Søk støtte

 

Litteratur­tiltak (AVSLUTTET)

Prosjektstøtte:

Litteratur­tiltak (AVSLUTTET)

Denne ordninga er avvikla.

Denne støtteordninga er avvikla og ein ny struktur for litteraturstøtte er vedteke. 

Sjå:

Formål

Kulturrådet kan gi prosjektstøtte til ulike litteraturformidlingstiltak for barn, ungdom eller vaksne. Det kan også bli gitt trykkestøtte til utgiving av faglitteratur for allmennmarknaden om litterære tema, og det kan søkjast om støtte til utgiving av minoritetstidsskrift og til omsetjing av manus skrivne på andre språk enn norsk av minoritetsspråklege forfattarar busett i Norge. 

Prosjektet/produksjonen det blir søkt om støtte til må involvere profesjonelle forfattarar, kunstnarar eller fagpersonar og/eller representere formidling av kunst og kultur på eit profesjonelt nivå.

Kva kan få støtte

 • Ulike arrangement og tiltak eller forsøks- og utviklingsprosjekt der siktemålet er å formidle litteratur
 • Utgivingar av faglitteratur for allmennmarknaden om litterære tema (sekundærlitteratur)
 • Tilrettelagt litteratur med enkelt innhald
 • Skjønnlitterære bøker som av ulike grunnar fell utanfor innkjøpsordningane, til dømes litteratur som utelukkande finst digitalt
 • Seminar eller konferansar omkring litteraturteori, litteraturkritikk eller litterære sjangrar
 • Tiltak eller arrangement der minoritetsspråklege forfattarar tek del
 • Omsetjing av manus skrivne på andre språk enn norsk av minoritetsspråklege forfattarar busette i Noreg (det er forlaga som søkjer)
 • Tidsskrift som dekkjer kulturelle, økonomiske og sosiale tema frå eit minoritetsperspektiv, og som ikkje kjem inn under støtteordningane for tidsskrift eller ukeaviser. Publikasjonane kan ha store deler av innhaldet skrevne på andre språk, men skal minst trykkje ei innhaldsforteikning og samandrag av artiklane på norsk.

Søknad om tilskot til faglitteratur på litteraturområdet kan sendast inn når ferdigstilt manus ligg føre. Dette gjeld og for skjønnlitterære bøker som av ulike grunnar fell utanfor innkjøpsordningane, til dømes litteratur som utelukkande finst digitalt. Det er ikkje høve til å søkje tilskot på grunnlag av ferdig bok. Søknad må sendast inn før boka er utgjeven.

Kven kan søkje?

Enkeltpersonar, organisasjonar og institusjonar kan søkje.

Les mer

Slik søker du

Les utlysingsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsida nøye før du byrjar å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». Det er viktig at du les «Krav til søknaden» samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? Sjå svar på ofte stilte spørsmål.

Vel skjema

Du kan søkje støtte frå støtteordninga ein gong for kvart prosjekt. Vel rett skjema.

Søknadsskjema for litteraturformidlingsarrangement, seminar, konferansar o.l.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjema for forsøks- og utviklingsprosjekt o.l. For omsetjingsstøtte til manus skrivne på andre språk enn norsk av minoritetsspråklege forfattarar busette i Noreg skal forlaget/utgjevaren står som søkjar (dvs. nytt skjemaet «Søk med organisasjonsnummer»).

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Utgjeving av faglitteratur på litteraturområdet og tilrettelagt litteratur (med enkelt innhald) Søknadsskjema for utgjeving av faglitteratur for allmennmarknaden om litterære tema og tilrettelagt litteratur med enkelt innhald. Her krev ein at forlaget/utgjevaren står som søkjar.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsskjema for tidsskrift som dekkjer kulturelle, økonomiske og sosiale tema frå eit minoritetsperspektiv, og som ikkje kjem inn under støtteordningane for tidsskrift eller vekeaviser.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderinga av søknaden blir det lagt vekt på fagleg innhald, profesjonalitet og kvalitet. For bokutgjevingar legg Kulturrådet vekt på at boka har ein nasjonal marknad og held god litterær og språkleg kvalitet.

Relevansen prosjekta har i høve til føremålet til ordnigna og Kulturrådets overordna strategi for litteraturområdet blir også  vurdert. Andre omsyn ein tek når ein prioriterer mellom søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfald.

Søknadene blir vurderte av Fagleg utval for litteratur oppnemnt av rådet. Desse gjer sine vurderingar på grunnlag av fagleg og kunstnarisk skjønn i samsvar med fondets (evt støtteordningas) føremål.

Kulturrådet mottar fleire søknader enn det er midlar til. Det betyr at råd og utval må føreta strenge og ofte krevjande prioriteringar, som medfører at også prosjekt som blir vurderte som gode vil få avslag eller lågare støtte enn det er søkt om.

 • Søknad til Kulturrådet må sendast inn før prosjektet blir sett i gang.
 • Kulturrådet støttar ikkje utvikling eller utarbeiding av skjønnlitterære manuskript. I særskilde tilfelle kan rådet vurdere å gi tilskot til innsamlings- og katalogiseringsarbeid som seinare skal presenterast i bokform.
 • I tillegg til søknadssum må søknaden innehalde ein grundig presentasjon av prosjektet eller tiltaket, kven det er mynta på, kven ein eventuelt samarbeider med, og budsjett med finansieringsplan. I budsjettet må marknadsføring og eigeninnsats spesifiserast.
 • For søknader om tilskot til arrangement i samband med seminar, festivalar, litteraturdagar osb. må søkjar sende inn eit (førebels) program, som eventuelt må stadfestast før løyvinga blir utbetalt, og bakgrunnsinformasjon (kort CV) om deltakarar og innleiarar der søkjar reknar med at det er nødvendig.
 • Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekt, og ein føresetning er at søkjar budsjetterer med andre finansieringskjelder.

 

Krav til søknaden

null

Rapportering

null