Søk støtte

 

Publiserings­støtte

Musikkinnspillinger:

Publiserings­støtte

Løpende søknadsfrist

Publiseringsstøtten gjennomgås, og nye, oppdaterte retningslinjer er under arbeid. I den forbindelse skal ordningens søknadsskjema også justeres. Det vil derfor være stengt for nye søknader fram til dette arbeidet er ferdigstilt, etter planen 1. februar 2018. 

Fullstendige søknader som er levert innen 15. november er under behandling, og svar kan forventes i første halvdel av januar 2018. Alle album som utgis i perioden fram til februar 2018 vil kunne søke så snart nytt søknadsskjema er lansert.

Formål

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

Hva kan få støtte

  • Det kan søkes om støtte til nye utgivelser av musikk med musikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge og/eller opphavere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
  • Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Eventuelle søknader på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet må særskilt begrunnes.
  • Utgivelsen må være publisert og finnes alminnelig tilgjengelig, primært nettdistribuert (f.eks. i Wimp, Spotify, Beat, Musikkonline, iTunes etc.), eller eventuelt på fysisk format.
  • Støtte som gis fra ordningen er for tiden fastsatt til kr 90 000 pr utgivelse.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det oppfordres til at ansvarlig utgiver står som søker. Det forutsettes at søker har organisasjonsnummer.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. Ordningen har løpende frist. Vi oppfordrer søkere til å søke fortløpende så snart utgivelsen er klar. Utvalgets søknadsbehandling foregår fire ganger i året. Det vurderes et stort antall utgivelser og det er en stor fordel i arbeidet med ordningen at tilfanget av søknader i så stor grad som mulig fordeles jevnt utover i året og følger utgivelsestakten i bransjen.

Publiseringsstøtteordningen vil vurderes fortløpende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer som følge av erfaringer med den nye ordningen. Det er derfor viktig at aktuelle søkere følger med på våre nettsider før innsending av søknader.

Les mer

Krav til søknaden

I søknadsskjemaet finner du veiledningstekster for hvert felt, der krav til utfylling framkommer. Disse er merket med «?». I denne ordningen er det  obligatorisk å levere utgivelsen som skal vurderes, merk derfor særlig følgende: 

Fysisk utgivelse

Dersom utgivelsen finnes i fysisk format skal 8 eksemplarer sendes til Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, eller leveres i Kulturrådets resepsjon. Eksemplarene skal sendes/leveres umiddelbart etter at søknad er sendt inn.
 
Feltet «Fysiske vedlegg» i søknadsskjemaet brukes til å registrere utgivelsen. Vent med postlegging av fysiske vedlegg til du har mottatt bekreftelse på at søknaden er registrert hos Kulturrådet. Mottaksbekreftelsen vil inneholde informasjon som skal påføres forsendelsen.
 
NB! Utgivelser som foreligger i fysisk format skal registreres og sendes inn som beskrevet over. Dette gjelder selv om utgivelsen i tillegg distribueres digitalt.

Digital utgivelse

Dersom utgivelsen utelukkende finnes digitalt (nedlastning og/eller strømming) skal ett av to alternativer velges:
  1. Last opp hele utgivelsen (lydspor og digitalt cover). Følg instruksjonene i søknadskjema for å laste opp elektroniske filvedlegg. Navngi filene på følgende måte: [spornummer_sportittel]
  2. Fysisk kopi (CD-R med lydspor og digitalt cover) av den digitale utgivelsen i 8 eksemplarer sendes til Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo eller leveres i Kulturrådets resepsjon. Eksemplarene skal sendes/leveres umiddelbart etter at søknad er sendt inn. Feltet «Fysiske vedlegg» i søknadsskjemaet brukes til å registrere utgivelsen. Vent med postlegging av fysiske vedlegg til du har mottatt bekreftelse på at søknaden er registrert hos Kulturrådet. Mottaksbekreftelsen vil inneholde informasjon som skal påføres forsendelsen.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

For å søke denne ordningen kreves organisasjonsnummer. Støtten skal utbetales til ansvarlig utgiver, derfor oppfordres utgiver til å stå som søker.

Nytt søknadsskjema vil bli tilgjengelig ca 1. februar 2018. 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også.

For denne ordningen legges det særlig vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og tilgjengelighet og synlighet.

Søknadene vurderes av musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med  støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond. 

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.