Søk støtte

 

Kreativ næring - Regional bransjeutvikling

Støtteordning for:

Kreativ næring - Regional bransjeutvikling

Søknadsfrist

5/6 

2018 

kl. 13:00 

Formål

Ordningen skal bidra til regional bransjeutvikling gjennom tjenesteutvikling og kompetanseheving. Den langsiktige målsetningen er å styrke strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet. 

Ordningen disponerer 10,1 mill. kroner som skal fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør og Øst-Norge. De regionale midlene retter seg mot organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til samarbeid, gjerne på tvers av kunstområdene.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.

Hva kan få støtte

Det kan søkes tilskudd til tiltak som bidrar til forretnings-, markeds- og bransjeutvikling gjennom økt kompetanse og/eller bedre tjenester i en region. Det kan søkes tilskudd til prosjekter av inntil tre års varighet.

Hvem kan søke

Målgruppen for de regionale midlene er organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører innen kulturell og kreativ næring.

I tillegg til aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, kan også bransjebyggende aktører innen film, arkitektur, design, mote og spill søke ordningen.

Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av tjenester fra utenlandske aktører.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Les mer

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde en beskrivelse av søker, eventuelle samarbeidspartnere og målgruppen for prosjektet. Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til bransjebygging.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige krav følger av søknadsskjemaets hjelpetekster.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på disse kriteriene:

  • Potensial for næringsutvikling: Om det kan sannsynliggjøres at prosjektet vil bidra, direkte eller indirekte, til bransjebygging
  • Nytenkende: Om prosjektet tenker nytt rundt roller, metoder eller modeller
  • Overføringsverdi: Om prosjektet utvikler modeller, metoder eller tjenester som kan ha relevans for andre aktører
  • Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere egenfinansiering samt privat, lokal og/eller regional medfinansiering

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturråd legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og sjangermessig bredde. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger fra Norsk kulturråd, vil også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter. 

Slik behandles søknaden

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Hele tilskuddet fra tilskuddsordning for kreativ næring utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre vilkår

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet og eventuelle vedlegg til dette.

Rapportering for tilskudd fra kulturnæringsmidler

Vilkårene for tilskuddet og krav til rapport og regnskap vil fremkomme i vedtaksbrevet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer to måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt.Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.