsskrift (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i skjemaet. De er merket med «?».

Søknaden leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde søknadsskjema, regnskap for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år, budsjett for søknadsåret, beskrivelse av tidsskriftet og minst tre tidligere utgaver av tidsskriftet. For søknad om oppstartstøtte skal første utgave eller prøvetrykk til første utgave legges ved. Oppstartssøknader for rene nettidsskrift må være vedlagt prosjektbeskrivelse som redegjør for redaksjonell profil, innholdsfortegnelse for første utgave og manus for minst tre av artiklene som skal publiseres i førsteutgaven, beskrivelse av visuell profil/design/lay-out og lenke til evt. foreløpige eller allerede etablerte sider dersom slike finnes.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? Brukerstøtte og tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes først av Utvalget for periodiske publikasjoner (som også vurderer søknader om innkjøpsstøtte til kulturtidsskrift). Hovedgrunnlaget for bevilgning og fordeling av tilskudd er en bred faglig vurdering av tidsskriftets redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområder, i samsvar med støtteordningens formål og Kulturrådets områdeplan for litteratur.

Utvalget gir tilrådinger til Faglig utvalg for litteratursom er oppnevnt av rådet og som er delegert vedtaksmyndighet for produksjonsstøtteordningen for kulturtidsskrift og månedsaviser (så lenge saken ikke har høyere tilrådning enn kr 300 000, den er behandlet i flere fagutvalg eller det er prinsipielle sider ved saken).

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Rapportering og regnskap

Første del av tilskuddet blir utbetalt etter at tilskuddsmottaker har akseptert kontrakten og med det bekreftet at Kulturrådets vilkår er akseptert. Kontrakten bør være akseptert  senest 1. februar i tilskuddsåret. Første delutbetaling vil tidligst kunne skje primo februar. Andre del av tilskuddet vil bli utbetalt når revidert regnskap for foregående år blir godkjent av Kulturrådet. Frist for innsendelse av regnskap for foregående år er 1. mars i tilskuddsåret.

Ved utgivelsestidspunkt skal hver nye utgave av publikasjonen sendes i to eksemplarer til administrasjonen i Norsk kulturråd. Det skal også sendes ett eksemplar til hver av medlemmene i Utvalget for periodiske publikasjoner.

Nettidsskrift skal varsle administrasjonen og medlemmene når nye utgaver publiseres. Nettidsskrift skal også rapportere på foregående års publiseringsvirksomhet og lesertall.

Det skal gjøres kjent at tidsskriftet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.